SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

72.

Na temelju članka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.) i 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 4. sjednici održanoj dana 2. studenog 2021. godine, donosi

ODLUKU

o osnivanju Savjeta mladih Općine Vinodolska općina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), sastav, način i postupak izbora članova i njihovih zamjenika, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini, a sve u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o poslovima od interesa i značaja za mlade, njihovog aktivnog uključivanja u javni život te savjetovanja i informiranja mladih Općine Vinodolska općina.

(2) Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Vinodolska općina, a koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Savjet mladih ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 5.

(1) Pokretanje postupka biranja članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika, kao i odabir članova i njihovih zamjenika temeljem pisanih i obrazloženih kandidatura u nadležnosti je Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina.

(2) Postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika počinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura.

(3) Javni poziv za isticanje kandidatura objavljuje se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Vinodolska općina, najmanje 3 mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.

Članak 6.

(1) Javni poziv za isticanje kandidatura mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

(2) Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem Javnog poziva iz prethodnog stavka ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

(3) Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 10 mladih.

(4) Ovlašteni predlagatelji iz stavka 2. ovog članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Članak 7.

(1) Pisane i obrazložene kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih podnose se Odboru za izbor i imenovanja Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: Odbor) u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.

(2) Kandidatura iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

- podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište),

- obrazloženje kandidature,

- potpis ovlaštene osobe predlagatelja s pečatom.

(3) Uz kandidaturu iz stavka 2. ovog članka ovlašteni predlagatelj prilaže rodni list, potvrdu o prebivalištu i izjavu o prihvaćanju kandidature predloženog kandidata.

(4) Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz članka 6. stavka 3. ove Odluke kandidatura iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište odnosno boravište).

Članak 8.

(1) Nakon isteka roka za podnošenje kandidatura Odbor obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje kandidatura.

(2) Nakon obavljene provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata Odbor sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

(3) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Općinskom vijeću te se objavljuje na internetskoj stranici Općine Vinodolska općina.

(4) Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se kandidati na popisu navode prema redoslijedu zaprimljenih kandidatura.

(5) Popis iz prethodnog stavka ovog članka sadrži:

- naziv predlagatelja,

- ime i prezime kandidata,

- datum i godinu rođenja kandidata.

Članak 9.

(1) Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

(2) Općinsko vijeće bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način propisan Poslovnikom Općinskog vijeća.

(3) Tajno glasovanje provodi se putem glasačkih listića na kojima su imena i prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena pet kandidata.

(4) U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

III. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 10.

(1) Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Vinodolska općina.

(2) Savjet mladih mora se konstituirati najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

(3)Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća.

(4) Na prvoj sjednici članovi Savjeta mladih biraju između sebe predsjednika i zamjenika Savjeta mladih većinom glasova svih članova.

(5) Savjet mladih smatra se konstituiranim izborom predsjednika. Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine Vinodolska općina.

(6) Ako u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora Savjet mladih ne izabere predsjednika, Općinsko vijeće objavit će novi javni poziv za izbor članova Savjeta mladih.

IV. MANDAT SAVJETA MLADIH

Članak 11.

(1) Općinsko vijeće bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih na razdoblje od tri (3) godine.

(2) Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.

(3) Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih prije isteka mandata:

- ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta mladih u godini dana,

- na osobni zahtjev člana.

(4) Član Savjeta mladih koji prije isteka mandata navrši 30 godina života, nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

(5)Ako se prije isteka mandata broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko vijeće provest će postupak dodatnog izbora za onoliko članova koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka mandata.

Mandat člana Savjeta mladih izabranog na dodatnim izborima traje do isteka mandata člana Savjeta mladih izabranog u redovitom postupku biranja.

Članak 12.

Općinsko vijeće raspustit će Savjet mladih ukoliko duže od šest mjeseci ne održi sjednicu.

V. DJELOKRUG SAVJETA MLADIH

Članak 13.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade,

- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih, raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih,

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značaja za unaprjeđivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka,

- sudjeluju u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

- potiče informiranje mladih o pitanjima značajnima za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, kao i suradnju s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže i daje na odobrenje Općinskom vijeću program rada s financijskim planom,

- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Vinodolska općina na sjednice Savjeta mladih,

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

VI. NAČIN RADA I SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 14.

(1) Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih koji saziva i vodi sjednice Savjeta mladih, predstavlja Savjet mladih prema Općini Vinodolska općina i prema trećima te obavlja druge poslove sukladno odredbama ove Odluke i Poslovnika o radu Savjeta mladih.

(2) Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

(3) Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, općim aktima Općine Vinodolska općina, Poslovniku o radu Savjeta mladih, Savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja i izbora novog predsjednika.

(4) Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta mladih, Općinsko vijeće sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih može pisanim putem uputiti Savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta mladih.

(5) Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, općim aktima Općine Vinodolska općina te Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika Savjeta mladih i izbor novog zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

(6) Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom u tri mjeseca, a po potrebi i češće.

(7) Predsjednik Savjeta mladih dužan je na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga.

Članak 15.

(1)Način rada Savjeta mladih pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

(2) Poslovnik iz stavka 1. ovog članka donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Članak 16.

(1) Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

(2) Član Savjeta mladih odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o pojedinom pitanju ima pravo sudjelovati na sjednicama, ali je izuzet od odlučivanja.

(3) Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

Članak 17.

(1) U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta mladih ako svojim radom mogu pridonijeti boljem radu Savjeta u pripremi stručnih podloga za zauzimanje stajališta prilikom donošenja i provedbe Programa rada i drugih akata iz djelokruga rada Savjeta mladih, te davanju mišljenja, prijedloga i preporuka.

(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka sudjeluju u radu Savjeta mladih, ali nemaju pravo glasa na sjednicama Savjeta mladih.

Članak 18.

(1) Savjet mladih prema potrebi može osnivati stalna i povremena radna tijela za pripremu i provedbu Programa rada Savjeta mladih i lokalnih programa za bolji položaj mladih i razrješavanje problema mladih.

(2) Savjet mladih može u okviru svog djelokruga sudjelovati u organiziranju foruma, tribina, predavanja i radionica za pojedine specijalizirane sadržaje od interesa za mlade.

Članak 19.

(1) Savjet mladih svoj rad temelji na Programu rada Savjeta mladih (u daljnjem tekstu: Program) koji donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

(2) Program se donosi za svaku kalendarsku godinu, a sadržava godišnje aktivnosti Savjeta mladih u skladu s njegovim djelokrugom rada i to:

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,

- suradnju s tijelima Općine Vinodolska općina u politici za mlade,

- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

- druge aktivnosti u skladu s djelokrugom rada Savjeta
mladih.

(3) Savjet mladih donosi Program te ga podnosi na odobravanje Općinskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

(4) Ako se Programom za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, Program mora sadržavati i financijski plan, a sredstva se na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Općine Vinodolska općina.

Članak 20.

(1) Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, te ga dostavlja općinskom načelniku na znanje.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na internetskoj stranici Općine Vinodolska općina.

VII. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 21.

Općina Vinodolska općina osigurava financijska sredstva za rad i Program Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Članak 22.

(1) Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

(2) Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih.

(3) Naknada iz stavka 2. ovog članka isplaćuje se članovi Savjeta mladih na temelju dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici.

(4) Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu i drugih putnih troškova, kada su ti troškovi neposredno vezani za rad Savjeta mladih i izvršavanje pojedinih zadaća u Savjetu mladih.

Članak 23.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vinodolska općina.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/2008.).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-01/12

URBROJ: 2107/03-02-21-37

Bribir, 2. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=91253&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr