SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

71.

Na temelju članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine Republike Hrvatske broj 68/18., 110/18. i 32/20.), članka 36. Zakona o koncesijama (Narodne novine Republike Hrvatske broj 69/17., 107/20), te članka 48. Statuta Općina Vinodolska općina (Službene novine Primorsko goranske županije broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), a nakon provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2021/S 01K-0031064, Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 4. sjednici održanoj dana 2. studenog 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području
Općine Vinodolska općina

Članak 1.

Općina Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Vinodolska općina ponuditelju NOVI DIM d.o.o., Šćedine 10, Novi Vinodolski, OIB: 66956700781, (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

Članak 2.

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od pet (5) godina, a počinje teći danom potpisa ugovora.

Članak 3.

Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gopodarstvu i Zakona o zaštiti od požara.

Članak 4.

Visina naknade za koncesiju utvrđuje se u visini od 3.000,00 kn godišnje.

Članak 5.

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz troškovnika priloženog uz ponudu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Koncesionar će svoje usluge naplatiti nakon što iste izvrši, na temelju ispostavljenog pisanog računa.

Koncesionar je dostavio bjanko mjenicu na iznos od 1.500,00 kn kao instrument osiguranja za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 6.

Davatelj koncesije i Koncesionar sklopit će Ugovor o koncesiji najkasnije u roku 10 dana od dana isteka roka mirovanja (15 dana od dana dostave ove Odluke ponuditelju).

Ukoliko se žalbom pokrene postupak pravne zaštite, ugovor o dodjeli koncesije potpisat će se kada Odluka o dodjeli koncesije postane izvršna.

Članak 7.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Vinodolska općina da na temelju ove Odluke s Koncesionarom sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 8

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/12

URBROJ: 2107/03-02-21-36

Bribir, 2. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=91253&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr