SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
GRAD OPATIJA

110.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 30/20 i 3/21), članka 34.a Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (Narodne novine 62/19), Gradsko vijeće Grada Opatije dana 3.studenog 2021.godine donijelo je

ODLUKU

o organizaciji i provedbi produženog boravka
u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija
za školsku godinu 2021/22.

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se organizacija i provedba produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija (u daljnjem tekstu: Škola) kojoj je Grad Opatija (u daljnjem tekstu: Grad) osnivač, kriteriji za uključivanje učenika u produženi boravak, cijena produženog boravka, broj odgojno obrazovnih skupina te način financiranja za školsku godinu 2021/22.

(2) Odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike i udomitelje.

Članak 2.

Produženi boravak je organizirani boravak učenika u školi nakon redovne nastave koji obuhvaća organizaciju odgojno-obrazovnog rada u skladu s potrebama učenika, slobodnog vremena učenika i prehranu, a namijenjen je učenicima razredne nastave.

Članak 3.

Produženi boravak organizira se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, mjerilima Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i drugih važećih propisa.

Članak 4.

(1) U školskoj godini 2021/22. sufinancirat će se provedba produženog boravka iz članka 2. ove Odluke za dvanaest (12) skupina i to:

  • Volosko - 6 skupina,
  • Ičići - 2 skupine,
  • Veprinac - 1 skupina i
  • Opatija - 3 skupine.

(2) Škola donosi godišnji program rada produženog boravka i odgovorna je za provedbu.

Članak 5.

(1) Učenici se u produženi boravak uključuju na osnovi prijave roditelja početkom školske godine.

(2) Na temelju prijava Škola izrađuje prijedlog za organizaciju skupina učenika s brojem skupina, brojem učenika po skupini te brojem učitelja.

Članak 6.

(1) U slučaju da se za program produženog boravka prijavi veći broj učenika od planiranog, Škola utvrđuje listu učenika koji ostvaruju pravo uključivanja u program produženog boravka.

(2) Prednost pri uključivanju u program produženog boravka imaju učenici s upisnog područja Škole prema sljedećim kriterijima:

1. učenici čija su oba roditelja zaposlena

2. učenici nižeg razreda uvažavajući točku 1.

3. učenici s teškoćama u razvoju

4. učenici čiji roditelji primaju dječji doplatak ili drugi oblik pomoći iz socijalnog programa Grada Opatije.

Članak 7.

(1) Produženi boravak financira se iz sredstava Proračuna Grada Opatije, iz uplata roditelja učenika te iz drugih izvora.

(2) Troškovi produženog boravka uključuju troškove za plaće i ostala materijalna prava radnika u produženom boravku, troškove prehrane učenika, didaktičkog materijala i pribora.

(3) Plaće i druge naknade radnika obračunava Škola sukladno važećim propisima i kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama.

Članak 8.

(1) Iznos koji plaćaju roditelji-korisnici usluge utvrđuje se na prijedlog Školskog odbora Škole i za ovu školsku godinu iznosi 335 kuna mjesečno za udio u materijalnim/ostalim troškovima te iznos od 19 kuna dnevno za prehranu učenika koji se obračunava po danu prisustva.

Članak 9.

(1) Roditelji produženi boravak sufinanciraju tijekom mjeseci trajanja nastavne godine (rujan - lipanj), a Grad sufinancira program tijekom dvanaest (12) mjeseci.

(2) Godišnji iznos koji Grad sufinancira za program produženog boravka predstavlja razliku između ukupnih rashoda i ukupnih prihoda Škole za produženi boravak ostvarenih za kalendarsku godinu.

(3) Grad dostavlja Školi sredstva za produženi boravak na temelju zahtjeva Škole jednom mjesečno u visini 1/12 planiranog iznosa rashoda.

(4) Škola je dužna Gradu tromjesečno dostavljati izvješće o ukupno ostvarenim prihodima i rashodima za produženi boravak u prethodnom razdoblju.

(5) Na osnovi izvješća iz prethodnog stavka, ukoliko su ostvareni prihodi manji od rashoda Škola razliku potražuje od Grada, odnosno vrši povrat sredstava ukoliko su ostvareni prihodi veći od rashoda.

Članak 10.

(1) Škola s roditeljem-korisnikom usluge sklapa ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

(2) Škola ispostavlja mjesečno račun svakom roditelju-korisniku usluge na temelju mjesečne evidencije o prisustvu učenika.

(3) Roditelj-korisnik usluge dužan je platiti cijenu usluge u roku kojeg utvrdi Škola.

Članak 11.

U slučajevima da zbog izvanrednih situacija uzrokovanim elementarnim nepogodama, epidemijama i/li građevinskim radovima u trajanju dužem od mjesec dana nije bilo moguće organizirati provedbu produženog boravka odnosno da učenici nisu boravili u školi, roditelji ne plaćaju produženi boravak u razdoblju trajanja navedenih okolnosti.

Članak 12.

Škola dostavlja izvješće o provedenom programu produženog boravka do 30. lipnja 2022.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

 

 

 

Klasa: 602-02/21-01/11

Ur. br: 2156/01-01/21-3

Opatija, 3. studeni 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=10006&odluka=110
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr