SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
GRAD OPATIJA

106.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) te članka 29. Statuta Grada Opatije (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20, 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 3. studenog 2021.godine donosi

ODLUKA

o izmjenama i dopunama
Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti ('Službene novine ' Primorsko-goranske županije broj 8/14, 37/15, 21/17, 11/18, 21/18) u članku 19., stavku 2., točki 2.iza riječi prebivalište dodaje se zarez i riječi „, za strance boravište“.

Članak 2.

U članku 19., iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Iznimno, podnositelj zahtjeva (roditelj/skrbnik) koji nema prebivalište na području Grada Opatije minimalno 5 godina u kontinuitetu ali u trenutku podnošenja zahtjeva ima prebivalište na području Grada Opatije i ispunjava preostala dva uvjeta iz stavka 2. ovog članka, ostvaruje pomoć za novorođeno dijete u visini od 1.500 kn.“

Članak 3.

Članak 25a. mijenja se i glasi:

„Pomoć za umirovljenike ostvaruje korisnik s prebivalištem na području Grada Opatije najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva:

  • koji ostvaruje pravo na nacionalnu naknadu (sukladno Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe), a što se dokazuje rješenje o ostvarivanju prava na nacionalnu naknadu ili
  • s mirovinom do 4.000 kn ukoliko udovolji uvjetu prihoda u visini do 4.000 kn, a što se dokazuje zadnjim odreskom od mirovine i potvrdom o visini dohodaka i primitaka Porezne uprave za prethodnu godinu.

Korisnik mirovine koji je status umirovljenika ostvario u godini koja prethodi godini ili u godini podnošenja zahtjeva, dužan je dostaviti i rješenje o priznavanju prava na mirovinu.

Prihodom iz stavka 1.ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenog (isplaćenog) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev za ostvarivanje pomoći. Prihod čine sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a evidentiran je na potvrdi o visini dohodaka i primitaka.

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunavaju se prihodi navedeni u članku 34., stavak 3. ove Odluke.

U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

Pomoć umirovljenicima iznosi:

  • 1.400 kn godišnje za umirovljenike i korisnike prava na nacionalnu naknadu čiji prihod iznosi do 2.000 kn
  • 1.200 kn godišnje za umirovljenike čiji prihod iznosi od 2000,01 do 3.000 kn i
  • 1.000 kn godišnje za umirovljenike čiji prihod iznos od 3.000,01 do 4.000 kn.

Pomoć iz stavka 6. ovog članka doznačuje se 2 puta godišnje, na način da se polovica iznosa pomoći doznačuje u mjesecu ožujku/travnju, a druga polovica iznosa u mjesecu prosincu.

Zahtjevi za pomoć u tekućoj godini, podnose se do kraja listopada.

Korisnik koji zahtjev za pomoć u tekućoj godini podnese do kraja veljače, ostvaruje pomoć u punom iznosu iz stavka 6. ovog članka, dok korisnik koji zahtjev podnese nakon veljače, ostvaruje pravo na polovicu iznosa iz stavka 6. ovog članka.“

Članak 4.

Članak 25b. mijenja se i glasi:

„Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruje korisnik s prebivalištem na području Grada Opatije najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva i ugovorenom policom dopunskog zdravstvenog osiguranja:

  • koji ostvaruje pravo na nacionalnu naknadu (sukladno Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe) ili
  • s mirovinom do 4.000 kn ukoliko udovolji uvjetu prihoda u visini do 4.000 kn, a što se dokazuje zadnjim odreskom od mirovine i potvrdom o visini dohodaka i primitaka Porezne uprave za prethodnu godinu.

Prihodom iz stavka 1.ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenog (isplaćenog) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev za ostvarivanje pomoći. Prihod čine sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a evidentiran je na potvrdi o visini dohodaka i primitaka.

U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi 840 kn godišnje.

Zahtjevi za pomoć u tekućoj godini, podnose se do kraja listopada, a isplaćuju se do kraja mjeseca prosinca tekuće godine.

Iznimno, pomoć iz ovog članka ne mogu ostvariti korisnici kojima se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja, a temeljem Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20) podmiruje iz državnog proračuna.“

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine, a objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/21-01/54

URBROJ: 2156/01-03-21-6

Opatija, 3. studeni 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=10006&odluka=106
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr