SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
OPĆINA MATULJI

74.

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 11. i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 04.studenoga 2021.godine donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o javnim
i počasnim priznanjima Općine Matulji

Članak 1.

U članku 12. Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/17), u daljnjem tekstu „Odluka“, stavak 2. briše se.

Članak 2.

Članak 17. Odluke mijenja se i glasi:

„Povelja o nagradi za životno djelo Općine Matulji tiska se u A3 formatu s tvrdim omotom obučenim u platno tamno plave boje.

Povelja Godišnje nagrade Općine Matulji tiska se u A4 formatu s tvrdim omotom obučenim u platno tamno plave boje.

Grb Općine Matulji tiska se u A4 formatu s mekim omotom obučenim u platno tamno plave boje.

Povelja o imenovanju počasnog građanina tiska se u A3 formatu s tvrdim omotom obučenim u platno tamno plave boje.

Na sredini omota iz stavaka 1.- 4. ovog članka nalazi se otisnuti grb Općine Matulji iznad kojeg su velikim tiskanim slovima otisnute riječi „OPĆINA MATULJI“.

Članak 3.

Članak 22. Odluke mijenja se i glasi:

„Postupak dodjele priznanja iz članka 2. ove Odluke započinje javnim pozivom.

Javni poziv raspisuje Jedinstveni upravni odjel u prvom tjednu mjeseca prosinca i ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

Javni poziv se objavljuje u lokalnim tiskanim medijima te na mrežnim stranicama Općine Matulji.

Prijedlozi koji pristignu nakon roka utvrđenim javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv sadrži uvjete i kriterije za dodjelu određenog javnog priznanja i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja.“

Članak 4.

Članak 23. Odluke mijenja se i glasi:

„Prijedlog za dodjelu javnih i počasnih priznanja iz članka 2. mogu dati:

- udruge građana sa sjedištem na području Općine Matulji,

- grupa od najmanje 10 građana s prebivalištem na području Općine Matulji,

- pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine
Matulji,

- udruženja pravnih osoba ili obrta te udruge građana koje imaju sjedište na području Primorsko-goranske županije, a koje svojim aktivnostima djeluju i na području Općine Matulji.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku, a mora sadržavati:

- ime i prezime, odnosno naziv predlagatelja,

- prebivalište, odnosno sjedište predlagatelja,

- ime i prezime, odnosno naziv osobe koja se predlaže za javno priznanje,

- vrstu priznanja i područje za koje se predlaže,

- životopis kandidata do jedne stranice teksta,

- obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja do dvije stranice teksta.“

Članak 5.

Članak 24. Odluke mijenja se i glasi:

„Prijedloge za dodjelu javnih i počasnih priznanja razmatra odbor Općinskog vijeća u čijoj su nadležnosti ti poslovi (u daljnjem tekstu: Odbor).

Na zahtjev Odbora podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i slično) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.“

Odbor u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu prijedloga po raspisanom Javnom pozivu izrađuje pisani izvještaj/zapisnik o pristiglim prijedlozima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/21-01/0016

URBROJ: 2156-04-01-01-21-0004

Matulji, 4. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=51211&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr