SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
OPĆINA MATULJI

73.

Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 37. Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19), članka 6. Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 4. studenoga 2021.godine donijelo je

ODLUKU

o kriterijima za ostvarivanje prava na
sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja
i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u
obrtima na području Primorsko goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, mjerila te postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje kao i visina sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača registriranim za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te obrtima registriranim za čuvanje djece, koji djelatnost obavljaju na području Primorsko-goranske županije.

2) Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike i udomitelje (u daljnjem tekstu „korisnici“).

3) Tijelo nadležno za rješavanje je upravno tijelo Općine Matulji nadležno za poslove predškolskog odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu „nadležno tijelo“).

Članak 2.

1) Uvjeti za ostvarivanje prava su:

  • prebivalište na području Općine Matulji, odnosno za strane državljane odobreni boravak u Republici Hrvatskoj na području Općine Matulji,
  • zaposlenost oba roditelja djeteta,
  • da je podnijeta prijava ili zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji, ali upis nije ostvaren uslijed nedostatka kapaciteta.

2) Uvjeti iz stavka 1. alineje 1. do 3. moraju biti ispunjeni kumulativno.

3) Radi ispunjavanja uvjeta prebivališta odnosno boravišta potrebno je da roditelj koji podnosi zahtjev za upis djeteta i dijete imaju prebivalište ili boravište (stranac) na području Općine Matulji, i to na istoj adresi.

4) Iznimno od stavka 1.alinije 3., pravo na sufinanciranje može se ostvariti i u slučaju kada se uslijed posebnih okolnosti u interesu djeteta preporuča upis djeteta u neku drugu ustanovu ili obrt za čuvanje djece.

5) Roditelji koji imaju status redovnog učenika ili studenta izjednačavaju se sa zaposlenim roditeljima.

II. VISINA SUFINANCIRANJA

Članak 3.

1) Općina Matulji sufinancirati će troškove programa (ekonomska cijena) u ustanovama drugih

osnivača te u obrtima na području Primorsko goranske županije iz članka 1.ove Odluke u koje su upisana djeca odnosno cijene usluge koju plaćaju ili bi trebali plaćati roditelji.

2) Maksimalan iznos sufinanciranja ne može biti veći od razlike između ekonomske cijene i cijene koju plaćaju roditelji za istovjetni program u Dječjem vrtiću Matulji odnosno veći od iznosa sufinanciranja programa predškolskoj odgoja i obrazovanja iz Proračuna Općine Matulji utvrđen odlukom Općinskog vijeća kojom se uređuje cijena usluge u Dječjem vrtiću Matulji pri čemu cijena koju plaćaju roditelji ne može biti niža od cijene usluge koja se plaća za istovjetni program u Dječjem vrtiću Matulji.

III. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE

Članak 4.

1) Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja podnosi se za svaku pedagošku godinu.

2) Uz zahtjev se prilažu dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za sufinanciranje i to:

- potvrda o radnom statusu roditelja (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca/škole/sveučilišta, izvadak iz službenih evidencija HZMO i slično)

- potvrda Dječjeg vrtića Matulji kojom se potvrđuje da je prijava za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji podnijeta u roku te da dijete nije upisano uslijed nedostataka kapaciteta,

- potvrda o upisu djeteta u ustanovu ili obrt iz članka 1.ove Odluke sa podacima o visini ekonomske cijene ili cijene usluge te cijene usluge koju plaćaju roditelji,

- preslika ugovora podnositelja zahtjeva s ustanovom ili obrtom iz članka 1.ove Odluke.

Članak 5.

1) Iznimno od odredbi članka 2. Općina Matulji sufinancirati će troškove programa u ustanovama drugih osnivača te u obrtima na području Primorsko-goranske županije iz članka 1. ove Odluke i kada nije podnijeta prijava za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji u slučajevima:

- kada se radi o djetetu pripadniku nacionalne manjine upisanom u ustanovu ili obrt iz članka 1.ove Odluke u program prilagođen istoj nacionalnoj manjini, a koji se ne provodi u Dječjem vrtiću Matulji,

- kada se radi posebno opravdanim pedagoškim razlozima i interesu djeteta preporuča upis djeteta u pravnu osobu iz članka 1.ove Odluke ili nastavak pohađanja predškolskog odgoja u pravnoj osobi iz članka 1.ove Odluke,

- u slučaju kada je potreba za smještajem djeteta u predškolsku ustanovu ili obrt (navršene godine života djeteta, zaposlenje oba roditelja ili samohranog roditelja…) nastala nakon proteka upisnog postupka u Dječji vrtić Matulji, a u trenutku podnošenja zahtjeva nema slobodnih kapaciteta u Dječjem vrtiću Matulji.

2) Uz zahtjev za ostvarivanjem prava temeljem stavka 1.ovog članka se prilažu dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za sufinanciranje i to:

- potvrda o radnom statusu roditelja (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca/škole/sveučilišta, izvadak iz službenih evidencija HZMO…)

- uvjerenje nadležnog ureda državne uprave o pripadnosti nacionalnoj manjini

- potvrda Dječjeg vrtića Matulji kojom se potvrđuje da ne provodi program prilagođen jeziku i pismu nacionalne manjine

- potvrda Dječjeg vrtića Matulji kojom se potvrđuje da ne postoje slobodni kapaciteti za upis djeteta

- preporuka pedagoga, dječjeg psihologa ili drugog specijaliste kojim se preporuča upis djeteta u ustanovu ili obrt

- potvrda o upisu djeteta u ustanovu ili obrt iz članka 1.ove Odluke sa podacima o visini ekonomske cijene ili cijene usluge te cijene usluge koju plaćaju roditelji,

- preslika ugovora podnositelja zahtjeva sa ustanovom ili obrtom iz članka 1.ove Odluke.

Članak 6.

„1) Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u obrascu, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje nadležnog tijela dopuniti zahtjev i/ili dostaviti tražene priloge u roku od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.

2) Nadležno tijelo, radi pojašnjenja ili utvrđivanja činjeničnog stanja nužnog za donošenje odluke, ovlašteno je od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju u roku iz stavka 1.ovog članka.

3) Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva ako dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni u roku iz prethodnog stavka ovog članka.

4) Nadležno tijelo, radi pojašnjenja ili utvrđivanja činjeničnog stanja nužnog za donošenje odluke, ovlašteno je prikupljati dokaze iz vlastitih evidencija ili evidencija drugih javnih tijela.

Članak 7.

1) O zahtjevu za ostvarivanje prava na sufinanciranje odlučuje se rješenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva temeljem podataka i dokumentacije iz zahtjeva kao i podataka iz službenih evidencija nadležnog tijela i evidencija drugih javnopravnih tijela, koje vrijedi za tekuću pedagošku godinu.

2) Ostvarivanje prava na sufinanciranje u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva .

3) Iznimno, korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je zahtjev podnesen do desetog dana u mjesecu, pod uvjetom da je korisnik već započeo koristiti usluge ustanove ili obrta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 8.

S ustanovama i/ili obrtima, u koje su djeca koja su ostvarila pravo na sufinanciranje upisana, Općina Matulji će sklopiti ugovor o sufinanciranju.

Članak 9.

1) Korisnik je dužan odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, prijaviti svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava, a koje se odnose na promjenu prebivališta ili radno pravnog statusa

2) U slučaju da se temeljem podataka iz stavka 1. odnosno drugih podataka s kojima raspolaže nadležno tijelo utvrdi da su se promijenile činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje prava, a odnose se na promjenu prebivališta ili radno pravnog statusa, korisniku će se ukinuti pravo na sufinanciranje.

3) U slučaju da se temeljem podataka s kojima raspolaže nadležno tijelo utvrdi da je korisnik kod podnošenja zahtjeva dao netočne podatke koje su utjecale na ostvarivanje prava, poništiti će se rješenje kojim je korisnik ostvario pravo na sufinanciranje, a isplaćen iznos na ime sufinanciranja biti će obvezan vratiti u Proračun Općine Matulji.

Članak 10.

Općina Matulji zadržava pravo neizdavanja suglasnosti roditelju koji podnosi zahtjev u trenutku kada za to ne postoje dostatna sredstva u Proračunu, a zahtjev se razmatra ponovo kada sredstva budu osigurana izmjenama Proračuna za tekuću godinu.

Članak 11.

Rješenja kojima je prema Odluci o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije te obrtima za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrtima sa registriranom djelatnošću dadilje na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/19) odobreno sufinanciranja smještaja djece u tekućoj pedagoškoj godini izmijeniti će se po zahtjevu roditelja u skladu s odredbama ove odluke.

Članak 12.

1) Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu dana 01. siječnja 2022. godine.

2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije te obrtima za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrtima sa registriranom djelatnošću dadilje na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/19).

KLASA: 011-01/21-01/0021

URBROJ: 2156-04-01-01/21-00011

Matulji, 4. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=51211&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr