SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
OPĆINA MATULJI

72.

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 3. Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11) te članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 4.studenoga 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti i mjerila za utvrđivanje cijene koštanja provedbe programa predškolskog odgoja koje provodi Ustanova Dječji vrtić Matulji (u daljnjem tekstu „Dječji vrtić“), ekonomska cijena vrtića, udio roditelja - korisnika u cijeni, kriterije po kojima se određene kategorije korisnika mogu potpuno ili djelomično osloboditi plaćanja usluga u dječjem vrtiću.

2) Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući način se primjenjuju na skrbnike i udomitelje djece koja pohađaju Dječji vrtić.

II. PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Članak 2.

U Dječjem vrtiću se ostvaruju sljedeći redovni programi:

  • 10 satni programi za djecu jasličke dobi - cjelodnevni
  • 10 satni programi za djecu vrtićke dobi - cjelodnevni
  • 5,5 satni programi za djecu vrtićke dobi - poludnevni.

III. UVJETI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE CIJENE PROVEDBE PROGRAMA

Članak 3.

1) Ukupna visina potrebnih sredstava za provedbu programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću predstavlja ekonomsku cijenu (u daljnjem tekstu „Ekonomska cijena“).

2) Ekonomska cijena utvrđuje se temeljem procijenjenih ukupnih godišnjih rashoda i kapaciteta Dječjeg vrtića odnosno broja djece koja mogu pohađati Dječji vrtić prema Državnom pedagoškom standardu.

3) Rashodi iz stavka 2. ovog članka obuhvaćaju rashode za radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, nabavu namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala, osim rashoda za kapitalna ulaganja u objekte.

Članak 4.

Ekonomska cijena Dječjeg vrtića utvrđena temeljem odredbi članka 3.ove Odluke iznosi:

  • za 10 satni program za djecu jasličke dobi - cjelodnevni 2.900,00 kuna,
  • za 10 satni program za djecu vrtićke dobi - cjelodnevni 2.400,00 kuna,
  • za 5,5 satni program za djecu vrtićke dobi - poludnevni 1.600,00 kuna.

IV. UVJETI I MJERILA ZA NAPLATU USLUGE

Članak 5.

Sredstava za provedbu programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću financira se dijelom iz Proračuna Općine Matulji, iz dijela koji plaćaju roditelji te ostalih prihoda Dječjeg vrtića.

Članak 6.

1) Za roditelje odnosno djecu koja imaju prebivalište na području Općine Matulji iz Proračuna Općine Matulji financira se dio ekonomske cijene dok ostatak plaćaju roditelji kao cijenu usluge, i to kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

2) Iznimno od stavka 1. ovog članka cijena usluge koju plaćaju roditelji iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se za roditelje strane državljane s odobrenim boravkom u Republici Hrvatskoj na području Općine Matulji.

3) Cijena usluge koju plaćaju roditelji može biti dijelom ili u cijelosti podmirena iz Proračuna Općine Matulji kao poseban oblik prava ili pomoći propisan odredbama općeg akta Općine Matulji kojim su regulirana pitanja socijalne skrbi.

4) Radi ispunjavanja uvjeta prebivališta odnosno boravišta potrebno je da roditelj koji podnosi zahtjev za upis djeteta i dijete imaju prebivalište ili boravište (stranac) na području Općine Matulji, i to na istoj adresi.

Članak 7.

1) Za roditelje odnosno djecu koja nemaju prebivalište ili boravište (strani državljani) na području Općine Matulji cijena usluge određuje se u visini ekonomske cijene iz članka 4.ove Odluke.

2) Iznimno od stavka 1. ovog članka sporazumom s drugim jedinicama lokalne samouprave, na bazi reciprociteta, može se ugovoriti drugačiji iznos cijene usluge za roditelja iz te jedinice lokalne samouprave“

Članak 8.

1) Za posebne programe koji se provode u Dječjem vrtiću udio roditelja u cijeni se sastoji od nominalnog dijela cijene iz članka 6. ili 7., u visini istovjetnoj za redovne programe, uvećano za troškove koje proizlaze iz uvjeta provedbe dodatnih programa.

2) Za svaku pedagošku godinu Upravno vijeće Dječjeg vrtića donosi zasebnu odluku o visini troškova posebnih programa te ostalim uvjetima vezanima uz provedbu.

V. UMANJENJA CIJENE USLUGE

Članak 9.

1) Za roditelja-korisnika usluga iz članka 6. stavak 1. cijena usluge iz članka 6. ove Odluke može se umanjiti kako slijedi:

- za drugo dijete iz iste obitelji (istog domaćinstva) upisano u programe Dječjeg vrtića u iznosu od 40% cijene

- za treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji (istog domaćinstva) upisano u programe Dječjeg vrtića u iznosu od 80% cijene.

2) Pod djetetom iz iste obitelji odnosno istog domaćinstva podrazumijeva se dijete koje ima isto prebivalište kao i ostala djeca istog roditelja-korisnika usluga upisana u Dječji vrtić.

3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka cijena usluge umanjuje se za mlađe dijete/djecu upisane u programe Dječjeg vrtića.

Članak 10.

1) Cijena usluge umanjuje se za 30% u slučajevima kada na traženje roditelja dijete ne prisustvuje cijeli mjesec, pod uvjetom da se pisani zahtjev dostavi Dječjem vrtiću minimalno sedam (7) dana ranije, a umanjenje se može ostvariti najviše za dva mjeseca u godini.

2) U slučaju bolesti djeteta duže od dva tjedna odnosno minimalno jedanaest (11) radnih dana kontinuirano, roditelj-korisnik usluge plaća cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta u tom mjesecu uz obveznu dostavu potvrde o bolesti obiteljskog liječnika ili liječnika specijalista.

3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka kada se izostanak radi bolesti proteže unutar dva mjeseca, umanjenje se obračunava za svaki mjesec pri čemu iznos umanjenja po mjesecu ne može biti viši od 50% cijene usluge.

4) U posebnim slučajevima teže bolesti djeteta i/ili članova obitelji, smrtnim slučajevima u obitelji djeteta, kao i drugim uvjetima koji nastanu zbog otežane socijalne situacije u obitelji djeteta Upravno vijeće Dječjeg vrtića može donijeti odluku o umanjenju cijene usluge.

Članak 11.

(1) U slučajevima nastupa posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, radi čega Dječji vrtić nije u mogućnosti pružati usluge smještaja djece, roditelji će se osloboditi plaćanja učešća u cijeni smještaja.

(2) Iznos oslobođenja utvrđuje se na način da se učešće roditelja u cijeni smještaja umanjuje srazmjerno broju dana trajanja nemogućnosti korištenja usluga Dječjeg vrtića Matulji.

(3) U slučaju kada uslijed okolnosti iz stavka 1. ovog članka u uvjetima proglašene pandemije bolesti, dijete ne pohađa vrtić iz preventivnih razloga (izolacija, samoizolacija, bolest ukućana i slično) duže od dva tjedna odnosno minimalno jedanaest (11) radnih dana kontinuirano, roditelj-korisnik usluge plaća cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta u tom mjesecu uz obveznu dostavu preporuke obiteljskog liječnika ili liječnika epidemiologa, pri čemu iznos umanjenja po mjesecu ne može biti viši od 50% cijene usluge.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka ako dijete ne pohađa vrtić čitav mjesec, cijena usluge za taj se mjesec umanjuje za 30%, a umanjenje se može ostvariti najviše za dva mjeseca u godini.

VI. UGOVARANJE USLUGE

Članak 12.

1) Dječji vrtić u skladu s odredbama ove Odluke, sa roditeljima/korisnicama usluga zaključuje ugovor u kojemu se definiraju prava i obveze ugovornih strana, a naročito mjesečni iznos cijene usluge, rokovi plaćanja, prava i obveze ugovornih strana u slučaju nepridržavanja odredbi ugovora.

2) Cijena usluge prihod je Dječjeg vrtića i uplaćuje se na račun istog osim ako je odlukom o izvršavanju proračuna propisano drugačije.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

U slučaju da se nakon stupanja na snagu ove Odluke, promijeni ekonomska cijena, do utvrđivanja nove ekonomske cijene i cijene usluge, cijene usluge utvrđena ovom odlukom ostaje na snazi, a razlika do nove ekonomske cijene biti će osigurana Proračunom Općine Matulji.

Članak 14.

1) Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu dana 1. siječnja 2022. godine.

2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/19 i 9/20).

KLASA: 011-01/21-01/21

URBROJ: 2156-04-01-01/21-0010

Matulji, 4. studenog 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=51211&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr