SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

214.

Na temelju članka 76. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11,56/16 i 98/19), članka 52. točka 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/9, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 2. studenog 2021. godine donio je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika
i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava
na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 22/21) u članku 1. točka 7. alineja 1. i 2. mijenjaju se i glase:

„ - Kristijan Tončić, za predsjednika

Toni Družeta, za člana“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-04/21-01/38

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-21

Rijeka, 2. studenoga 2021.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=00001&odluka=214
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr