SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

211.

Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog privremenog pročelnika Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točka 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 15. listopada 2021. godine, donosi

P R A V I L N I K

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj - u daljnjem tekstu: Pravilnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/20, 25/20 i 7/21), članak 6. briše se.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. riječi: „a koji se ne objavljuje“ brišu se.

Članak 3.

U članku 9. stavak 3. briše se.

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

„Pročelnik Upravnog odjela može ovlastiti rukovodećeg službenika Upravnog odjela za potpisivanje neupravnih akata iz djelokruga Upravnog odjela.“.

Članak 5.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 6. VODITELJ ODSJEKA ZA PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ i kod radnog mjesta pod rednim brojem 8. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I RURALNI RAZVOJ u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja u alineji 1. riječ: „ekonomske“ zamjenjuje se riječju: „društvene“.

Članak 6.

Vezano za izmjenu Pravilnika iz članka 2. ovog Pravilnika, Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom odjelu, koja je sastavni dio Pravilnika, objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/6

URBROJ: 2170/1-06-02/3-21-21

Rijeka, 15. listopada 2021.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=00001&odluka=211
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr