SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD CRES

38.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nadrodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20), članka 45. Statuta Grada Cresa (“Službene novine Primorsko-goranske županije' br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21) i članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa („Službene novine Primorsko-goranske županija“ br. 11/18, 8/21), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 28. listopada 2021. donijelo je sljedeću

ODLUKU

O OSNIVANJU RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA CRESA

Opće odredbe

Članak 1.

U svrhu priprema prijedloga odluka i drugih akata iz djelokruga Gradskog vijeća davanja mišljenja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, ovom se odlukom osnivaju radna tijela te uređuje sastav, broj članova i djelokrug rada radnih tijela.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jadnako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:

1. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

2. Odbor za izbor i imenovanja,

3. Odbor za suradnju s jedinicama lokalne samouprave,

4. Mandatno povjerenstvo,

5. Socijalno vijeće,

6. Odbor za dodjelu javnih priznanja i određivanje naziva ulica i trgova,

7. Odbor za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,

8. Odbor za razvoj,

9. Odbor za promet,

10. Odbor za sport, kulturu i obrazovanje,

11. Gradsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova,

12. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,

13. Savjet za zaštitu potrošača Grada Cresa.

Članak 3.

Sastav, broj članova i djelokrug rada Odbora za statutarno-pravna pitanja, Odbora za izbore i imenovanja, Odbora za suradnju s jedinicama lokalne samouprave i Mandatnog povjerenstva propisani su Statutom Grada Cresa i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Djelokrug i sastav radnih tijela

Članak 4.

Socijalno vijeće ima predsjednika i šest članova.

Za članove Socijalnog vijeća imenuju se osobe koje imaju iskustvo u radu socijalnih, zdravstvenih i odgojno-obrazovnih ustanova te humanitarnih udruga.

Socijalno vijeće:

- gradonačelniku Cresa predaje obrazloženi prijedlog socijalnog proračuna radi uvrštavanja u prijedlog gradskog proračuna za narednu godinu;

- nakon donošenja gradskog proračuna predlaže gradonačelniku socijalni program;

- razmatra zahtjeve mogućih korisnika i o njima daje mišljenje u skladu s odredbama Odluke o vrstama socijalne skrbi iz Proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja;

- predlaže mjere za unapređenje zdravstvene politike i politike socijalne skrbi na području Grada Cresa,

- predlaže gradonačelniku i Gradskom vijeću rješenja u vezi primjedbi i prijedloga građana u postupcima ostvarivanja zdravstvene zaštite,

- potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge aktivnosti u oblasti socijalne skrbi na području Grada Cresa,

- obavlja i druge poslove utvrđene drugim općim i pojedinačnim aktima Gradskog vijeća.

Članak 5.

Odbor za dodjelu javnih priznanja i određivanje naziva ulica i trgova ima predsjednika i četiri člana.

Djelokrug Odbora za dodjelu javnih priznanja i određivanje naziva ulica i trgova u dijelu koji se odnosi na dodjelu javnih priznanja određen je Odlukom o javnim priznanjima Grada Cresa.

Odbor predlaže Gradskom vijeću nove nazive ulica i trgova, te odlučuje o poticajima i prijedlozima za izmjene dosadašnjih naziva ulica i trgova.

Članak 6.

Odbor za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ima predsjednika i četiri člana.

Odbor za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša:

 • razmatra i prati prostornu koncepciju koja osigurava svrhovito gospodarenje prostorom radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka, racionalnog korištenja i zaštite prostora,
 • razmatra i prati provedbu politike urbanističkog planiranja i uređivanja prostora i zemljišta na području Grada Cresa,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja prostornog planiranja i urbanizma,
 • razmatra pitanja koja se odnose na prostorno planiranje i zaštitu graditeljske baštine,
 • prati i razmatra provedbu politike skrbi o okolišu i unapređenju okoliša, poboljšavanja kvalitete i učinkovitosti poslova na unapređenju i zaštiti okoliša,
 • predlaže aktivnosti na sprječavanju i smanjenju onečišćenja okoliša,
 • predlaže unaprjeđenje stanja okoliša i osiguravanja zdravog okoliša,
 • vodi brigu o usklađivanju različitih politika u svrhu održivog razvitka otoka,
 • predlaže elemente politike prostornog uređenja i urbanističke politike Grada Cresa,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim odlukama Gradskog vijeća.

Članak 7.

Odbor za razvoj ima predsjednika i šest članova.

Odbor za razvoj obavlja sljedeće poslove:

 • razmatra i potiče razvoj gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva i zadrugarstva na području Grada Cresa te predlaže aktivnosti i mjere za unapređenje i razvoj istoga,
 • razmatra i predlaže koncepciju i strategiju razvoja turizma Grada Cresa, uz vizije razvoja posebnih oblika turizma,
 • razmatra i analizira stanje unutar ugostiteljsko-turističkog sektora te razmatra i inicira poticajne mjere za razvoj malog poduzetništva i razvojnih programa u području turizma,
 • predlaže osiguranje uvjeta za unapređenje gospodarskih odnosa i zaštitu tržišnog natjecanja,
 • prati stanje i predlaže mjere za unapređenje stanja u poljoprivredi te utvrđuje ciljeve razvoja poljoprivrede na području Grada Cresa,
 • predlaže mjere za poboljšanje položaja poljoprivrednih proizvođača i zaštite poljoprivednog zemljišta na području Grada Cresa
 • u suradnji s stručnim službama, priprema te predlaže opće akte i ostale provedbene propise koji se odnose gospodarski i ostali razvoj Grada Cresa.

Članak 8.

Odbor za promet ima predsjednika i četiri člana.

Odbor za promet obavlja sljedeće poslove:

 • razmatra projekte vezane za prometnu infrastrukturu koji su značajni za Grad Cres,
 • prati stanje uređenja prometa na području Grada Cresa,
 • organizira rasprave o temema s područja cestovnog i pomorskog prometa koje mogu poticati razvoj Grada Cresa odnosno poboljšati postojeće stanje prometa u naseljima na području Grada Cresa,
 • predlaže Gradskom vijeću i Gradonačelniku mjere za poboljšanje prometa na području Grada Cresa,
 • u suradnji s stručnim službama priprema i predlaže opće akte i ostale provedbene propise koji se odnose na uređenje prometa.

Članak 9.

Odbor za sport, kulturu i obrazovanje ima predsjednika i četiri člana.

Odbor za sport, kulturu i obrazovanje

1. prati stanje u sportu, kulturi i obrazovanju,

2. razmatra pitanja iz područja sporta, kulture i obrazovanja koja su od važnosti za Grad Cres

3. razmatra pitanja i daje prijedloge za rješavanje potreba građana u području brige o djeci predškolskog uzrasta, odgoja, obrazovanja, kulture i tjelesne kulture,

4. razmatra potrebe i probleme sportskih klubova, kulturnih ustanova, udruga u kulturi, sportu i obrazovanju,

5. potiče aktivnosti na razvoju sporta, kulture i obrazovanja,

6. u suradnji s stručnim službama priprema i predlaže opće akte i ostale propise koji se odnose na djelokrug rada Odbora.

Članak 10.

Gradsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova osniva se s zadatkom provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima predsjednika i dva člana.

U okviru svojeg djelokruga Povjerenstvo za ravnopravnost spolova:

- razmatra provođenje aktivnosti na unapređenju prava na ravnopravnost spolova,

- predlaže mjere u vezi promicanja ravnopravnosti spolova,

- predlaže i druge mjere od značaja za ravnopravnost spolova sukladno Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova.

Članak 11.

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ima predsjednika i četiri člana.

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavlja poslove utvrđene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Članak 12.

Savjet za zaštitu potrošača Grada Cresa ima predsjednika i dva člana.

Jedan od članova Savjeta za zaštitu potrošača mora biti predstavnik udruge za zaštitu potrošača

Savjet za zaštitu potrošača obavlja sljedeće poslove:

 • prati stanje koje se odnosi na prava i obveze potrošača javnih usluga,
 • razmatra i daje mišljenja o aktima Gradskog vijeća koji se odnose na prava i obveze potrošača javnih usluga,
 • daje preporuke i predlaže mjere za unapređivanje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Cresa,
 • brine se o informiranju i provedbi izobrazbe potrošača,
 • sudjeluje u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača te obavlja i druge poslove u skladu s Zakonom o zaštiti potrošača, te ostalim propisima, kojima se uređuje područje zaštite potrošača.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti sljedeće odluke: Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/17, 32/17); Odluka o osnivanju Odbora za određivanje naziva ulica i trgova (SN PGŽ br. 32/17); Odluka o osnivanju Odbora za urbanizam i prostorno uređenje (SN PGŽ br. 29/17); Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu prirode i očuvanje okoliša (SN PGŽ br. 29/17); Odluka o osnivanju Odbora za poljoprivredu (SN PGŽ br. 29/17); Odluka o osnivanju Odbora za gospodarstvo (SN PGŽ br. 29/17); Odluka o osnivanju Odbora za turizam (SN PGŽ br. 35/17); Odluka o osnivanju Odbora za promet (SN PGŽ br. 32/17); Odluka o osnivanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova (SN PGŽ br. 29/17) i Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača (SN PGŽ br. 29/17).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 022-05/21-1/6

URBROJ:2213/02-01-21-3

Cres, 28. listopada 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=10002&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr