SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

64.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 48. stavak 1. podstavak 3. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 3. sjednici održanoj dana 27. rujna 2021. godine, donosi

ODLUKU

o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Tribalj (UPU 2)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom pristupa se izradi II Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj (UPU 2) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/ 07. i 55/10.), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana je:

-Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.),

-Prostorni plan uređenja Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/06., 19/ 09., 01/11. - pročišćeni tekst, 13/15. i 21/16.).

(2) Izmjene i dopune Plana izrađuju se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04. - ispr. i 163/04. i 9/11.).

(3) Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općina Vinodolska općina. Odgovorna osoba za praćenje izrade Plana je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općina Vinodolska općina.

RAZLOG ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Predmet izrade Izmjene i dopune Plana je stvoriti uvjete za školsku dvorana uz postojeću osnovnu školu u naselju Tribalj.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Izmjena i dopuna Plana vrši se unutar utvrđenog obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Školska nastava u svom sportsko-rekreativnom programa odvija se na otvorenom terenu igrališta. Nastava nije moguća u svim godišnjim dobima stoga je iskazana potreba lokalne zajednice za izgradnjom multifunkcionalne dvorane za potrebe školske nastave i potrebe lokalnog stanovništva. Dosadašnji uvjeti izgradnje ne omogućavaju izgradnju iste uz postojeću školsku građevinu stoga je potrebno preispitati uvjete gradnje na način da se omogući izgradnja navedenog sadržaja, a koji je od važnosti za lokalnu sredinu.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Cilj Izmjena i dopuna Plana je da se, uz postojeću školu, omogući adekvatno ispunjenje školske nastave izgradnjom zatvorenog prostora za sportsko-rekreativne aktivnosti – sportske dvorane, a u cilju kvalitetnog odvijanja školskog programa kao i omogućavanja sportsko-rekreativnih aktivnosti lokalnog stanovništva u izvan školskih termina.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

(1) Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je pribaviti topografsko katastarsku službenu podlogu u HTRS 96/TM referentnom koordinatnom sustavu.

(2) Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija i sl. nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija lokalne samouprave.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana zatražit će se od:

 • Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska, Žrtava fašizma 3, Rijeka
 • Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, Rijeka
 • PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica, Kralja Tomislava 86, Crikvenica
 • Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/10, Rijeka
 • HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2,
 • HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera br 3, Rijeka.
 • VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA d.o.o, Dubrova 22, Novi Vinodolski
 • „Eko-Murvica“ d.o.o., Trg Stjepana Radića 1, Crikvenica.
 • PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

  Članak 10.

  Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana su:

 • dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana javnopravnim tijelima i drugim sudionicima u izradi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana;
 • izrada Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 40 dana od dostavljenih podataka, planskih smjernica, rješenja i sl. od javnopravnih tijela i drugih sudionika u izradi Izmjena i dopuna Plana;
 • javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana u trajanju od 8 dana,
 • izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi;
 • izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi;
 • dostava sudionicima javne rasprave pisane obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi u roku od 8 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga;
 • .utvrđivanje Konačnog prijedloga i upućivanje istog na donošenje u roku od 8 dana;
 • izrada Plana (uvez) u roku od 15 dana od dana usvajanja Plana na Općinskom vijeću Općine Vinodolska općina.

  IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

  Članak 11.

  Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz proračuna Općine Vinodolska općina.

  ZAVRŠNA ODREDBA

  Članak 12.

  Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

  KLASA:021-05/21-01/11

  URBROJ:2107-03/21-0-31

  Bribir, 27. rujna 2021.

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

  Predsjednik vijeća

  Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=91253&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr