SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
GRAD KRK

60.

Na temelju članka 391. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravim (“Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 43/12 i 152/14), članka 23. stavka 5. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 6/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju prava građenja u korist tvrtke
Vecla d.o.o.

Članak 1.

Grad Krk osniva pravo građenja na k.č. 3577/2 k.o. Krk-Grad (z.č. 1996/2 k.o. Krk) upisanoj u z.k. uložak 2568 za k.o. Krk u korist tvrtke Vecla d.o.o., Lukobran 5, 51500, Krk, u svrhu prijave na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. projekta „Komunalna građevina-Tržnica na malo „Sv. Bernardina“.

Članak 2.

Pravo građenja iz članka 1. osniva se bez naknade, na rok od 10 (deset) godina, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Grad Krk i tvrtka Vecla d.o.o. sklopit će Ugovor o osnivanju prava građenja.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Krka da u ime Grada Krka zaključi Ugovor o osnivanju prava građenja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 302-02/21-01/05

URBROJ: 2142/01-01-21-4

Krk, 27. rujna 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51500&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr