SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
GRAD KRK

58.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 148/20), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini (»Narodne novine«, broj 148/20, članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se Kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu u iznosu od 2.896.407,00 kuna.

U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021., utvrđen je pripadajući iznos sredstava za Grad Krk i to za rashode za zaposlene u iznosu od 2.606.767,00 kn kao i za materijalne rashode u iznosu od 289.640,00 kn.

Sukladno navedenoj Odluci i sredstvima za 2021. godinu, planirana su sredstva u Proračunu Grada Krka za 2021. godinu.

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, raspoređuju se na slijedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 2.606.767,00 kn i to za:

plaće za redovan rad, prekovremeni radi i posebne uvjeta rada (bruto) u iznosu od 2.060.215,00 kn,

doprinos na plaće u iznosu od 546.552,00 kn,

2. Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu od 289.640,00 kn, i to:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 72.000,00 kn,

- rashodi za materijal i energiju u iznosu od 125.000,00 kn,

- rashodi za usluge u iznosu od 80.640,00 kn,

- premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ovih Kriterija je mjesečno izvršena isplata prema obračunu plaća, a u svezi potpisanog Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka, sklopljenog dana 31. prosinca 2018. godine.

Mjerilo za izračun plaća je broj zaposlenika u JVP Grada Krka, koji u 2020. godini iznosi 23.

Članak 4.

Na temelju kriterija iz članka 3. ovih Kriterija, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

- plaće,

- ostali rashodi za zaposlene,

- doprinosi na plaće.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi na temelju obračuna ispostavljenih računa dobavljača odnosno izvoditelja i to za:

  • naknade troškova zaposlenima,
  • rashode za materijal i energiju,
  • rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i inrormiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge),
  • ostali nespomenuti rashodi - premije osiguranja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 402-05/21-01/26

URBROJ: 2142/01-01-21-4

Krk, 27. rujna 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing.građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51500&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr