SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 20. Utorak, 31. kolovoza 2021.
OPĆINA LOPAR

29.

Temeljem stavka 3. članka 53. članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 2 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 19. i članka 52. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 2. sjednici održanoj dana 19. kolovoza 2021. godine donosi

ODLUKU

o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Lopar

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se odlukom osniva Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar te se utvrđuje njegovo ustrojstvo i djelokrug.

II. Djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

1. poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,

2. poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada nacrta programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, pripreme zemljišta za izgradnju, obavljanje komunalne djelatnosti uređenja i održavanja groblja i javnih površina,

3. poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,

4. poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,

5. poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu,

6. poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (čuvarska služba, održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata) poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, poslovi nabave roba i usluga,

7. poslove vezane uz promet na svom području,

8. poslove vezane uz zaštitu potrošača,

9. poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu,

10. ostale poslove koji su mu stavljeni u djelokrug posebnim zakonima ili drugim propisima.

III. Način rada i upravljanja

Članak 3.

Unutarnje ustrojstvo, način rada i upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem redu kojega donosi Općinski načelnik na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela u skladu sa statutom i općim aktima lokalne jedinice.

Članak 4.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar upravlja pročelnik odjela.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela izabire i imenuje Općinski načelnik na osnovi provedenog javnog natječaja.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata, analize, izvješća i druge radne materijale za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i radna tijela Općinskog vijeća, neposredno izvršava provođenje općih akata Općinskog vijeća te obavlja druge poslove propisane Zakonom i Statutom Općine Lopar.

IV. Odgovornost Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 6.

Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom samoupravnom djelokrugu.

Službenik koji upravlja upravnim tijelom ili ustrojstvenom jedinicom odgovoran je za vlastiti rad i rad službenika u upravnom tijelu ili ustrojstvenoj jedinici kojom upravlja. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za svoj rad je odgovoran Općinskom načelniku.

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika odnosno u razdoblju dulje odsutnosti pročelnika, Općinski načelnik ovlastiti će službenika koji ispunjava uvjete za pročelnika za privremeno obavljanje poslova pročelnika.

V. Sredstva za rad

Članak 7.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Lopar.

VI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Danom stupanja na snage ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar od dana 06. veljače 2007. godine, KLASA: 011-03/07-01/01, URBROJ: 2169/02-01-07-01.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-03/21-01/03

URBROJ: 2169/02-01-21-06

Lopar, 19. kolovoza 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2191&mjesto=51281&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr