SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 20. Utorak, 31. kolovoza 2021.
GRAD CRES

27.

Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 79/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 35. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 13/14, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. donosi sljedeću

Odluku

o izmjenama Odluke o naknadama predsjedniku Gradskog vijeća, vijećnicima Gradskog vijeća i
članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa

Članak 1.

U Odluci o naknadama predsjedniku Gradskog vijeća, vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/10), u daljnjem tekstu: Odluka, mijenja se članak 3. i glasi:

„Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na mjesečnu neto naknadu u iznosu od 750,00 kuna.“

Članak 2.

Članak 4. Odluke, mijenja se i glasi:

„Vijećnik ima pravo na mjesečnu neto naknadu u visini od 500,00 kn.“

Članak 3.

Članak 5. Odluke, mijenja se i glasi:

„Predsjednik radnog tijela Gradskog vijeća, koji nije vijećnik, ima pravo, na novčanu naknadu u visini od jedne dnevnice za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj po svakoj održanoj sjednici radnog tijela na kojoj je sudjelovao,.

Član radnog tijela Gradskog vijeća, koji nije vijećnik, ima pravo na novčanu naknadu u visini polovice dnevnice za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj, po svakoj održanoj sjednici radnog tijela na kojoj je sudjelovao.“

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/21-1/11

URBROJ: 2213/02-01-21-2

Cres, 19. kolovoza 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2191&mjesto=10002&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr