SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD OPATIJA

85.

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ('Narodne novine' 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 29. Statuta Grada Opatije ('Službene novine Primorsko- goranske županije') broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21) i članka 27. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija, Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici 3. kolovoza 2021. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija

1. ALEKSANDRA TRAMONTANA, razrješuje se s mjesta ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija danom 3. kolovoz 2021. godine.

2. Ovo Rješenje će se objaviti u 'Službenim novinama Primorsko- goranske županije'.

O b r a z l o ž e nj e

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija predlaže Gradskom vijeću Grada Opatije razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića Aleksandre Tramontane, nastavno na činjenicu da je viša prosvjetna inspektorica Područne službe prosvjetne inspekcije u Rijeci, nakon provedenog redovnog nadzora 1. srpnja 2021. godine rješenjem KLASA: UP/I-600-04/21-01/00102 od 15. srpnja 2021. godine, utvrdila bitnu povredu postupka imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića Opatija. Povreda odredbe članka 41. Zakona o ustanovama ('Narodne novine' 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) odnosi se na činjenicu da je natječaj objavljen u dnevnom listu ('Novi list') a ne u 'Narodnim novinama', te da u objavljenom natječaju nije navedena poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ('Narodne novine' 121/17, 98/19 i 84/21).

Sukladno članku 27. stavku 2. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, ravnatelja/icu imenuje i razrješava Gradsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća, a slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Opatije prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija te je riješeno kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

KLASA: UP/I- 112-01/21-01/8

URBROJ: 2156/01-01-21-1

Opatija, 3. kolovoza 2021.

Predsjednica

Gradskog vijeća Grada Opatije

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=10006&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr