SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 19. Utorak, 10. kolovoza 2021.
GRAD OPATIJA

83.

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ('Narodne novine' 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama ('Narodne novine' 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 29. Statuta Grada Opatije ('Službene novine Primorsko- goranske županije') broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21) i članka 27. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija, Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici 3. kolovoza 2021. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja
Dječjeg vrtića Opatija

1. ALEKSANDRA TRAMONTANA, magistra primarnog obrazovanja, imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Opatija danom 3. kolovoz 2021. godine.

2. Ovo rješenje će se objaviti u 'Službenim novinama Primorsko- goranske županije'.

O b r a z l o ž e nj e

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija predlaže Gradskom vijeću Grada Opatije imenovanje Aleksandre Tramontana za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Opatija, nastavno na činjenicu da je viša prosvjetna inspektorica Područne službe prosvjetne inspekcije u Rijeci, nakon provedenog redovnog nadzora 1. srpnja 2021. godine rješenjem KLASA: UP/I-600-04/21-01/00102 od 15. srpnja 2021. godine, utvrdila bitnu povredu postupka imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića Opatija i zabranila rad ravnateljici. Povreda odredbe članka 41. Zakona o ustanovama ('Narodne novine' 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) odnosi se na činjenicu da je natječaj objavljen u dnevnom listu ('Novi list') a ne u 'Narodnim novinama', te da u objavljenom natječaju nije navedena poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ('Narodne novine' 121/17, 98/19 i 84/21). Sukladno članku 44. Zakona o ustanovama, u slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja.

Sukladno članku 27. stavku 2. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, ravnatelja/icu imenuje i razrješava Gradsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća, što se odgovarajuće primjenjuje na imenovanje vršitelja dužnosti, te je slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Opatije prihvatilo prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

KLASA: UP/I- 112-01/21-01/9

URBROJ: 2156/01-01-21-1

Opatija, 3. kolovoza 2021.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Opatije

Dr. sc. Neva Slani, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2190&mjesto=10006&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr