SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

59.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/ 10.), članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20-pročišćeni tekst 8/21.), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 2. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2021. godine

ODLUKU

o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima Općinskog načelnika Općine Vinodolska općina, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće i druga prava općinskog načelnika koji svoju dužnost u Općini Vinodolska općina (u nastavku teksta: Općina), obavlja profesionalno (uz zasnivanje radnog odnosa).

Članak 2.

Plaću općinskog načelnika iz članka 1. ove Odluke čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 4,10.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika utvrđuje se u iznosu od 3.890,00 kuna bruto.

Članak 5.

Za vrijeme obnašanja dužnosti općinski načelnik ima, osim prava na plaću, pravo na staž osiguranja i ostvaruju prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti (troškova prijevoza, dnevnica i drugih troškova vezanih za službeno putovanje) u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnom tijelu Općine.

Članak 6.

Za vrijeme obnašanja dužnosti, općinski načelnik ima pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine za službene potrebe, sukladno aktima Općine.

Članak 7.

Rješenje o visini plaće općinskog načelnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima Općinskog načelnika Općine Vinodolska općina, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti plaći („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/21.)

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ:2107/03-02-21-21

Bribir, 7. srpnja 2021.

Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=91253&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr