SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

58.

Na temelju članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/ 10.), članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 2. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2021. godine

ODLUKU

o visini naknade za rad i drugim pravima općinskog načelnika Općine Vinodolska općina, koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina naknade za rad i druga prava općinskog načelnika Općine Vinodolska općina koji svoju dužnost u Općini Vinodolskoj općini (u nastavku teksta: Općina), obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Općinski načelnik ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 37,09 % umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno a koja iznosi 4,10 i osnovice za obračun plaće dužnosnika koja iznosi 3.890,00 kuna bruto, koja naknada za rad se određuje u iznosu od 5.915,48 kuna bruto.

Članak 3.

Za vrijeme obnašanja dužnosti općinski načelnik, osim prava na naknadu za rad, ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti (troškova prijevoza, dnevnica i drugih troškova vezanih za službeno putovanje) u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnom tijelu Općine.

Članak 4.

Za vrijeme obnašanja dužnosti općinski načelnik ima pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine za službene potrebe, sukladno aktima Općine.

Članak 5.

Rješenja o visini naknade za rad dužnosnika općinskog načelnika donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima Općinskog načelnika i Zamjenika načelnika Općine Vinodolska općina, koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/21.)

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ:2107/03-02-21-20

Bribir, 7. srpnja 2021.

Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=91253&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr