SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

57.

Na temelju članka 31. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 2. sjednici održanoj 7. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, članova stalnih radnih tijela i članova Upravnih vijeća ustanova, čiji je osnivač Općina Vinodolska općina

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti stjecanja prava na naknadu i visina naknade i drugih materijalnih prava vezanih uz rad predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina, članova Općinskog vijeća (u nastavku: vijećnika), predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća, te članova Upravnih vijeća „Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, članova stalnih radnih tijela i članova Upravnih vijeća ustanova, čiji je osnivač Općina Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Odluka), a koji označavaju rod, bez obzira u kojem su korišteni, na jednaki način s odnose na muški i ženski rod.

Članak 3.

Vijećnici Općinskog vijeća i članovi stalnih radnih tijela Općinskog vijeća i članovi Upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Općine Vinodolska općina, imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 4.

Pravo na naknadu iz članka 3. ove Odluke ostvaruje se u neto iznosu kako slijedi:

1. Vijećniku Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina pripada mjesečna naknada u visini 500,00 kuna neto.

2. Predsjedniku Općinskog vijeća pripada mjesečna naknada od 750,00 kuna neto.

3. Potpredsjedniku Općinskog vijeća pripada mjesečna naknada u visini 650,00 kuna neto.

4. Članu stalnog radnog tijela Općinskog vijeća koji je nazočan na sjednici radnog tijela Vijeća pripada naknada za rad u stalnom tijelu u visini 200,00 kuna neto po održanoj sjednici stalnog radnog tijela.

5. Predsjedniku stalnog radnog tijela Općinskog vijeća, koji je nazočan na sjednici radnog tijela Vijeća pripada naknada za predsjedanje sjednicom radnog tijela u visini 300,00 kuna po održanoj sjednici.

6. Predsjedniku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«, kao predstavniku Općine, koji je nazočan sjednici Upravnog vijeća, pripada mjesečna naknada u visini 300,00 kuna neto, po održanoj sjednici.

7. Članu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« kao predstavniku Općine, koji je nazočan sjednici Upravnog vijeća, pripada naknada u visini 200,00 kuna neto po održivoj sjednici.

Članak 5.

Nazočnost na sjednici stalnog radnog tijela Općinskog vijeća i Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« utvrđuje se na temelju valjano sačinjenog zapisnika sa sjednice stalnog radnog tijela ili upravnog vijeća ustanove, potpisanog i ovjerenog od strane predsjednika radnog tijela ili upravnog vijeća ustanove.

Naknada za rad pripada članu stalnog radnog tijela i predsjedniku stalnog radnog tijela za rad u najviše jednom radnom tijelu Općinskog vijeća, a isplaćuje se za mjesec u kojem je održana sjednica i ukoliko su sjednici prisustvovali.

Predsjednik, potpredsjednici i vijećnici Općinskog vijeća nemaju pravo na naknadu za rad u stalnim radnim tijelima.

Članak 6.

Novčana sredstva za naknadu troškova iz članka 4. ove Odluke isplaćuju se do 15. u mjesecu za protekli mjesec, na žiro račune korisnika naknade.

Članak 7.

Vijećniku i članu stalnog radnog tijela Općinskog vijeća pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu kao i troškovi putovanja, naknada prijevoznih troškova pod istim uvjetima pod kojima ih ostvaruju službenici općinske uprave sukladno važećim propisima.

Članak 8.

Korisnici vijećničke naknade za rad u Općinskom vijeću, u stalnom radnom tijelu Općinskog vijeća i u Upravnom vijeću ustanove, mogu se odreći prava naknade za članstvo u Općinskom vijeću, stalnom radnom tijelu Vijeća, kao i za članstvo u Upravnom vijeću ustanove pod uvjetom da prethodno vlastoručno potpišu odgovarajuću Izjavu o odricanju.

Članak 9.

Novčana sredstva za naknade iz članka 4. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Vinodolska općina.

Isplatitelj naknade obvezan je propisane poreze i doprinose obračunati i isplatiti istovremeno s isplatom naknade.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, članova stalnih radnih tijela i članova Upravnih vijeća ustanova, čiji je osnivač Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/14. i 22/17.).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave iste u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/21-01/7

URBROJ:2107/03-02-21-19

Bribir, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=91253&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr