SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

45.

Na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine. br. 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17. i 66/19.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 2. sjednici održanoj 7. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje
na području Općine Vinodolska općina

Članak 1.

Ovom se Odlukom na području Općine Vinodolska općina uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj javne odvodnje i utvrđuju obveznici plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge Vodovod i odvodnje Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Naknada za razvoj uvodi se u cilju razvoja (izgradnja i rekonstrukcija) sustava javne odvodnje na području Općine Vinodolska općina.

Članak 3.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi obveznici plaćanja cijene vodnih usluga na području Općine Vinodolska općina.

Članak 4.

(1)Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan prostorni metar (1 m3) isporučene vode.

(2)Visina naknade za razvoj utvrđuje se u iznosu od 1,10 kn/m3 isporučene vode.

Članak 5.

(1) Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

(2) Račun za vodnu uslugu iz stavka 1. ovog članka ispostavlja Isporučitelj.

(3)Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

(4)Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vode i iznosa naknade utvrđene člankom 4. ove Odluke.

(5)Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.

Članak 6.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 7.

Prihod od naknade za razvoj koristit će se za financiranje projektiranje, izrada geodetskih elaborata, gradnje i rekonstrukcije građevina za javnu odvodnju nužnih za uspostavu kvalitetnog i učinkovitog sustava javne odvodnje na području Općine Vinodolska općina ili su dio kapitalnog projekta kojeg je nositelj Općina Vinodolska općina, a sukladno Planu kojeg temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 66/19.), donosi Skupština Isporučitelja.

Članak 8.

(1) Prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstava sukladno namjenama utvrđenim u članku 7. ove Odluke obavlja Isporučitelj.

(2) Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju:

• prikupljanje sredstava od naknade za razvoj na posebnom računu Isporučitelja

• vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj

• izrađivanje i dostavljanje Općini Vinodolska općina godišnjih izvješća o obračunatim iznosima naknade za razvoj te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj

• izrađivanje i dostavljanje Općini Vinodolska općina pojedinačnog izvješća o utrošenim sredstvima od naknade za razvoj za svaki razvojni projekt u području javne odvodnje

• izradu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Vinodolska općina u suradnji sa nadležnim tijelima Općine Vinodolska općina

• izradu drugih planova i izvješća na zahtjev Općine Vinodolska općina

(3) Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Općina Vinodolska općina putem Povjerenstva kojeg čine:

-pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

- voditelj Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti

- voditelj Odsjeka za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:021-05/21-01/7

URBROJ:2107/03-02-21-6

Bribir, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=91253&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr