SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

34.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) , a u skladu sa člankom 10. stavkom 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 10/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. lipnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Omišalj

I.

Za potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj izabrane su Adriana Dojčinović i Marijana Šunić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-06-17-01-10

Omišalj, 17. lipnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=51513&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr