SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

38.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. dana 4. lipnja 2021. godine donosI.

Z A K L J U Č A K

1. Temeljem članka 15. Društvenog ugovora Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., utvrđuje sljedeće:

 • razrješuje dosadašnjeg gradonačelnika Velimira Piškulića, oec. kao predstavnika Grada Novog Vinodolskog u Skupštini Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.
 • imenuje Tomislava Cvitkovića, univ. spec. oec., gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog za predstavnika Grada Novog Vinodolskog u Skupštini Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.

  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

  Klasa: 022-05/21-50/4

  Ur.broj: 2107/02-04-21-2

  Novi Vinodolski, 4. lipnja 2021.

  Gradonačelnik

  Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr