SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
GRAD KRK

25.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 21. lipnja 2021. godine donio je

ODLUKU

o predstavnicima Grada Krka
u Skupštini trgovačkog društva Vecla d.o.o.

I.

U trgovačkom društvu Vecla d.o.o. u kojem Grad Krk ima sto posto uloga, jedinog člana društva u Skupštini društva predstavljaju tri (3) predstavnika i to:

Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka - predsjednik Skupštine,

Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka - član i

Franjo Volarić, privremeni zamjenik gradonačelnika Grada Krka - član.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-02/21-01/03

URBROJ: 2142/01-02/1-21-3

Krk, 21. lipnja 2021.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=51500&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr