SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 12. Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.
GRAD RAB

31.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst,137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ br. 4/21), gradonačelnik Grada Raba dana 29. travnja 2021. godine donosi,

Z a k l j u č a k

Usvaja se Plan operativne provedbe mjera zaštite od požara na području Grada Raba za 2021. godinu.

Plan operativne provedbe mjera zaštite od požara na području Grada Raba za 2021. godinu sastavni je dio ovog Zaključka i neće se objaviti.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/21-01/58.

URBROJ:2169-01-01-21-1.

Rab, 29. travnja 2021.

Gradonačelnik:

Nikola Grgurić, dipl. oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2183&mjesto=51280&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr