SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 12. Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.
OPĆINA MATULJI

46.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,29/14,4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21) te članka 41.stavak 10. i članka 47.stavak 4. Odluke o komunalnom redu Općine Matulji(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/21), općinski načelnik donosi:

P R A V I L N I K

o visini naknade za korištenje površina javne namjene te stupova javne rasvjete

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom utvrđuje se visina naknade za korištenje površina javne namjene uključujući i zemljište u vlasništvu Općine Matuljikao i visina naknade za korištenje stupova javne rasvjete te način plaćanja iste.

(2) Naknada za korištenje površina iz stavka 1. ovog člankautvrđuje se za površine ili stupove javne rasvjeteradi čijeg se korištenja ne plaća porez sukladno Odluci o porezimaOpćine Matulji.

VISINA NAKNADE ZA KORIŠTENJE POVRŠINE JAVNE NAMJENE UKLJUČUJUĆI I ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Članak 2.

Za korištenje površine javne namjene uključujući i zemljište u vlasništvu Općine Matulji plaća se naknada prema namjeni korištenja u visini kako slijedi

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

U slučaju da se za korištenje površine javne namjene uključujući i zemljište u vlasništvu Općine Matulji raspisuje javni natječaj, iznosi iz stavka 1.ovog članka predstavljaju početnu visinu naknade.

Naknadaza korištenje površine javne namjene uključujući i zemljište u vlasništvu Općine Matulji ne plaća se u slučaju kada se isto koristi za potrebe Općine Matulji, za postavu prometne i turističke signalizacije koju postavlja Općina Matulji ili Turistička zajednica Općine Matulji kao i kada se javna površina koristi od strane udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva, obrazovnih, socijalnih, kulturnih i sportskih ustanova u provedbi programa javnih potreba odnosno aktivnosti istih.

VISINA NAKNADE ZA KORIŠTENJE STUPOVA JAVNE RASVJETE I DRUGIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Za korištenje stupova javne rasvjete i drugih objekata komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Matulji plaća se naknada prema namjeni korištenja u visini kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

U slučaju da se za korištenje stupova javne rasvjete i drugih objekata komunalne infrastrukture raspisuje javni natječaj, iznosi iz stavka 1.ovog članka predstavljaju početnu visinu naknade.

VISINA NAKNADE ZA POSTAVU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

Članak 4.

(1) Za postavu elektroničke komunikacijske infrastrukture na površini javne namjene uključujući i zemljište u vlasništvu Općine Matulji kao i na stupovima javne rasvjete te druge objekte komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Matulji plaća se naknada ovisno o vrsti telekomunikacijske infrastrukture, površini zemljišta i/ili dužinitrase i/ili površini opreme te naselju u kojemu se elektronička infrastruktura postavlja izraženom u koeficijentu i to kao umnožak:

jedinična visina naknade x koeficijent naselja

(2) Za postavu elektroničke komunikacijske infrastrukture na površine ili objekte iz stavka 1. ovog članka zaključuje se ugovor u kojemu se uređuju prava i obveze ugovornih strana, visina i način plaćanja naknade.

Članak 5.

(1) Jedinična visina naknade za postavu elektroničkih komunikacijskih vodova iznosi kako slijedi:

a) za korištenje trase elektroničkih komunikacijskih vodova u zemlji na površini javne namjene bez kabelske kanalizacije: 3,00 kuna po dužnom metru godišnje.

b) za trase nadzemnih elektroničkih komunikacijskih vodova na stupovima javne rasvjete ili drugim objektima komunalne infrastrukture:

- 4,00 kuna po dužnom metru godišnjeza primarnu mrežu– veza između

telekomunikacijskih središta (kontejnera, zgrade) i veza od telekomunikacijskog

središta (kontejnera, zgrade) do distribucijskog čvora (ulični ormarić, POP)

- 2,00 kune po dužnom metru godišnje za sekundarnu mrežu - veza između

distribucijskog ormarića (ulični ormarić, POP) i objekta krajnjeg korisnika.

(2) Jedinična visina naknade za postavu kabelske kanalizacije u zemlji na površini javne namjene iznosi 1,00 kuna po dužnom metru postavljenih cijevi godišnje.

(3) Jedinična visina naknade za postavu elektroničkih komunikacijskih vodova u podzemnoj kabelskoj kanalizaciji (DTK) u vlasništvu Općine Matuljiiznosi 2,00 kuna po dužnom metru uvučenog kabela godišnje.

Članak 6.

(1) Jedinična visina naknade za postavu stupova nadzemne komunikacijske mreže iznosi 200,00 kuna po svakom stupu godišnje.

(2) Jedinična visina naknade za postavu samostojećih uličnih ormarića iznosi kako slijedi:

a) za postavu samostojećih uličnih ormarića tlocrtne površine do 0,25 m2 nadzemnog dijela: 50,00 kn godišnje po svakom ormariću

b) za postavu samostojećih uličnih ormarića tlocrtne površineod 0,25 do 0,5 m2 nadzemnog dijela: 100,00 kn godišnje po svakom ormariću

b) za postavu samostojećih uličnih ormarića tlocrtne površine od 0,5 do 1 m2 nadzemnog dijela: 300,00 kn godišnje po svakom ormariću

c) za postavu samostojećih uličnih ormarića tlocrtne površine preko 1 m2 nadzemnog dijela: 500,00 kn godišnje po svakom ormariću

Članak 7.

Koeficijenti naselja iznose kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

NAČIN UTVRĐIVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

Članak 8.

Visina naknade za korištenje površina ili objekata iz članka 1. ovog Pravilnika utvrđuje se ugovorom o korištenju ili odobrenjem za korištenje koje izdaje nadležno tijelo Općine Matulji.

Za obračunate iznose naknada utvrđene prema odredbama ovog pravilnika Jedinstveni upravni odjel na temelju odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji ili temeljem ugovora ispostavlja račune.

Naknada utvrđena prema odredbama ovog Pravilnika plaća se jednokratno u roku od 15 dana od dana od dana dostave računa.

Ako se za korištenje površine ili objekata iz članka 1.ovog Pravilnika zaključuju ugovori za razdoblje duže od godine dana, ugovorom se definiraju dospijeća plaćanja naknade za svaku kalendarsku godinu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Ugovori o korištenju površina javne namjene uključujući i zemljište u vlasništvu Općine Matulji kao i korištenju stupova javne rasvjete i drugih objekata komunalne infrastrukture zaključeni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika ostaju na snazi pod uvjetom da je ugovorena visina naknade viša od naknade koja bi se plaćala prema odredbama ovog Pravilnika.

(2) U slučaju da je ugovorima iz stavka 1. ovog članka ugovorena visina naknade niža od naknade koja bi se plaćala prema odredbama ovog Pravilnika, stupanjem na snagu ovog Pravilnika sa svim će se korisnicima zaključiti novi ugovori o korištenju uz izračun visine naknade prema odredbama ovog Pravilnika.

Članak 10.

OvajPravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 011-01/21-01/0010

URBROJ: 2156-04-02-01/21-0002

Matulji, 05.05.2021.godine

Općinski načelnik

Mario Ćiković

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2183&mjesto=51211&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr