SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 11. Ponedjeljak, 19. travnja 2021.
GRAD RAB

27.

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 4/21) gradonačelnik Grada Raba donosi

ODLUKU

o započinjanju postupka strateške procjene
utjecaja na okoliš Strategije razvoja
Grada Raba do 2030. godine

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030. godine (u daljnjem tekstu Strategija razvoja).

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO) iz stavka 1. ove Odluke provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba koji je ujedno i nositelj izrade predmetne Strategije razvoja, a u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Strategiju razvoja izradio je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije.

U okviru strateške procjene utjecaja na okoliš provesti će se postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno Mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije od 18. prosinca 2020. (KLASA: 351-01/20-04/32, URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-8).

Članak 2.

Strategijom razvoja utvrđuju se razvojni ciljevi, prioriteti i mjere usmjerene prema društveno-gospodarskom razvoju Grada Raba.

Ciljevi i programska polazišta Strategije razvoja Grada Raba:

1. Konkurentno gospodarstvo, turizam, ruralni razvoj, ljudski potencijali

2. Infrastruktura, okoliš i prostor

3. Kvaliteta života i društvene djelatnosti

4. Integralno upravljanje razvojem

Temeljem strateških ciljeva utvrđeno je četrnaest strateških prioriteta jednake važnosti:

1. Razvoj ljudskih resursa i aktivna demografska politika,

2. Razvoj turizma na održivim načelima,

3. Diversifikacija gospodarskog razvoja,

4. Revitalizacija ruralnog razvoja, poljoprivrednih djelatnosti, ribarstva, marikulture i brodogradnje,

5. Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe, odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda te izgradnja održivih sustava gospodarenja otpadom,

6. Unaprjeđenje prometne povezanosti, razvoj i obnova cestovne i pomorske infrastrukture,

7. „Pametan“ otok („Smart“ island),

8. Poticanje integriranog sustava zaštite okoliša i kulturne baštine,

9. Poboljšanje energetskog sustava, korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti,

10. Podizanje kvalitete stanovanja te socijalna integracija stanovnika,

11. Unaprjeđenje zdravstvenog sustava,

12. Unaprjeđenje sportsko-rekreativnih i zabavnih sadržaja s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva i diversifikacije turističkih proizvoda,

13. Partnerstvo,

14. Strateško planiranje i operativno provođenje

Strategija razvoja Grada Raba obuhvaća čitavo područje Grada Raba.

Članak 3.

U postupku ove SPUO provest će se radnje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) te odredbama posebnih propisa iz područja iz kojega se predmetna Strategija razvoja donosi.

Članak 4.

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš naveden je u Prilogu I. ove Odluke.

Članak 5.

U postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, prema ovoj Odluci, sudjelovat će javnopravna tijela navedena u Prilogu II. ove Odluke.

Članak 6.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na Internet stranicama Grada Raba.

KLASA:023-01/21-01/50.

URBROJ:2169-01-01-21-2-1.

Rab, 13. travnja 2021.

GRADONAČELNIK GRADA RABA

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

Prilog I. Redoslijed radnji

Prilog II. Javnopravna tijela koja sudjeluju u postupku SPUO

PRILOG I.

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku
strateške procjene utjecaja na okoliš

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba (dalje u tekstu Upravni odjel) će u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke započeti postupak određivanja sadržaja strateške studije.

2. U postupku određivanja sadržaja strateške studije Upravni odjel će od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja za okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima se obavezni sadržaj strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za područje iz djelokruga tog tijela i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije je 30 dana od primitka zahtjeva Upravnog odjela. Ove radnje provode se sukladno odredbama članaka 7. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) - u daljnjem tekstu Uredba.

3. U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije Upravni odjel će sukladno člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) na internetskoj stranici Grada Raba objaviti Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš te informirati javnost o načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene.

4. Upravni odjel će, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, za vrijeme roka za dostavu mišljenja (30 dana od dana primitka zahtjeva) koordinirati i provesti konzultacije, a po potrebi i više konzultacija s predstavnicima tijela i osoba od kojih je zatraženo mišljenje. O provedenim konzultacijama Upravni odjel će voditi zapisnik.

5. Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti Upravni odjel utvrđuje konačni sadržaj strateške studije te gradonačelnik Grada Raba donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koja će se objaviti na internetskoj stranici Grada Raba sukladno članku 11. Uredbe.

6. Upravni odjel u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom ovlašteniku, koji će izraditi Stratešku studiju, sukladno članku 11. Uredbe.

7. Za potrebe ocjene stručne utemeljenosti i cjelovitosti strateške studije gradonačelnik Grada Raba imenuje Povjerenstvo za stratešku procjenu u roku od 8 dana od donošenja Odluke o sadržaju strateške studije. Postupak imenovanja i rad Povjerenstva propisan je odredbama Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

8. Upravni odjel u roku od 8 dana od dana primitka strateške studije od ovlaštenika, istu zajedno s nacrtom prijedloga predmetne Strategije razvoja dostavlja Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što Povjerenstvo za stratešku procjenu, u postupku sukladno člancima 17. do 21. Uredbe ocijeni da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, Povjerenstvo donosi mišljenje.

9. Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, gradonačelnik Grada Raba donosi Odluku o upućivanju Studije strateške procjene i Strategiju razvoja u javnu raspravu, sukladno članku 23. i 24. Uredbe, koja Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Grada Raba. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o strateškoj studiji i Strategije razvoja provodi se prema odredbama članka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

10. Istodobno s upućivanjem u javnu raspravu, Upravni odjel dostavlja Studiju strateške procjene i Strategiju razvoja na mišljenje tijelima i/ili osobama koje sudjeluju u postupku strateške procjene i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

11. Nakon provedene javne rasprave, Upravni odjel sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje ovlašteniku, odnosno izrađivaču Strategije razvoja. Svojim očitovanjem ovlaštenik će predložiti konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Upravni odjel nakon toga priprema Strategiju razvoja za sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba.

12. Prije upućivanja Strategije razvoja na usvajanje, Upravni odjel pribavlja, sukladno članku 25. Uredbe, mišljenje od Upravnog odjela prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o provedenom postupku strateške procjene, a navedeno je tijelo u roku od 30 dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti mišljenje Upravnom odjelu.

13. Nakon Strategije razvoja, u roku od 30 dana od donošenja odluke o usvajanju, Upravni odjel dužan je izraditi Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni čime završava postupak strateške procjene. O navedenom izvješću i usvojenoj Strategiji razvoja, Upravni odjel informira javnost, tijela i osobe određena posebnim propisima, jedinice lokalne samouprave i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš.

PRILOG II.

Popis javnopravnih tijela koja su dužna sudjelovati u postupku strateške procjene

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Palit 144 a, 51280 Rab,

3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

4. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin Kula 2/III, 51000 Rijeka,

5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin Kula 2/III, 51000 Rijeka,

6. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000
Rijeka,

7. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj,
Nikole Suzana 27, 53270 Senj,

8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

9. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

10. HEP – ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

11. Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 Rab,

12. Grad Cres, Creskog statuta 15, 51557 Cres,

13. Grad Mali Lošinj, Riva Lošinjskih Kapetana 7, 51550 Mali Lošinj,

14. Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 1, 53270 Senj,

15. Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja,

16. Općina Lopar, Lopar 289A, 51281 Lopar,

17. Općina Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288
Karlobag.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2182&mjesto=51280&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr