SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

25.

Na temelju članka 77. stavka 3. Zakona o vodama (Narodne novine broj 66/19) i članka 48. stavak 1. podstavak 23. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 36. sjednici održanoj dana 6. travnja 2021. godine, donosi

ODLUKU

o odvodnji otpadnih voda na području
Općine Vinodolska općina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje: 

  1. način odvodnje otpadnih voda s aglomeracija na području Općine Vinodolska općina,
  2. zemljopisni podaci o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijela površinskih voda, uključujući i iz kišnih preljeva,
  3. područja u kojima se dopušta ispuštanje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, te uvjete zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja,
  4. dopuštena tehnička rješenja individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES po područjima, kao privremeno rješenje do priključenja na sustav javne odvodnje i/ili kao trajno rješenje,
  5. tehničko-tehnološki uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina na građevine urbane oborinske odvodnje, te način i rokove priključenja na te građevine,
  6. upravljanje sustavom javne odvodnje,
  7. upućivanje na obvezu priključenja na građevine za javnu odvodnju sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,
  8. nadzor i prekršajne odredbe,
  9. prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeća značenja:

- biološki uređaj za pročišćavanje sanitarnih i otpadnih voda je uređaj koji radi na principu razgradnje otpadnih voda pomoću bakterija,

- crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama je usluga crpljenja, prijevoza, prihvata i obrade sadržaja, te ispuštanje pročišćene otpadne vode u recipijent,

- kontrolno priključno okno je mjesto u kojem je moguće vršiti kontrolu funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete otpadnih voda,

- mješoviti sustav odvodnje je sustav kojim se istim kanalom odvode sanitarne, tehnološke i oborinske vode,

- razdjelni sustav odvodnje je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode sustavom oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvode sanitarne i tehnološke otpadne vode,

- predtretman je interni sustav pročišćavanja otpadnih voda prije upuštanja u sustav javne odvodnje,

- revizijsko okno je mjesto u kojem se vrši kontrola i održavanje cjevovoda na sustavu javne, odnosno interne odvodnje,

- sustav oborinske odvodnje je zatvoreni sustav za odvodnju oborinskih padalina sa nepropusnih javnih površina.

(2) U smislu ove Odluke pojmovi: mali sanitarni uređaji, otpadne vode, oborinske vode, sanitarne vode, industrijske otpadne vode, komunalne otpadne vode, sabirna jama, aglomeracija imaju značenje uređeno zakonom, kojim se uređuju vode.

(3) U smislu ove Odluke pojmovi: javni isporučitelj, priključak, sustav javne odvodnje imaju značenje uređeno zakonom kojim se uređuju vodne usluge.

(4) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i na muški rod.

Članak 3.

(1) Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje i izravnog ili neizravnog ispuštanja u površinske vode i obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje, te upravljanje tim građevinama, uzorkovanje i ispitivanje vlastitih otpadnih voda isporučitelja vodnih usluga, te pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih jama.

(2) Djelatnost javne odvodnje na području Općine Vinodolska općina obavlja ovlašteni javni isporučitelj vodnih usluga VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. sa sjedištem u Novom Vinodolskom, Dubrova 22, OIB 36612651354 (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj).

(3) Djelatnost javne odvodnje u dijelu koji se odnosi na pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama mogu obavljati, osim javnog isporučitelja, i pravne ili fizičke osobe na temelju dobivene koncesije,a nadzor se vrši sukladno odredbama poglavlja IX. ove Odluke.

 Članak 4.

(1) Područje Općine Vinodolska općina obuhvaća aglomeraciju Bribir, te sva ostala naseljena mjesta izvan navedene aglomeracije.

(2) Područje aglomeracije Općine Vinodolska općina čine naselja Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drivenik.

(3) Granice aglomeracija na području Općine Vinodolska općina ucrtane su na preglednoj karti koja je sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuje u ‘’Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

Članak 5.

(1) Korisnik sustava javne odvodnje je svaka pravna i fizička osoba koja je vlasnik, korisnik, odnosno zakoniti posjednik nekretnine, odnosno posebnog dijela građevina (zgrada, stanova, poslovnih prostora i sl.) ili drugih nekretnina koje su priključene na sustav javne odvodnje.

(2) Korisnikom sustava javne odvodnje u smislu ove Odluke ima se smatrati i svaka fizička i pravna osoba koja je vlasnik, korisnik, odnosno zakoniti posjednik nekretnine, odnosno posebnog dijela građevine ili drugih nekretnina koje su priključene na sabirne ili septičke jame.

(3) Korisnik sustava javne odvodnje koji je priključen na sustav javne odvodnje obvezan je plaćati cijenu za vodne usluge javne odvodnje. Visinu cijene za vodne usluge javne odvodnje Odlukom određuje javni isporučitelj vodnih usluga sukladno zakonu, kojim se uređuju vode, zakonu, kojim se uređuju vodne usluge i s njima povezanim propisima.

 

II NAČIN ODVODNJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE BRIBIR

Članak 6.

Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:

- sustav javne odvodnje,

- sustav interne odvodnje i

- sustav oborinske odvodnje.

2.1. Sustav javne odvodnje

Članak 7.

(1) Sustav javne odvodnje čini skup komunalnih vodnih građevina i uređaja za obavljanje djelatnosti javne odvodnje, kojima se prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno do mjesta ispuštanja u prijemnik, zajedno s pripadajućim uređajima, objektima i opremom, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za zaštitu voda i tla od onečišćenja.

(2) Sustav javne odvodnje sastoji se od slijedećih građevina i uređaja:

- kolektora,

- sekundarne mreže,

- crpnih stanica,

- uređaja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda,

- uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,

- ispusne građevine.

(3) Sustav javne odvodnje na području Općine Vinodolska općina za skupljanje komunalnih otpadnih voda je kombinirani sustav odvodnje, koji čine mješoviti i razdjelni sustav javne odvodnje.

(4) Razvojni koncept sustava odvodnje na području Općine Vinodolska općina utvrđuje se kao koncept razdjelnog sustava odvodnje, kako kod nove izgradnje (širenje sustava), tako i implementacije u postojeći sustav, unutar raspoloživih mogućnosti i optimiziranih rješenja.

2.2. Sustav interne odvodnje

Članak 8.

Sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka čine kanalizacijski vodovi sa ili bez građevina za pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do kanalizacijskog priključka na sustav javne odvodnje.

Članak 9.

Ukoliko sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje čine kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i dugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, sabirne jame, odnosno odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s ispusnom građevinom u prirodni prijemnik.

Članak 10.

(1) Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka.

(2) Na kanalizacijskom priključku se, u pravilu nalazi priključno okno na mjestu spoja sustava interne odvodnje sa priključkom na sustav javne odvodnje.

(3) Ukoliko na kanalizacijskom priključku nema priključnog okna, priključnim oknom smatra se revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se priključuje sustav interne odvodnje.

Članak 11.

Javnom isporučitelju vodnih usluga mora biti osiguran nesmetan pristup do priključnog okna radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

Članak 12.

Svoj kanalizacijski priključak i sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode, a u skladu sa odredbama zakona, kojim se uređuju vode, te drugim propisima koji reguliraju područje priključenja na vodnu građevinu.

Članak 13.

(1) Spoj internog sustava odvodnje na priključno okno izvodi javni isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj na zahtjev i o trošku vlasnika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

(2) Na traženje vlasnika građevine ili zakonitog posjednika nekretnine, isporučitelj vodnih usluga može dopustiti da isti sam izvede radove (ili dio radova) koji su potrebni za priključenje građevine na sustav javne odvodnje, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito, prema Općim i tehničkim uvjetima isporučitelja vodnih usluga i pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe javnog isporučitelja vodnih usluga.

3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, javni isporučitelj vodnih usluga može uvjetovati da montažu i polaganje cijevi izvodi isključivo javni isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, zbog složenosti zahvata, tehničkih ili drugih opravdanih razloga.

Članak 14.

(1) Vlasnici građevine ili zakoniti posjednici nekretnine koja se nalazi na nižoj točki od priključnog okna na sustav javne odvodnje priključuju interni sustav odvodnje putem pumpe i tlačnog voda.

(2) Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje mora se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu ili septičku jamu, odnosno prijemnik nakon pročišćavanja otpadnih voda na uređaju odgovarajućeg kapaciteta i stupnja pročišćavanja.

(3) Uvjeti i način izgradnje sabirnih ili septičkih jama, odgovarajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda utvrđuju se sukladno zakonu, kojim se uređuju vode, s njim povezanim propisima, važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i ovoj Odluci.

2.3. Sustav oborinske odvodnje

Članak 15.

(1) Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav oborinske odvodnje ili izravno u prijemnik.

(2) Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora, grade i održavaju njihovi vlasnici kao internu oborinsku odvodnju, na način da oborinske vode prikupljaju i ispuštaju unutar građevinskih čestica zgrada, putem retencija i upojnih građevina.

(3) Vlasnici građevina oborinske odvodnje iz prethodnog stavka, mogu njihovu gradnju i/ili održavanje ustupiti javnom isporučitelju vodnih usluga.

(4) Nije dozvoljeno priključivanje interne odvodnje oborinskih voda na sustav oborinske odvodnje i sustav javne odvodnje. Korisnik usluge/potrošač dužan je dopustiti stručnim službama javnog isporučitelja vodnih usluga pregled i nadzor nad internim instalacijama ukoliko postoji sumnja u nepridržavanje odredaba ove Odluke.

(5) Iznimno, u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini bez vrtova, odnosno nedostatne površine za izgradnju upojnih bunara građevina, depresije zgrade u odnosu na javno prometnu površinu uz zemljište nedovoljno upojne moći), moguće je uz predočenje dokaza o istom, pod uvjetima i uz suglasnost javnog isporučitelja vodnih usluga, a prema uvjetima vlasnika javne građevine za odvodnju oborinskih voda, na sustav javne odvodnje priključiti i otpadne oborinske vode zgrada.

III. NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 16.

Odvodnja onečišćenih oborinskih voda vrši se sukladno :

- odredbama zakona kojim se uređuju vode,

- odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće, te

- odredbama ove Odluke.

Članak 17.

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne, tehnološke i druge onečišćene otpadne vode.

Članak 18.

Onečišćene oborinske vode moraju se prije ispuštanja u prijemnik pročistiti putem pjeskolova, separatora i drugih sličnih uređaja za pročišćavanje.

Članak 19.

Slivnici, linijske rešetke i slične građevine koje prihvaćaju onečišćene oborinske vode u sustav oborinske odvodnje moraju imati taložnicu minimalne zapremine 0,25 m3, s dubinom, u pravilu, ne manjom od 1 m.

Članak 20.

Ulični slivnici se moraju postavljati na odgovarajućim razmacima koji omogućavaju prihvat oborinskih voda s gravitirajućih slivnih površina.

IV. ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA, UKLJUČUJUĆI I IZ KIŠNIH PRELJEVA

Članak 21.

Otpadne vode iz aglomeracija na području Općine Vinodolska općina ispuštaju se u bujicu Bribir na slijedećoj lokaciji po Gauss-Krugerovim koordinatama:

Članak 22.

Oborinske vode sakupljene zasebnim urbanim sustavom oborinske odvodnje odvode se do otvorenih vodotoka ili u za tu namjenu posebno izgrađene podzemne spremnike ili otvorene retencije, u skladu s važećom zakonskom regulativom i uvjetima nadležnih tijela.

V. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE I NA KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 23.

U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne vode sukladno:

- odredbama zakona kojim se uređuju vode,

- odredbama pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda,

- vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda, odnosno rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite voda,

- odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće,

- odredbama ove Odluke,

- odredbama akta koje izdaje javni isporučitelj vodnih usluga kojima se određuju granične vrijednosti za KPK"", BPK5, sulfate, kloride, ukupni dušik i ukupni fosfor ovisno o stupnju izgrađenosti i funkcionalnosti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u kojem se pročišćavaju otpadne vode.

Članak 24.

(1) Granične vrijednosti emisija u otpadnim vodama za ispuštanje u sustav javne odvodnje regulirane su prema pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

(2) Javni isporučitelj vodnih usluga može pojedinim gospodarskim korisnicima izdati akt u kojem im dopušta i više granične vrijednosti emisija od navedenih u stavku 1. ovog članka. Pri tome javni isporučitelj vodnih usluga ne smije dovesti rad sustava javne odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i prijemnik pročišćenih otpadnih voda u opasnost.

(3) Kod određivanja graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda javni isporučitelj vodnih usluga mora uzeti u obzir slobodne kapacitete na sustavu javne odvodnje, tj. uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

5.1. Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 25.

(1) Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročišćavaju se otpadne vode (predtretman otpadnih voda):

- industrijske otpadne vode u kojima koncentracija opasnih i štetnih tvari prekoračuje dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda određene pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ili aktom javnog isporučitelja vodnih usluga, preko odgovarajućih uređaja za pročišćavanje,

- s uređenih površina za pranje vozila, mehaničarskih i bravarskih radionica za popravak motornih i drugih vozila, preko taložnica za krute tvari i odjeljivača lakih tekućina,

- iz skladišta i pogona koji u svom proizvodnom procesu skladište i/ili koriste ulja, masti, boje, lakove, tekuće gorivo, otapala i slične tvari specifično lakše od vode, preko odgovarajućih odjeljivača lakih tekućina,

- restorana i kuhinja javne ishrane, putem odgovarajućih odjeljivača masti i ulja.

(2) Obveznici izgradnje predtretmana dužni su iste redovno održavati i o tome voditi urednu pisanu evidenciju.

Članak 26.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari koje će same ili u kombinaciji s ostalim otpadnim vodama prouzročiti:

- nastanak toksične ili eksplozivne atmosfere,

- koroziju cjevovoda i opreme u sustavu odvodnje,

- štetan utjecaj na sustav odvodnje i proces obrade na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda,

- štetan utjecaj na ispuštanje, te korištenje pročišćenih otpadnih voda i mulja nastalog pročišćavanjem otpadnih voda,

- iznenadno ili postupno zaustavljanje protoka otpadnih voda u sustavu odvodnje, uslijed velikih naslaga otpada, sedimenata ili velike količine ulja i masti,

- kvar na crpnoj stanici koji može prouzrokovati aktiviranje havarijskih ispusta crpne stanice ili poplavu.

Članak 27.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati naročito:

- krute i viskozne tvari, koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu prouzročiti smetnje u protoku vode kroz cijevi ili druge smetnje u radu objekta i uređaja za odvodnju kao što su: pepeo, slama, otpaci i strugotine metala, plastike i drva, staklo, krpe, perje, dlake, krv, meso, životinjske utrobe, vapneni mulj, ostaci vapna, otpad od proizvodnje piva, konzerve i ostaci destilacija, ostaci kemikalija, boja i sl., te talozi koji nastaju pri pročišćavanju voda, cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betonara i asfaltnih baza kao i kruti otpaci hrane, plivajuće tvari i drugo,

- kisele i alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojega su izgrađene cijevi, građevine i uređaji sustava za odvodnju, tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnost po zdravlje ili život ljudi ili spriječiti ulaz u kanale, građevine i uređaje radi održavanja i popravka kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni i otrovni plinovi neugodnog mirisa (sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanid, klor i drugi), patogene bakterije ili virusi, radioaktivne materije i ostale štetne tvari,

- vode iz rashladnih sustava koje su toplije od 40°C.

Članak 28.

(1) Provjera sastava otpadnih voda u sustavu javne odvodnje provodi se redovitim i izvanrednim analizama od strane ovlaštenog laboratorija javnog isporučitelja vodnih usluga.

(2) Fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima iz članka 25. ove Odluke obvezni su provoditi kontrolu kvalitete ispuštene pročišćene vode prema tablici minimalne učestalosti uzorkovanja ovisno o količini ispuštanja otpadnih voda pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

(3) Fizičke i pravne osobe iz stavka 2. ovog članka dužne su čuvati analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode najmanje 5 godina od dana uzorkovanja.

(4) Na zahtjev javnog isporučitelja vodnih usluga, fizičke i pravne osobe iz stavka 2. ovog članka dužne su analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode dostaviti javnom isporučitelju vodnih usluga.

(5) Na zahtjev javnog isporučitelja vodnih usluga, fizičke i pravne osobe iz stavka 2. ovog članka dužne su nadležnim osobama javnog isporučitelja vodnih usluga omogućiti uzorkovanje i kontrolu otpadne vode na mjestu ispuštanja u javni sustav odvodnje, te uvid u stanje održavanja uređaja predtretmana korisnika, naročito ukoliko kakvoća otpadne vode na priključku ne zadovoljava ili je utvrđen neki drugi poremećaj u sustavu javne odvodnje nakon priključka.

(6) Vlasnici, odnosno posjednici građevina za odvodnju otpadnih voda dužni su kontrolu ispravnosti, osobito na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalnu stabilnost i funkcionalnost provoditi u rokovima utvrđenim pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

5.2. Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 29.

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne se vode ispuštaju u sabirnu ili septičku jamu odnosno preko odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prijemnik sukladno uvjetima utvrđenim u Tablici 1. ove Odluke.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 1. Minimalni uvjeti ispuštanja biorazgradivih otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje *

* Uz prethodno detaljno utvrđivanje značajki tla i hidro geoloških značajki područja ispusta i pod uvjetom da je ispuštanje van zone otežano i sukladno pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Članak 30.

Septičke i sabirne jame, odnosno mali uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti izgrađeni sukladno uvjetima utvrđenim u propisima kojima se uređuje gradnja, uvjetima određenim u aktima kojima se odobrava gradnja, te odredbama ove Odluke.

Članak 31.

(1) U septičke jame smiju se ispuštati sanitarne otpadne vode i biorazgradive tehnološke otpadne vode do opterećenja prema članku 24. ove Odluke.

(2) Uvjeti ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje primjenjuju se i na ispuštanje otpadnih voda u sabirne jame.

Članak 32.

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u septičke i sabirne jame.

Članak 33.

Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja septičkih i sabirnih jama po javnim i drugim površinama, niti u sustav javne odvodnje.

Članak 34.

(1) Septičke i sabirne jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode, te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda.

(2) Poklopci na sabirnim i septičkim jamama moraju biti lagani (do maksimalno 20 kg), minimalnih dimenzija 60 x 60 cm s ispravnim ručkama za otvaranje.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, težina poklopca može biti i veća, uz prethodnu suglasnost javnog isporučitelja vodnih usluga ako za to postoje opravdani razlozi.

Članak 35.

(1) Septičke jame, sabirne jame i male uređaje prazni javni isporučitelj vodnih usluga, odnosno pravna ili fizička osoba koja ima koncesiju za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama (dalje: koncesionar) o trošku vlasnika.

(2) Odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama koje nisu prethodno pročišćene do propisanog stupnja odvozi i zbrinjava na propisani način pravna osoba ovlaštena za zbrinjavanje otpada.

Članak 36.

Javni isporučitelj vodnih usluga vodi evidenciju čišćenja sabirnih jama, septičkih jama i malih uređaja na području na kojem pruža navedenu uslugu.

VI. PODACI O NADLEŽNOSTIMA ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 37.

(1) Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju održava javni isporučitelj vodnih usluga prema Planu održavanja na način da su iste u stanju funkcionalne sposobnosti, osim u izvanrednim i iznenadnim situacijama na koje javni isporučitelj vodnih usluga ne može utjecati.

(2) Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je održavati sustav javne odvodnje do priključnog okna.

(3) Javni isporučitelj vodnih usluga mora građevine za javnu odvodnju otpadnih voda podvrći kontroli ispravnosti na svojstvo strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti, kao i svojstvu vodonepropusnosti u rokovima utvrđenim posebnim propisima.

Članak 38.

(1) Kod predviđenih obustava odvodnje otpadnih voda, javni isporučitelj vodnih usluga dužan je o tome unaprijed obavijestiti korisnike sustava javne odvodnje putem sredstava javnog priopćavanja i na vlastitoj web stranici.

(2) O dužem prekidu obavljanja djelatnosti javne odvodnje javni isporučitelj vodnih usluga dužan je izvijestiti i Općinu Vinodolska općina.

Članak 39.

Ako uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili iz drugih razloga nastane opasnost od onečišćenja voda, pravna, odnosno fizička osoba u vezi s čijim je djelovanjem ili propustom takva opasnost nastala, dužna je bez odlaganja o tome izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i javnog isporučitelja vodnih usluga.

VII. UVJETI ODRŽAVANJA MALIH SANITARNIH UREĐAJA

Članak 40.

(1) Mali sanitarni uređaji, septičke i sabirne jame dužni su održavati vlasnici istih o svom trošku.

(2) Septičke i sabirne jame moraju se redovito prazniti kako bi se osigurala njihova funkcionalnost.

Članak 41.

(1) Biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti projektirani, izgrađeni i održavani tako da svojim radom osiguravaju sastav pročišćenih voda prije ispusta u prijemnik sukladno odredbama pravilnika kojim se propisuje granične vrijednosti emisija otpadnih voda ove Odluke, uz uvjet da se navedenim ispuštanjem ne naruši dobro stanje vode.

(2) Vlasnici odnosno korisnici bioloških uređaja dužni su ih održavati temeljem ugovora s osobom registriranom za obavljanje navedene djelatnosti sukladno uvjetima i rokovima iz vodopravne dozvole te uputstvima proizvođača za upotrebu i održavanje ovih uređaja.

Članak 42.

Sadržaj viška mulja iz malih sanitarnih uređaja prazni i odvozi ovlaštena osoba (javni isporučitelj vodnih usluga ili koncesionar) na stanicu za prihvat sadržaja septičkih i sabirnih jama.

Članak 43.

(1) Mali sanitarni uređaji, septičke i sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je omogućen pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame.

(2) Visinska razlika od dna sabirne jame do mjesta pristupa vozila iz prethodnog stavka ne smije biti veća od 5 m.

(3) Udaljenost od ulaznog okna u sabirnu ili septičku jamu do mjesta pristupa vozila iz stavka 1. ovog članka ne smije biti veća od 20 m.

Članak 44.

(1) Ovlaštena pravna ili fizička osoba koja prazni sabirne jame, septičke jame, male sanitarne uređaje, prazni sadržaj na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda „Trajekt“ u Crikvenici, a u skladu sa dnevnim kapacitetom tog uređaja. Navedeni sadržaj praznit će se i na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Novi Vinodolski nakon njegove izgradnje.

(2) Ovlaštena pravna ili fizička osoba koja prazni sabirne i septičke jame u slučaju pranja vozila kojim se prevozi sadržaj septičkih i sabirnih jama nastalu otpadnu vodu ispustiti na mjesto koje je odredio javni isporučitelj vodnih usluga.

Članak 45.

Javni isporučitelj vodnih usluga u slučaju procjene da se radi o sadržaju koji sadrži opasne ili štetne tvari koje mogu poremetiti rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili onečistiti prijemnik, ispitat će kvalitetu sadržaja septičkih i sabirnih jama na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje prije preuzimanja istog.

Članak 46.

(1) Fizičke osobe – vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dužni su ih održavati posredstvom javnog isporučitelja vodnih usluga javne odvodnje i posredstvom ovlaštenog servisera za elektrostrojarski dio uređaja.

(2) Fizičke osobe – vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici nekretnine dužni su posjedovati i čuvati, te na zahtjev osobe ovlaštene za nadzor primjene ove Odluke dati na uvid, pregledni nacrt interne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda predmetnog objekta. Nacrt mora biti u mjerilu 1:100 ili 1:50.

(3) Fizičke osobe – vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici nekretnine dužni su vršiti kontrolu ispravnosti prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obavezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

VIII. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 47.

(1) Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, vlasnik građevine odnosno druge nekretnine ili drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na sustav javne odvodnje sukladno Odluci o priključenju na vodne građevine.

(2) Opće i tehničke uvjete isporuke vodne usluge javne odvodnje dužan je sukladno odredbama zakona, kojima se uređuju vode donijeti isporučitelj vodnih usluga i iste objaviti na internetu ili na drugi prikladan način.

Članak 48.

(1) Vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine dužan je, s priključenjem svoje građevine ili druge nekretnine na sustav javne odvodnje, sve dosadašnje instalacije, uređaje i građevine koji se više neće koristiti staviti izvan funkcije u roku od tri mjeseca od dana priključenja.

(2) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik dužan je dopustiti javnom isporučitelju vodnih usluga kontrolu postupanja prema obvezi iz prethodnog stavka.

IX. NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE

 Članak 49.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provode vodni redari u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju vodne usluge.

Članak 50.

U cilju osiguranja primjene ove odluke tijelo Državne uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije, može poduzimati određene mjere sukladno zakonu kojim se uređuju vode.

 Članak 51.

(1) Na pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode protivno ovoj Odluci primjenjuju se prekršajne odredbe i novčane kazne propisane zakonom kojim se uređuju vode.

(2) Za ispuštanje otpadnih voda na javne površine Općine Vinodolska općina komunalni redar primjenjuje prekršajne odredbe i novčane kazne propisane Odlukom o komunalnom redu.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 52.

Tehnička pitanja u vezi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koja nisu regulirana ovom Odlukom javni isporučitelj vodnih usluga će regulirati Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, Tehničkim normama i Planom rada i održavanja javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

 Članak 53.

Kontrola sastava ispuštenih otpadnih voda i kategorizacija korisnika javne odvodnje provodi se i utvrđuje primjenom zakona i podzakonskih akata kojima je predmetna materija propisana.

Članak 54.

Prilog ove Odluke- Pregledna karta područja jedinice lokalne samouprave s označenom aglomeracijom – objavljena na Internet stranicama javnog JIVU i jedinice lokalne samouprave.

 Članak 55.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ‘’Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:021-05/21-01/3

URBROJ:2107/03-02-21-343

Bribir, 6. travnja 2021.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

dr. sc. Boris Miklić, dipl. inž. šum. v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=91253&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr