SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
GRAD KRK

8.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KRKA

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09, 13/13, 3/18, 2/19, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst u članku 10. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“Članu Gradskog vijeća kojeg je Gradonačelnik imenovao za privremenog zamjenika Gradonačelnika mandat miruje po sili zakona od dana kada je Gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.“

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Iza dosadašnjeg stavka 6., koji postaje stavak 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

“Iznimno, ograničenje iz stavka 6. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća kojem je mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 3. ovog članka.“

Članak 2.

Članak 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Član Vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno Sporazumu s poslodavcem.“.

Članak 3.

U članku 29. u stavcima 3. i 4. iza riječi: “iz redova članova Vijeća“, veznik “i“ zamjenjuje se veznicima: “i/ili“

U stavcima 5. i 6. iza riječi: “iz redova članova Vijeća“, zarez se zamjenjuje veznicima: “i/ili“

Članak 4.

U članku 36. stavku 2. brišu se riječi: “i zamjenikom Gradonačelnika“.

Članak 5.

U člancima 47. i 48. u stavku 2. iza riječi: “iz redova članova Vijeća“ veznik “i“ zamjenjuje se veznicima: “i/ili“

U člancima 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. i 58. u stavku 2., iza riječi: “iz redova članova Vijeća“, zarez se zamjenjuje veznicima: “i/ili“, a iza riječi: “predstavnika političkih stranaka zastupljenih u Vijeću“, veznik “i“ zamjenjuje se veznicima: “i/ili“

Članak 6.

U članku 61. stavku 1. riječi: “i zamjenika Gradonačelnika“ brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi: “Gradonačelnik prisustvuje sjednicama Vijeća“.

Članak 7.

U članku 64. stavku 3. riječi: “zamjenik Gradonačelnika te“ brišu se.

Članak 8.

U članku 76. stavku 4. riječ: “središnjeg“ i riječi: “i njegovog zamjenika“ brišu se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

“Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika ili 1/3 članova Gradskog vijeća donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.“

Članak 9.

U članku 76.a stavku 2. riječ: “središnjeg“ i riječi: “i njegovog zamjenika“ brišu se.

.

Članak 10.

U članku 78. stavku 1. riječi: “i njegov zamjenik mogu se“, zamjenjuju se riječima: “se može“.

U stavku 3., 5., 7., 8., 9. i 10. riječi: “i njegovog zamjenika“ brišu se.

Stavak 6. briše se.

Članak 11.

U članku 89.a. riječi: “i njegovog zamjenika“ brišu se.

Članak 12.

U članku 112. stavku 3. riječi: “sedam dana“, zamjenjuju se riječima: “roka utvrđenog u stavku 1. ovoga članka“.

Članak 13.

Iza članka 112. dodaje se novi članak 112.a koji glasi:

“U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice se iznimno mogu održavati elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Grada.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka sjednice se održavaju izjašnjavanjem elektroničkom poštom ili putem video konferencije.

O održavanju sjednice elektroničkim putem odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.

Ako se sjednica po odluci predsjednika Gradskog vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog članka održava izjašnjavanjem elektroničkim poštom, predsjednik u pozivu na sjednicu određuje dan i vrijeme održavanja sjednice, dan i vrijeme u kojem se dostavljaju amandmani i u kojem se ovlašteni predlagatelj izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u kojem se glasuje po predloženim točkama dnevnog reda.

Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se dostavlja predsjedniku i službeniku Jedinstvenog upravnog odjela koji sastavlja zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća te ostalim vijećnicima.

Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan u stavku 3. ovoga članaka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu materijala, predlaganje točaka dnevnog reda, dostavu amandmana i glasovanju.

Ako se sjednica po odluci predsjednika Gradskog vijeća održava putem video konferencije, na sjednicu sazvanu i održanu putem video konferencije primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice, dostavu materijala, predlaganje točaka dnevnog reda, postavljanju pitanja, dostavi amandmana, održavanju reda na sjednici i glasovanju.“

Članak 14.

U članku 113. stavku 1. riječi: “i njegovom zamjeniku“ brišu se.

Članak 15.

U člank 137. stavku 1. podstavku 5. riječi: “i njegovog zamjenika“ brišu se.

Članak 16.

U člank 138. stavku 1. podstavku 2. riječi: “i njegovih zamjenika“ brišu se.

Članak 17.

Ove izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, osim članaka 1., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15. i 16. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 011-02/21-01/01

UR. BROJ:2142/01-01-21-5

Krk, 11. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=51500&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr