SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

15.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i članka 61. stavak 1. podstavak 9. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina, Općinski načelnik Općine Vinodolska općina dana 10. ožujka 2021. godine, donosi sljedeći

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21.) i to u dijelu Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu:Sistematizacija) kao sastavnom djelu Pravilnika, kod navođenja naziva radnog mjesta od rednog broja 2.-5. dodaju se riječi “U ODSJEKU ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI”, a kod radnih mjesta od rednog broja 6.-9. dodaju se riječi ” U ODSJEKU ZA KOMUNALNU DJELATNOST I PROSTORNO PLANIRANJE“.

Članak 2.

U Sistematizaciji kod radnog mjesta pod rednim brojem 2. voditelj Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti, kod dijela opisa poslova „koordinira kod stručne pripreme imovinsko-pravnih predmeta u svezi s raspolaganjem nekretninama (zemljišta, poslovnih prostora i stanova)” ispravlja se u rubrici “Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla” tako da umjesto “5” ima stajati “10”.

Članak 3.

U Sistematizaciji kod privremeno sistematiziranog posebnog radnog mjesta pod rednim brojem 1., kod navođenja naziva radnog mjesta dodaju se riječi “U ODSJEKU ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI” te kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stalna stručna komunikacija riječi “Kontakti sa strankama i unutar ustrojstvenih jedinica Upravnog odjela.“ zamjenjuju se riječima „Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela.” a kod Stupnja odgovornosti iza riječi “primjenu” dodaje se riječ “izričito”.

Članak 4.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Rješenja o rasporedu na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku donijet će se za sve službenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska Općina, najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.”

Članak 5.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-05/21-01/8

UR. BROJ: 2107/03-1-21-1

Bribir, 10. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Općinski načelnik:

mr. sc. Marijan Karlić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=91253&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr