SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
OPĆINA PUNAT

12.

Na temelju članka 91. stavka 2. i članak 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 36. sjednici održanoj 12. ožujka 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o komunalnoj naknadi

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuju se: područja zona u Općini Punat u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, način i rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

(1) Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Punat ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

(2) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, dio naplaćenih sredstava komunalne naknade može se koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih stavkom 1. ovog članka.

II. PODRUČJA ZONA

Članak 3.

U Općini Punat utvrđuju se dvije (2) zone za određivanje komunalne naknade:

ZONA I - čini područje prostornog obuhvata naselja Punat

ZONA II - čini područje prostornog obuhvata naselja Stara Baška

III. KOEFICIJENT ZONE

Članak 4.

Za zone iz članka 3. ove Odluke utvrđuju se sljedeći koeficijenti zona (Kz):

IV. KOEFICIJENT NAMJENE

Članak 5.

(1) Ovisno o vrsti nekretnine za koje postoji zakonska obveza plaćanja komunalne naknade, a koje nisu poslovni prostori koeficijenti namjene (Kn) iznose:

Članak 6.

(1) Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti koeficijent namjene (Kn) određuje se prema djelatnosti koja se u pojedinom prostoru odnosno na pojedinom građevinskom zemljištu obavlja i iznosi:

(2) Građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti bilo kao samostalno odvojeno zemljište ili kao građevinsko zemljište koje je otvoreni prostor u kojem se obavlja djelatnost pripadajućeg zatvorenog poslovnog prostora, koeficijent namjene iznosi 10% koeficijenta namjene određenog za poslovni prostor iz stavka 1. ovog članka.

(3) Za poslovne prostore u kojima se više ne obavlja registrirana djelatnost, a nije izvršena prenamjena prostora, kao i za novoizgrađeni poslovni prostor koji će služiti u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, a u kojem se poslovna djelatnost još ne obavlja koeficijent namjene iznosi „1“.

V. ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 7.

(1) Komunalna naknada za stambeni, garažni, poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti koja se obavlja tijekom cijele godine, plaća se polugodišnje:

 • prvo obračunsko razdoblje od siječnja do lipnja, s dospijećem plaćanja do 30. lipnja tekuće godine,
 • drugo obračunsko razdoblje od srpnja do prosinca, s dospijećem plaćanja do 30. listopada tekuće godine.

(2) Komunalna naknada za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, a koja se djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, plaća se jednokratno u cijelosti s rokom plaćanja do 15. srpnja tekuće godine.

(3) Komunalna naknada za hotele, apartmanska naselja i kampove plaća se polugodišnje:

 • prvo obračunsko razdoblje od siječnja do lipnja, s dospijećem plaćanja do 30. lipnja tekuće godine,
 • drugo obračunsko razdoblje od srpnja do prosinca, s dospijećem plaćanja do 30. listopada tekuće godine.

(4) Komunalna naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište plaća se jednokratno u cijelosti s rokom dospijeća do 15. srpnja tekuće godine.

(5) Ukoliko je Rješenje o utvrđivanju komunalne naknade doneseno nakon 1. travnja tekuće godine obveza plaćanja komunalne naknade dospijeva jednokratno, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o komunalnoj naknadi.

(6) Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obveznik komunalne naknade plaća zatezne kamate po stopi određenoj pozitivnim propisima.

Članak 8.

(1) U slučaju kada obveza plaćanja komunalne naknade nastane tijekom kalendarske godine ili se tijekom godine promijene podaci koji utječu na visinu komunalne naknade, rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se obveza od dana nastanka promjene do kraja godine.

(2) Obvezniku kojem tijekom kalendarske godine prestaje obveza plaćanja komunalne naknade, rješenjem o komunalnoj naknadi posebno će se utvrditi komunalna naknada do dana prestanka obveze, za tu kalendarsku godinu u kojoj je obveza nastala.

(3) Komunalna naknada za dio godine u kojoj je obveza nastala, obračunava se na način da se godišnji iznos komunalne naknade, podijeli s ukupnim brojem dana u godini i pomnoži brojem dana u godini od dana nastanka obveze.

VI. OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Potpuno oslobađanje

Članak 9.

Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine koje su važne za Općinu:

 • nekretnine u vlasništvu Općine Punat ili nekretnine dane na korištenje Općini Punat,
 • nekretnine u kojima djelatnost obavljaju trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina Punat,
 • građevinska zemljišta za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnog otpada, vodocrpilišta, objekti i uređaji odvodnje,
 • nekretnine koje se koriste za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
 • nekretnine koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,
 • nekretnine koje koriste pravne osobe koje obavljaju djelatnost javnog predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja.

Djelomično oslobađanje

Članak 10.

(1) Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da poslovnu djelatnost nije obavljao više od šest mjeseci u kalendarskoj godini.

Članak 11.

(1) Obveznik komunalne naknade za stambeni prostor, na osobni zahtjev privremeno će se oslobodit od plaćanja komunalne naknade najduže na rok od godinu dana od dana podnošenja zahtjeva:

koji je korisnik zajamčene minimalne naknade uz predočenje rješenja Centra za socijalnu skrb,

za prostor koji se ne može koristiti uslijed oštećenja uzrokovanog elementarnom nepogodom (požarom, poplavom, potresom ili slično) za vrijeme dok se nastala oštećenja ne otklone.

Članak 12.

(1) Poduzetnici – obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, temeljem njihovog zahtjeva, bilo kao novog poduzetnika ili postojećeg ukoliko započinje obavljati djelatnost u novoizgrađenom ili rekonstruiranom objektu te ujedno povećava broj radnika za najmanje dva radnika na neodređeno vrijeme, oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za novoizgrađeni objekt ili rekonstruirani objekt od dana dobivanja uporabne dozvole za taj objekt i to:

 • - u prvoj godini rada 100%
 • u drugoj godini rada 75%
 • u trećoj godini rada 50%
 • u četvrtoj godini rada 25%

(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka ne mogu ostvariti obveznici komunalne naknade koji koriste pravo iz članka 10. ove Odluke.

(3) Podnositelj zahtjeva za privremeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade, dužan je uz zahtjev podnijeti i odgovarajuću dokumentaciju (građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu, presliku obrtnice, izvadak iz sudskog registra, prijave zaposlenika i drugo) iz koje proizlazi osnovanost zahtjeva.

(4) U slučaju promjena uvjeta koji se odnose na ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka, isto su dužne prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od 15 dana od dana promjene.

(5) Jedinstveni upravni odjel Općine Punat ima pravo u svako doba vršiti provjeru ispunjenosti uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.

(1) Rješenje o utvrđivanju i oslobađanju (potpuno/djelomično) od plaćanja komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

(2) Rješenje o komunalnoj naknadi ostaje na snazi do promjene podataka bitnih za utvrđivanje ili visinu obveze.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 42/18, 7/19 i 21/20).

Članak 15.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/2

UR. BROJ: 2142-02-01-21-3

Punat, 12. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=51521&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr