SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
OPĆINA PUNAT

10.

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, Općinsko vijeće Općine Punat, na 36. sjednici održanoj 12. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat za izbor najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta koja je pristigla na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, KLASA: 021-05/20-01/8, URBROJ: 2142-02-01-20-18, objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 1/21, na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Punat dana 21. siječnja 2021. godine, kako slijedi:

1.) Ponuditelj: OPG ORLIĆ, Vinko Orlić, 17. travnja 21, 51521 Punat,

OIB 39511169857, za sljedeće poljoprivredno zemljište:

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Poljoprivredno zemljište iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na rok od 25 godina (slovima: dvadesetpet) godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Zakupnina za zakup plaća se godišnje.

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 (slovima:petnaest) dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.

Članak 3.

Ova Odluka dostaviti će se na prethodno mišljenje Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Županija) i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva te po sastavljenom nacrtu ugovora o zakupu na koji je državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora, općinski načelnik Općine Punat u ime Republike Hrvatske i najpovoljniji ponuditelj iz članka 1. ove Odluke, sklapaju ugovor o zakupu.

Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i način rada javnog bilježnika.

Članak 4.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga, mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objaviti će se i na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Općine Punat.

KLASA: 021-05/21-01/2

UR. BROJ: 2142-02-01-21-10

U Puntu, 12. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=51521&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr