SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

34.

Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točka 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20), članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 10. ožujka 2021. godine, donosi

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade

Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/20 - u daljnjem tekstu: Pravilnik), stavak 1. članka 7. mijenja se i glasi:

U Upravnom odjelu se sistematizira 18 radnih mjesta sa 21 izvršiteljem.

Članak 2.

U Popisu radnih mjesta koji je sastavni dio Pravilnika kod radnog mjesta pod rednim brojem 11. REFERENT ZA RAD I SOCIJALNU ZAŠTITU, u opisu poslova radnog mjesta u prvom retku iza zadnje rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

„Vodi postupke preispitivanja postojanja uvjeta za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba.“.

Članak 3.

U Popisu radnih mjesta koji je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, iza radnog mjesta pod rednim brojem 14. dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 14a. VIŠI REFERENT ZA UPRAVNE POSLOVE HRVATSKIH BRANITELJA I RATNIH STRADALNIKA.

Članak 4.

U Popisu radnih mjesta koji je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 15. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA HRVATSKE

BRANITELJE I RATNE STRADALNIKE – mjesto rada u Crikvenici, u opisu poslova radnog mjesta u trećem retku iza zadnje rečenice dodaju se rečenice koje glase:

„Vodi prvostupanjske upravne postupke vezane za utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, te utvrđivanje prestanka tog prava, vrši prijave i odjave zdravstvenog osiguranja neosiguranih osoba. Obavlja poslove vezane uz izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu, sukladno posebnom propisu. Obavlja poslove vezane uz izdavanje potvrda za povlaštenu i/ili besplatnu vožnju osoba s invaliditetom i njihovih pratitelja, te uz izdavanje objava za povlašteni prijevoz, sukladno posebnom propisu. Obavlja poslove vezane za registraciju ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika ugovora pomoraca i ribara.“.

Članak 5.

U Popisu radnih mjesta koji je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 16. VIŠI REFERENT ZA HRVATSKE BRANITELJE I RATNE STRADALNIKE – mjesto rada u Delnicama, u opisu poslova radnog mjesta u trećem retku iza zadnje rečenice dodaju se rečenice koje glase:

„Vodi prvostupanjske upravne postupke vezane za utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, te utvrđivanje prestanka tog prava, vrši prijave i odjave zdravstvenog osiguranja neosiguranih osoba. Obavlja poslove vezane uz izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu, sukladno posebnom propisu. Obavlja poslove vezane uz izdavanje potvrda za povlaštenu i/ili besplatnu vožnju osoba s invaliditetom i njihovih pratitelja, te uz izdavanje objava za povlašteni prijevoz, sukladno posebnom propisu.“.

Članak 6.

Dopuna Popisa radnih mjesta utvrđena u članku 3. ovog Pravilnika, sa nazivom i opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima za raspored na radno mjesto, nalazi se u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/4

UR. BROJ: 2170/1-06-02/3-21-12

Rijeka, 10. ožujka 2021.

 

 

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing.

 

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=00001&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr