SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 5. Petak, 26. veljače 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

8.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17114/1839/1998/19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), a sukladno prethodnom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 18 -

područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 18 - područja ugostiteljsko - turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2), u daljnjem tekstu: Plan.

Članak 2.

Odlukom o izradi Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Plana utvrđena je odredbama članaka 76., 79. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 39/1998/19, u daljnjem tekstu: Zakon) i člancima 259. i 268. Prostornog plana uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 52/07, 33/09, 14/10, 37/11- ispravak Odluke, 15/12- pročišćeni tekst, 19/13, 43/14 - pročišćeni tekst, 17/15, 09/17, u daljnjem tekstu: PPUO Omišalj).

Plan se izrađuje sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04, 16/04 i 9/11).

Sukladno stavku 3. članka 86. Zakona, prethodno je ishođeno mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/21-04/11, URBROJ: 2170/1-03-08/3-21-4, od 22. veljače 2021. godine.

Članak 4.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel Općine Omišalj.

III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 5.

Razlozi donošenja Plana su:

- potreba detaljnijeg utvrđivanja uvjeta gradnje i uređenja područja u obuhvatu Plana u odnosu na važeći UPU 2 Njivice (NA1) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/10, 36/10- ispravak odluke, 16/11- ispravak odluke i 10/16, u daljnjem tekstu UPU 2 Njivice),

- otvaranje mogućnosti razvoja sadržaja planiranih unutar područja obuhvata,

- stvaranje prostorno-planskih preduvjeta za podizanje kvalitete postojećih sadržaja i izgradnje dodatnih sadržaja u Njivice resortu (vanjski i unutarnji bazeni, fitness, wellness, igraonice, dječja igrališta i sl.),

- utvrđivanje osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture sa naglaskom na iznalaženje optimalnog prometnog rješenja za pristup recepciji hotela i parkiralištu,

- propisivanje mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih vrijednosti.

IV. OBUHVAT PLANA

Članak 6.

Granica obuhvata Plana definirana je Prostornim planom uređenja Općine Omišalj i prikazana na kartografskim prikazima 3A. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite i na karti 4.4. Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5000. Površina obuhvata Plana iznosi cca 28 ha. Grafički prikaz obuhvata Plana sastavni je dio ove Odluke.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 7.

Područje obuhvata nalazi se u sjevernom dijelu naselja Njivice. Važećim UPU 2 Njivice namijenjeno je ugostiteljsko turističkoj namjeni i to u površinama za razvoj i uređenje površina izvan naselja: hotelima T1, kampu T3, pratećim sadržajima TP, turističkom naselju T2 i Z- zaštitnim zelenim površinama Z.

Područje je većim dijelom izgrađeno, te se koristi sukladno namjeni predviđenoj važećem UPU 2 Njivice.

Također, područje obuhvata Plana djelomično se nalazi unutar područja ekološke mreže HR 1000033 Kvarnerski otoci (područja prema direktivi o pticama) i graniči sa područjem ekološke mreže HR2001357 Otok Krk (područja prema direktivi o staništima).

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 8.

U izradi Plana određuju se sljedeći ciljevi:

- odrediti uvjete korištenja i gradnje, kako bi se mogli realizirati dodatni sadržaji,

- utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju prometne i komunalne infrastrukture unutar obuhvata Plana,

- utvrđivanje uvjeta za racionalno korištenje i zaštitu prostora.

- planirati druge uvjete za unapređenje stanja u prostoru na području obuhvata.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Plan se izrađuje na topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:2000.

Za potrebe izrade Plana, koristit će se raspoložive stručne podloge za izradu projektne dokumentacije, smjernice, podaci i raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude pribavljena u toku izrade i donošenja Plana.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 10.

Stručno rješenje Plana će izraditi stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje poslova prostornog uređenja.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Rijeka,

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova Rijeka

- Ponikve voda d.o.o.,

- Ponikve eko otok Krk d.o.o.,

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb,

- Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije,

- Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije, Odsjek za gospodarstvo i turizam, Rijeka

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko – goranske županije,

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji – Služba za gospodarstvo,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- Županijska Lučka uprava Krk,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 12.

Rok za izradu Plana po pojedinim fazama:

- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana - 150 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

- javna rasprava sa javnim uvidom u Prijedlog Plana - 30 dana,

- priprema izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi.

Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade Plana mogu se mijenjati pod uvjetima propisanim Zakonom o prostornom uređenju.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Plan financira privatni investitor Hoteli Njivice d.o.o.

Općina Omišalj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze prema privatnom investitoru.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2142-06-21-01-8

Omišalj, 23. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2176&mjesto=51513&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr