SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 5. Petak, 26. veljače 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

3.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine“ broj br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13, 8/18 i 3/20 ), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine, donijelo je

STATUT

OPĆINE OMIŠALJ OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Omišalj (dalje u tekstu: Općina), njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv i područje Općine uređeni su posebnim zakonom.

Općina obuhvaća područja naselja: Omišalj i Njivice.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Omišlju, Prikešte 13.

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo Općine.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 5.

Grb Općine čini trokutasto srcoliki štit. U crvenom polju srebrna (bijela) dvokatna kula s košenom bazom i kruništem (četiri zuba) izlazi iz mora (plavo polje) u dnu štita. Iznad kruništa kule u sredini je zlatna šesterokraka (Frankopanska) zvijezda.

Članak 6.

Zastava Općine je jednobojna, srebrne (bijele) boje s grbom u sredini na sjecištu dijagonala. Kontura grba je obrubljena zlatnom bojom.

Članak 7.

Dan Općine je »Duhovski utorek«, prvi utorak nakon blagdana Duhova.

U Općini Omišalj svečano se obilježavaju i:

- 15. kolovoza, blagdan Velike Gospe (Vela Gospoja), zaštitnice župe Omišalj

- 8. rujna, blagdan Male Gospe (Mala Gospoja), zaštitnice župe Njivice.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

U Općini Omišalj dodjeljuju se javna priznanja za izniman doprinos i postignuća od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Omišalj, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, zaštite okoliša, kulture, sporta i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja Općine dodjeljuje Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Članak 9.

Javna priznanja Općine su:

- počasni građanin Općine Omišalj,

- nagrade Općine Omišalj.

Članak 10.

Počasnim građaninom Općine Omišalj može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine Omišalj te ostvarenju i razvoju međusobnih odnosa s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu.

Počasni građanin Općine Omišalj ne stječe posebna prava odnosno obveze.

Članak 11.

Nagrade Općine su:

- nagrada za životno djelo i

- godišnja nagrada.

Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Omišalj.

Godišnja nagrada je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuće i doprinos koji su od osobitog značaja za Općinu Omišalj iz područja navedenih u stavku 2. ovog članka.

Članak 12.

Uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja Općine utvrđuju se odlukom Općinskog vijeća.

Članak 13.

Pored javnih priznanja utvrđenih u članku 9. ovog Statuta, Općina dodjeljuje sljedeće nagrade:

 • nagrade sportašima za sportska postignuća međunarodne vrijednosti i značaja,
 • nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima i njihovim nastavnicima-mentorima za sudjelovanje i postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Uvjeti, postupak, način dodjeljivanja i iznosi nagrada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se odlukom Općinskom vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 14.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 15.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 16.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum koji može imati i drugi naziv (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).

Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice iz druge države objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 17.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 18.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Općina Omišalj može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 18. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva, ustanove, ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Odluka iz stavka 2. ovog članka sadrži način, uvjete, kriterije, visina sredstava i nadzor izvršenja povjerenih poslova.

Članak 20.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na Primorsko- goransku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj prenijeti na mjesni odbor na području Općine Omišalj ako ocjeni da je to učinkovitije.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije da joj, uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području te jedinice, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 3. ovog članka Općina Omišalj može pokrenuti i zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave.

Odluke iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika i sadrže način, uvjete, kriterije, visinu sredstava i nadzor izvršenja povjerenih poslova.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA

U ODLUČIVANJU

Članak 21.

Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 22 .

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.

Referendum na temelju zakona i Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti 1/3 članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik ili većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Ukoliko se prijedlog o raspisivanju referenduma ne prihvati, Općinsko vijeće dužno je o razlozima odbijanja prijedloga obavijestiti predlagače.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Članak 23.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 22. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva Općinskog načelnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva Općinskog načelnika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.

Članak 24.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/ 3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma donosi Općinsko vijeće 2/3 većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici.

Članak 25.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 26.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 27.

Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine, te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značaja, mogu se sazvati zborovi građana.

Zborove građana saziva Vijeće mjesnog odbora.

Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te Općinski načelnik, radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.

Članak 28.

Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 29.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine.

Općinsko vijeće mora raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka prijedloga.

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog članka, mogu se podnijeti i elektroničkim putem.

Članak 30.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine, kao i na rad Upravnog odjela Općine, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik Upravnog odjela Općine dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

VII. TIJELA OPĆINE OMIŠALJ

Članak 31.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 32.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 33.

Općinsko vijeće:

 • donosi Statut Općine,
 • donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • usvaja godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna,
 • donosi odluku o promjeni granice Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Upravnog odjela Općine,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 34.

Općinsko vijeće čini 13 članova.

Mandat članova Općinskog vijeća traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora odnosno o raspuštanju Općinskog vijeća, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 35.

Predsjednik Općinskog vijeća :

 • predstavlja Općinsko vijeće,
 • saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika i
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 36.

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici imaju pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;
 • ako mu prestane prebivalište na području Općine Omišalj, danom prestanka prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i smrću.

Pisana ostavka vijećnika podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća. Pisana ostavka vijećnika treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste.

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovoga članka.

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću Općinskog vijeća, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća;
 • predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata;
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća;
 • postavljati pitanja Općinskom načelniku;
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i
 • tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 41.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 1. Mandatni odbor,
 2. Odbor za izbor i imenovanja i razrješenja,
 3. Odbor za statutarno-pravna pitanja,
 4. Odbor za imenovanje ulica i trgova,
 5. Odbor za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo,
 6. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
 7. Odbor za komunalno gospodarstvo,
 8. Odbor za proračun, financije i imovinu,
 9. Odbor za kulturu, sport i društvene djelatnosti,
 10. Odbor za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu,
 11. Odbor za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja.

Članak 42.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Članak 43.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela iz članka 41. ove Odluke, utvrđuje Općinsko vijeće Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 44.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat Općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga Općinskog načelnika.

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine Omišalj, odluke o izvršenju proračuna, te godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Omišalj u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Općine Omišalj u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine Omišalj,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Omišalj,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Omišalj,
 • donosi pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Upravnog odjela Općine Omišalj, s kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinom provođenja ocjenjivanja,
 • donosi i druge opće akte koji se odnose na prava i obveze iz radnih odnosa službenika i namještenika Upravnog odjela Općine Omišalj,
 • donosi odluku o osnivanju te odluku o imenovanju i razrješenju članova Savjeta Općinskog načelnika,
 • imenuje i razrješava pročelnika Upravnog odjela Općine Omišalj,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine Omišalj u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Omišalj, trgovačkih društava u kojima Općina Omišalj ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Omišalj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • utvrđuje plan prijma u službu Upravnog odjela Općine Omišalj,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja zavodu za prostorno uređenje velikog grada,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Omišalj,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine Omišalj i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje Upravnog odjela Općine Omišalj u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Omišalj,
 • nadzire rad Upravnog odjela Općine Omišalj u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. alineje 14. dužan je objaviti u prvom broju „Službenih novina Primorsko-goranske županije“ koji slijedi nakon donošenja te odluke.

U slučaju iz stavka 3. alineje 5. ovoga članka Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i u skladu sa zakonom.

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

Članak 45.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu.

Članak 46.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od Općinskog načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka Općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 47.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave i dostaviti mu odluku o obustavi,

- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće.

Članak 48.

Ako prije isteka mandata prestane mandat Općinskog načelnika, u Općini će se raspisati prijevremeni izbori za Općinskog načelnika. Do provedbe izbora dužnost Općinskog načelnika obavljat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Članak 49.

Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je onemogućen obavljati dužnost zbog duže odsutnosti ili iz drugih razloga spriječenosti, Općinskog načelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg Općinski načelnik imenuje na početku mandata iz redova predstavničkog tijela.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz redova članova predstavničkog tijela Općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Općinskog načelnika ostvaruje prava Općinskog načelnika.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje Općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti Općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je Općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju prestanka mandata zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka, danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

Članak 50.

Općinski načelnik odlučuje hoće li dužnost obavljati profesionalno.

Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Upravnom odjelu Općine o tome na koji način će obnašati dužnost.

Ukoliko ne postupi na način određen u stavku 2. ovog članka, smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Upravnom odjelu Općine.

Ako u obavijesti iz stavka 4. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.

Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 51.

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:

 • danom dostave pisane ostavke,
 • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 • danom prestanka prebivališta na području Općine,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva i
 • smrću.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata Općinskog načelnika pročelnik Upravnog odjela Općine u roku od 8 dana o tome će obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

Članak 52.

O svim promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika, pročelnik Upravnog odjela Općine Omišalj dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 53.

Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan člankom 23. ovoga Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu Općinskog načelnika, mandat mu prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

VIII. UPRAVNI ODJEL

Članak 54.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje povjerenih poslova državne uprave, ustrojava se Upravna odjel Općine Omišalj.

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave, Upravni odjel ima ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Ustrojstvo i djelokrug Upravnog odjela Općine uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 55.

Upravni odjel, u okviru prava i dužnosti Općine Omišalj, priprema prijedloge odluka i drugih općih akata, neposredno izvršava opće i pojedinačne akte koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, prati stanje u upravnim područjima za koje je osnovan, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima Općinskog vijeća.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka Upravni odjel dužan je raditi po smjernicama i preporukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 56.

Upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 57.

Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima određenim zakonom.

Članak 58.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela kojim upravlja, pročelnik Upravnog odjela odgovoran je Općinskom načelniku.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka pročelnik Upravnog odjela dužan je u svom radu pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Članak 59.

Sredstva za rad Upravnog odjela Općine Omišalj osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 60.

Općina Omišalj u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 61.

Općina Omišalj osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 61. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti Općina Omišalj može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju pisanog ugovora ili odluke o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 62.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 63.

Mjesni odbori na području Općine su: Mjesni odbor naselja Omišalj i Mjesni odbor naselja Njivice.

Članak 64.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi Općinskog vijeća, te Općinski načelnik.

Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja Općinskom načelniku.

Članak 65.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 66.

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju, predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, potrebi osnivanja mjesnog odbora.

Članak 67.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 68.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, na vrijeme od četiri godine.

Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Članak 69.

Provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora, kao i druga pitanja u vezi s izborom članova vijeća mjesnog odbora uređuju se odlukom Općinskog vijeća.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora čini, uključujući i predsjednika, broji pet članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članak 71.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.

Članak 72.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 73.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 74.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 75.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

 • predstavlja mjesni odbor,
 • saziva sjednice vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi vijeće mjesnog odbora,
 • provodi i osigurava provođenje odluka vijeća mjesnog odbora,
 • informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
 • brine o javnosti rada mjesnog odbora,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora.

Članak 76.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

 • prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
 • predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga vijeća mjesnog odbora,
 • raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica vijeća mjesnog odbora,
 • obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 77.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 78.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnih odbora obavlja Upravni odjel sukladno općem aktu Općinskog vijeća kojim se uređuje ustrojstvo i način rada Upravnog odjela.

Članak 79.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora Općinski načelnik može Općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 80.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Omišalj sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima.

XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE OMIŠALJ

Članak 81.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini, čine imovinu Općine.

Članak 82.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

U postupku upravljanja imovinom Općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 83.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:

 • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
 • prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
 • prihodi od naknada za koncesije,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkom porezu,
 • sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
 • drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 84.

Temeljni financijski akt Općine je proračun.

Članak 85.

Općina na svojim mrežnim stranicama javno objavljuje informacije o trošenju proračunskih sredstava.

Članak 86.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi rashoda i izdataka i drugih plaćanja Općine iskazuju se u proračunu Općine Omišalj.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 87.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.

Članak 88.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 89.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 90.

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XIII. AKTI OPĆINE

Članak 91.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 92.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 92. ovoga Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada Upravnog odjela Općine.

Članak 93.

Upravni odjel Općine, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća, donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom koji se uređuje pojedino upravno područje.

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga.

Članak 94.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavlja nadležno tijelo državne uprave.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt, zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Članak 95.

Opći akti Općinskog vijeća objavljuju se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Opći akti stupaju na snagu najranije osmoga dana od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 96.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Upravnog odjela Općine je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 97.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica, te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se održavanjem konferencija za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata Općinskog načelnika na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada Upravnog odjela Općine osigurava se objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine, izvještavanjem u tisku i drugim oblicima priopćavanja.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje o predloženoj promjeni Statuta.

Članak 99.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, osim članaka 23., 24., 49., 50., 53., 54., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2142-06-21-01-3

Omišalj, 23. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2176&mjesto=51513&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr