SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

20.

Na temelju članka 31. stavak 1. točka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 70. stavak 1. točka 5. i 6. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 14. Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV na dijelu akvatorija između otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2), Grad Mali Lošinj („Službene novine“ broj 8/19), članka 15. stavak 1. alineja 3. Ugovora broj P 002/07/2019 o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV na dijelu akvatorija između otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2), Grad Mali Lošinj od 20. svibnja 2019. godine, članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o prestanku koncesije za posebnu upotrebu
pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela
110 kV na dijelu akvatorija između otoka Cresa (Osor 1)
i otoka Lošinja (Osor 2), Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb (OIB: 13148821633) (dalje u tekstu: Koncesionar) za sporazumnim raskidom Ugovora broj P 002/07/2019 o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV na dijelu akvatorija između otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2), Grad Mali Lošinj sklopljenog dana 20. svibnja 2019. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u roku od 8 dana od dana izvršnosti ove Odluke potpiše sporazum o raskidu Ugovora (u daljnjem tekstu: Sporazum).

Sporazumom iz stavka 1. ovog članka urediti će se prava i obveze ugovornih strana.

Koncesionar je do dana potpisivanja Sporazuma dužan podmiriti svoje obveze po osnovi koncesijske naknade.

Članak 3.

Stupanjem na snagu Sporazuma iz članka 2. ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV na dijelu akvatorija između otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2), Grad Mali Lošinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/19) i Ugovor.

Po potpisu Sporazuma Davatelj koncesije u obvezi je vratiti Koncesionaru dvije bjanko zadužnice u iznosu do 100.000,00 kn, te jednu bjanko zadužnicu u iznosu od 50.000,00 kn, sve ovjerene kod javnog bilježnika.

Članak 4.

S danom sklapanja Sporazuma prestaju sva prava Koncesionara na pomorskom dobru, te je, ukoliko se ne uspostavi nova koncesija dužan u roku od 30 dana od dana sklapanja Sporazuma, s pomorskog dobra, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju je koristio za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskim dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro, a o čemu će se sačiniti primopredajni zapisnik.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb kao Koncesionar i Primorsko-goranska županija kao Davatelj koncesije sklopili su dana 20. svibnja 2019. godine Ugovor broj P 002/07/2019 o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV na dijelu akvatorija između otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2), Grad Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Ugovor), a to temeljem Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV na dijelu akvatorija između otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2), Grad Mali Lošinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 8/19 – dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije).

Temeljem Ugovora i Odluke o davanju koncesije Koncesionaru je dodijeljena koncesija za polaganje podmorskog kabela na dijelu akvatorija između otoka Cresa i otoka Lošinja do obalne katastarske čestice, na rok od 20 godina i za ukupnu površinu od 1592 m2. Koncesijska naknada određena je u iznosu od 7.960,00 kn godišnje za stalni dio, te 1% od godišnjeg prihoda od naknade za korištenje prijenosne mreže ostvarenog temeljem godišnje količine prenesene električne energije dionicom kabela.

Dana 04. prosinca 2020. godine Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze zaprimio je zamolbu Koncesionara za proširenjem područja koncesije na obalne katastarske čestice koje se nalaze na susjednim stranama u odnosu na postojeću koncesiju, a to obzirom da su te katastarske čestice kojima prolazi trasa predmetnog kabela u međuvremenu u zemljišnim knjigama upisane kao pomorsko dobro.

Proširenjem područja koncesije površina bi umjesto 1592 m2 iznosila 2991 m2, te bi se izmijenio stalni dio koncesijske naknade na način da bi ista iznosila 14.995,00 kn godišnje.

Koncesionar je obaviješten o obimu i složenosti takvog postupka, te je dana 22. siječnja 2021. godine dostavio Zahtjev za sporazumnim raskidom Ugovora o predmetnoj koncesiji navodeći da će žurno dostaviti Zahtjev za novom jedinstvenom koncesijom, a sve u cilju osiguranja kontinuiteta predmetnog projekta uvrštenog na listu strateških projekata Republike Hrvatske kojim se omogućuje nesmetana opskrba električnom energijom potrošača na otocima Cresu i Lošinju.

Slijedom navedenog ne postoje zapreke za donošenje ove Odluke o prestanku koncesije, a slijedom iste i sklapanje sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba u roku od 15 dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/21-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-40

Rijeka, 18. veljače 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr