SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

19.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 16. stavak 12. točka 4. i članka 62. stavak 5. točka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 36. sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o II. izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže
i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/16 i 8/18) članak 2. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„Površina koja se daje u koncesiju iznosi ukupno 5401 m2 od čega se 2369 m2 odnosi na plažu, površina ugostiteljskog objekta i terase iznosi 140 m2, a morski dio iznosi 2892 m2.

U koncesiju se daje dio uređene plaže i ugostiteljska terasa Veli Mel, Grad Rab. Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje slijedećih gospodarskih djelatnosti:

- iznajmljivanje suncobrana kom 50

- iznajmljivanje ležaljki kom 50,

- korištenje lako uklonjivog objekta s terasom za ugostiteljstvo ukupne površine 140 m2,

- pružanje usluga vodenog parka,

sve prikazano u grafičkom prikazu područja koncesije u mjerilu 1:1000 izrađenim u siječnju 2021. godine s lomnim točkama koje opisuju područje koncesije iskazanim u HTRS96 koordinatnom sustavu koji je sastavni dio ove Odluke i koji se ne objavljuje“.

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. briše se.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Najpovoljniji ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

 • stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 68.305,00 (slovima: šezdesetosamtisućatristopet) kuna,
 • promjenjivi dio koncesijske naknade za koncesiju iznosi 3,5% prihoda ostvarenog od obavljanja ugostiteljske djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

  Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i pod zakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

  Ugovorom o koncesiji može se odrediti promjena visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odlukom o davanju koncesije, sukladno članku 57. stavku 4. i 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK). Promjene naknade za koncesiju iz članka 57. stavak 4. ZOK-a moguće su temeljem:

 • indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja,
 • indeksa potrošačkih cijena, odnosno
 • izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju,
 • gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije iz članka 20. ZOK-a koja je temelj sklapanja ugovora o koncesiji.

  Najpovoljniji ponuditelj je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

  Najpovoljniji ponuditelj je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

  Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.“

  Članak 4.

  Na temelju ove Odluke o II. izmjeni Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru trgovačkom društvu Del Mar d.o.o. Kampor 412, Rab, OIB: 53660203672, ponuditi sklapanje II. Dodatka ugovoru kojim će se utvrditi smanjenje područja koncesije i umanjenje stalnog dijela koncesijske naknade.

  Stalni dio koncesijske naknade do sklapanja II. Dodatka Ugovoru obračunat će se u srazmjernom dijelu dosadašnje koncesijske naknade, a po sklapanju II. Dodatka primjenjivati će se naknada iz članka 2. ove Odluke o II. izmjeni Odluke.

  Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše II. Dodatak ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja istog.

  Za Davatelja koncesije II. Dodatak ugovoru potpisuje Župan.

  Članak 5.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  Obrazloženje

  Temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/16 – dalje u tekstu: Odluka) sklopljen je Ugovor broj P012/07/2016 o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab od 02. studenog 2016. godine – dalje u tekstu: Ugovor. Potom je Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela dana 30. ožujka 2018. godine Odluku o izmjeni Odluke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18) temeljem koje je dana 02. svibnja 2018. godine sklopljen Dodatak Ugovoru.

  Dana 17. studenog 2020. godine zaprimljen je Zahtjev Koncesionara za izmjenom Odluke o davanju koncesije na način da se kopneni i morski dio područja koncesije smanji za 36% obzirom da iz redovnog poslovanja više nisu u mogućnosti plaćati koncesijsku naknadu. U zahtjevu se Koncesionar pozvao na okolnosti nastale pandemijom COVID-a 19 koje su značajno utjecale na umanjenje prihoda u odnosu na prethodne godine.

  Postupanjem po zahtjevu Koncesionara smanjuje se plažni dio područja koncesije sa 3669 m2 na 2369 m2, morski s 4331 m2 na 2892 m2 dok površina područja na kojem se pružaju ugostiteljske usluge ostaje ista, pa ukupna površina koncesije umjesto dosadašnjih 8140 m2 iznosi 5401 m2.

  Sukladno navedenom, a obzirom da koncesijska naknada za kopneni i morski dio područja koncesije iznosi 5kn/m2, osim za ugostiteljstvo gdje ista iznosi 300 kn/m2, stalni dio koncesijske naknade će se po sklapanju II. Dodatka Ugovoru smanjiti sa dosadašnjih 82.000,00 kn na 68.305,00 kn.

  Obzirom na zaprimljena mišljenja Ministarstva financija i Županijskog državnog odvjetništva, uz poštivanje propisanih zakonskih normi, ocijenjeno je da nema zapreka za udovoljenje zahtjevu Koncesionara.

  Sukladno odredbi članka 62. stavak 5. točka 3. Zakona o koncesijama prema kojoj u ovakvim slučajevima Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može sklopiti Dodatak Ugovoru, a obzirom da je udovoljeno uvjetima iz istog članka, odnosno ne mijenja se predmet koncesije, potreba za izmjenom nastala je nakon sklapanja ugovora o koncesiji kao posljedica okolnosti koje, postupajući s dužnom pažnjom, davatelj koncesije u trenutku sklapanja ugovora o koncesiji nije mogao predvidjeti, te se procijenjena vrijednost koncesije ne povećava, proizlazi da Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može sklopiti dodatak ugovoru o koncesiji po stupanju na snagu ove Odluke.

  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

  Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba u roku od 15 dana od njena primitka.

  Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

  KLASA: 021-04/21-01/1

  URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-38

  Rijeka, 18. veljače 2021.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Erik Fabijanić, v. r.

 • https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=19
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr