SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

15.

Na temelju članka 31. stavak 1. i stavak 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 27. siječnja 2021. godine (KLASA: 342-01/21-02/2, URBROJ: 2170/1-07-02/3-21-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o namjeri davanja koncesije
za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sportske luka Opatija, Grad Opatija

Članak 1.

Županijska skupština Primorsko-goranskežupanije donijela je dana 17. prosinca 2020. godine Odluku o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sportske luke Opatija, Grad Opatija („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 41/20 - dalje u tekstu: Odluka o namjeri).

Temeljem Odluke o namjeri objavljena je Obavijest o namjeri u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 01K-0046013 dana 28. prosinca 2020. godine, kao i Dokumentacija za nadmetanje koja je sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Utvrđuje se da je zbog potrebe ispravka Obavijesti o namjeri i Dokumentacije za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 19. siječnja 2021. godine objavljena obavijest o istom.

Članak 2.

Ovom Odlukom mijenja se članak 5. Odluke o namjeri i sada glasi:

„Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 55.619,19 kn (slovima: pedesetpettisućašestodevetnaestkunaidevetnaetlipa).

Početni iznosi promjenjivog dijela godišnje naknade iznose:

- 20% od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina

- 3% od prihoda ostvarenog obavljanjem ugostiteljske djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Koncesionaru.

Ugovorom o koncesiji može se odrediti promjena visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odlukom o davanju koncesije, sukladno članku 57. stavku 4. i 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK). Promjene naknade za koncesiju iz članka 57. stavak 4. ZOK-a moguće su temeljem:

·  indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja

·  indeksa potrošačkih cijena, odnosno

·  izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju.

·  gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije iz članka 20. ZOK-a koja je temelj sklapanja ugovora o koncesiji.

U godini u kojoj koncesija ističe Koncesionar dužan je stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

Budući Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja ugostiteljske djelatnosti na koncesioniranom području.

Budući Koncesionar je dužan osigurati podatke o visini godišnjeg prihoda i isto dostaviti Davatelju koncesije po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, te omogućiti osobama, koje odredi Davatelj koncesije, uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje je utvrđen ostvareni prihod na koncesioniranom području.

U slučaju nerazmjera većeg od 10.000,00 kuna između ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije, Davatelj koncesije zadržava pravo da razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.“

Članak 3.

Ovom Odlukom mijenja se članak 6. Odluke o namjeri i sada glasi:

„Ponuda obavezno sadrži dokumente, i to:

1. Dokaze o sposobnosti ponuditelja:

·  izvadak iz odgovarajućeg registra s upisanim djelatnostima za koje se traži koncesija, ne stariji od 30 dana. Iz registra mora biti razvidno da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koje su predmet koncesije i to svih sportskih djelatnosti utvrđenih člankom 18. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i ugostiteljskih djelatnosti koje obuhvaćaju pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka.

·  odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti,

·  podatke o bonitetu (BON 1), osim za udruge, obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte,

·  podatke o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana,

·  izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao,

·  izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,

·  izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskoga kriminala.

U slučaju dostave ponude od strane zajednice ponuditelja svaki član unutar zajednice mora tražene dokaze dostaviti pojedinačno, osim dokaza o tehničkoj, stručnoj, pravnoj i poslovnoj sposobnosti za koju je dozvoljeno oslanjanje na druge članove zajednice.

2. Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

Napomena: U tijeku koncesije Davatelj koncesije zadržava pravo da u slučaju nerazmjera većeg od 10.000,00 kuna između ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije budućeg koncesionara, razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

3. Studiju gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi iz Dokumentacije za nadmetanje. Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva i u zaštitu okoliša. Investicije u osnovna sredstva obuhvaćaju ulaganja u sanaciju, izgradnju, uređenje lučke nadgradnje, te po potrebi podgradnje i u opremu objekata. Za Zajednicu ponuditelja, potrebno je definirati koje djelatnosti iz predmeta koncesije će obavljati pojedini poslovni subjekt unutar Zajednice ponuditelja.

4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u izvornom obliku u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.

5. Pismo namjere poslovne banke da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa.

6. Idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti.

7. Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja (lokacijska informacija/lokacijska dozvola).

8. Rekapitulacijski list.

9. Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.“

Članak 4.

Utvrđuje se da se u Dokumentaciji za nadmetanje koja je sastavni dio ove Odluke, točka 4.1. mijenja i glasi:

„4.1. Pravna i poslovna sposobnost

Pravna i poslovna sposobnost dokazuju se izvatkom iz odgovarajućeg registra. Iz registra mora biti razvidno da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koje su predmet koncesije i to svih sportskih djelatnosti utvrđenih člankom 18. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i ugostiteljskih djelatnosti koje obuhvaćaju pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka, te iz kojeg je razvidno da nad ponuditeljem nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti, ne stariji od 30 dana od dana početka postupka davanja koncesije.“

Članak 5.

Utvrđuje se da se u Dokumentaciji za nadmetanje koja je sastavni dio ove Odluke, točka 6.1.8. mijenja i glasi:

„6.1.8. a)Studiju gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi sukladno Predlošku za izradu Studije gospodarske opravdanosti davanja koncesije koja je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje te u suglasju s odredbama Zakona i Uredbom.

Obavezan sadržaj Studije gospodarske opravdanosti je:

·  postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,

·  plan investicija detaljno razrađen pojedinačno po godinama za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

·  iznos planirane investicije u zaštitu okoliša pojedinačno po godinama za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

·  iznos planirane ukupne investicije pojedinačno po godinama za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

·  izvore i iznose financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),

·  procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi),

·  dokaz da ponuditelj raspolaže odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije a sukladno odredbi članka 17. stavak 3. točka 2. Zakona – PRILOG B.

Napomene:

Za Zajednicu ponuditelja, potrebno je definirati koje djelatnosti iz predmeta koncesije će obavljati pojedini član Zajednice ponuditelja.

Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva i u zaštitu okoliša. Investicije u osnovna sredstva obuhvaćaju ulaganja u sanaciju, izgradnju, uređenje lučke nadgradnje, te po potrebi podgradnje i u opremu objekata.

Za vrijeme trajanja koncesije, obveza je Koncesionara Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

6.1.8.b) Idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti.

6.1.8.c)Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja.“

Članak 6.

Utvrđuje se da se u Dokumentaciji za nadmetanje koja je sastavni dio ove Odluke, rekapitulacijski list mijenja i glasi:

Napomena:

Ponudu izraditi sukladno točki 6.1. Dokumentacije za nadmetanje.“

Članak 7.

Ispravak Dokumentacije za nadmetanje čini sastavni dio ove Odluke o izmjenama Odluke o namjeri i Izmjene Obavijesti o namjeri koja će biti objavljena u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“, a rok za dostavu Ponuda produljiti će se za 15 dana od dana objave.

Dokumentacija za nadmetanje može se podići putem „Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske“.

Postupak davanja koncesije nastavlja se danom objave Obavijesti o izmjeni Obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je dana 17. prosinca 2020. godine Odluku o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sportske luke Opatija, Grad Opatija („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 41/20 - dalje u tekstu: Odluka o namjeri).

Temeljem Odluke o namjeri objavljena je Obavijest o namjeri u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 01K-0046013 dana 28. prosinca 2020. godine, kao i Dokumentacija za nadmetanje koja je sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije je za vrijeme roka za dostavu ponuda utvrdio da je u članku 6. Odluke o namjeri propušteno navesti obavezne elemente koje Ponuda mora sadržavati sukladno članku 18. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17, u daljnjem tekstu: Uredba), te precizirati za koje specifične djelatnosti (sportske djelatnosti sukladno Zakonu o sportu) ponuditelj mora biti registriran uzimajući u obzir da se radi o koncesiji za sportsku luku.

Ponuda, između ostalog, mora sadržavati Idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti i Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u Idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja, a što je propušteno navesti u Dokumentaciji za nadmetanje.

Primjenom odredbi članka 31. stavak 1. i stavak 5. Zakona o koncesijama Davatelj koncesije može pristupiti izmjeni Odluke o namjeri i Obavijesti o namjeri davanja, te Dokumentacije za nadmetanje.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Žalba se može izjaviti na Odluku o davanju koncesije i
Odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/21-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-30

Rijeka, 18. veljače 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

„PRILOG I.

REKAPITULACIJA SADRŽAJA PONUDE ZA PONUDITELJA ILI NOSITELJA PONUDE U ZAJEDNICI PONUDITELJA

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr