SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

6.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak p.t., 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. stavka 5. i članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine” broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst) i članka 17. i 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine” broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupštine Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o naknadama članova Županijske skupštine
i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine
rimorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

- osobe koje ostvaruju pravo na naknadu,

- vrste i način ostvarivanja prava na naknadu,

- visina naknade,

- pravo na dnevnicu, korištenje osobnog automobila i parkirališta i drugo u službene svrhe.

Članak 2.

Pravo na naknadu ostvaruju sljedeće osobe:

- član Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština),

- predsjednik Skupštine,

- potpredsjednik Skupštine,

- predsjednik kluba članova Skupštine (u daljnjem tekstu: predsjednik kluba),

- član stalnog radnog tijela Skupštine (u daljnjem tekstu: član odbora).

Pravo na naknadu osobe iz stavka 1. ovog članka ostvaruju za vrijeme trajanja mandata.

Ako je mandat počeo odnosno završio unutar mjeseca, naknada se obračunava za cijeli mjesec.

II. VRSTE I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU

Članak 3.

Utvrđuju se sljedeće naknade.

- mjesečna neto naknada,

- neto naknada za nazočnost sjednici.

Mjesečna neto naknada isplaćuje se članovima Skupštine, predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine i predsjedniku kluba.

Neto naknada za nazočnost isplaćuje se članu odbora.

III. VISINA NAKNADE

Članak 4.

Član Skupštine ima pravo na neto naknadu u iznosu od 909,00 kuna mjesečno.

Predsjednik Skupštine ima pravo na neto naknadu u iznosu od 1.875,00 kuna mjesečno.

Potpredsjednik Skupštine ima pravo na neto naknadu u iznosu od 1.625,00 kuna mjesečno.

Predsjednik kluba ima pravo na neto naknadu u iznosu od 1.022,00 kuna mjesečno.

Ako je predsjednik kluba predsjednik ili član odbora naknada iz stavka 4. se uvećava za 227,00 kuna ako je u tom mjesecu bio nazočan sjednici odbora.

Članu Skupštine koji je ujedno i predsjednik odbora naknada iz stavka 1. ovoga članka se uvećava za 341,00 kuna ako je u tom mjesecu bio nazočan sjednici odbora.

Članu Skupštine koji je ujedno i član odbora naknada iz stavka 1. ovoga članka se uvećava za 227,00 kuna ako je u tom mjesecu bio nazočan sjednici odbora.

Predsjednik odbora koji nije član Skupštine ima pravo na neto naknadu u iznosu od 454,00 kuna po sjednici ako je u tom mjesecu bio nazočan sjednici odbora.

Član odbora koji nije član Skupštine ima pravo na neto naknadu u iznosu od 341,00 kuna po sjednici ako je u tom mjesecu bio nazočan sjednici odbora.

Ako su predsjednik Skupštine i potpredsjednici Skupštine članovi odbora nemaju pravo na naknadu za rad u odboru.

Članak 5.

Ako je osoba član dvaju odbora, a u istom je mjesecu bila nazočna na sjednicama obaju odbora ostvaruje pravo na samo jednu naknadu.

Ako je osoba član jednog odbora, a odbor je u istom mjesecu održao više sjednica, osoba ostvaruje pravo na samo jednu naknadu.

Članak 6.

Član odbora i predsjednik odbora koji su ujedno i članovi Skupštine nemaju pravo na naknadu za rad u odboru ako je sjednica odbora održana istoga dana kada i sjednica Skupštine.

IV. NAKNADA PRIJEVOZNIH TROŠKOVA

Članak 7.

Osoba koja ostvaruje pravo na naknadu temeljem ove Odluke, kada je nazočna sjednici Skupštine, sjednici odbora odnosno sjednici klubova članova Skupštine ili drugom sastanku po pozivu predsjednika Skupštine ili Župana, pripada naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja osobe do mjesta gdje se održava sjednica/sastanak, ako je mjesto stanovanja osobe udaljeno od mjesta održavanja sjednice/sastanka više od 20 kilometara.

Iznimno, osoba iz stavka 1. ovoga članka neće ostvariti pravo na naknadu prijevoznih troškova ako je na sjednicu/sastanak stigla s radnog mjesta koje se nalazi u mjestu održavanja sjednice/sastanka ili unutar 20 kilometara od mjesta održavanja sjednice/sastanka.

Članak 8.

Naknada prijevoznih troškova priznaje se u visini cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza od mjesta stanovanja osobe koja ostvaruje pravo na naknadu do mjesta održavanja sjednice Skupštine, sjednice odbora odnosno sjednice klubova članova Skupštine ili drugog sastanka po pozivu predsjednika Skupštine ili Župana.

Pravo na naknadu prijevoznih troškova pripada i predsjednicima klubova kada su nazočni sastanku kojeg pred sjednicu Skupštine, sazove predsjednik Skupštine kako bi im dao potrebne obavijesti o radu Skupštine odnosno u svezi predstojeće sjednice Skupštine.

V. NAKNADE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Članak 9.

Osoba koja ostvaruje pravo na naknadu temeljem ove Odluke može biti upućena na službeno putovanje, u zemlji ili inozemstvu, za što joj pripada naknada prijevoznih troškova, dnevnica i naknada troškova noćenja.

Članak 10.

Pravo na naknadu prijevoznih troškova za službeno putovanje ostvaruje se na temelju priložene putne karte.

Dnevnica za službeno putovanje, u zemlji ili inozemstvu, kao i troškovi noćenja određuju se u visini koja je aktom Župana propisana za službenike i namještenike u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Županije).

Pravo na dnevnicu i troškove noćenja u visini određenoj stavkom 2. ovog članka priznaje se i članu Skupštine odnosno članu odbora, ako je zbog izvanrednih okolnosti (npr. elementarna nepogoda i sl.) bio spriječen po završetku sjednice vratiti se u mjesto stanovanja.

VI. KORIŠTENJE AUTOMOBILA I PARKIRALIŠTA U SLUŽBENE SVRHE

Članak 11.

Župan može osobi koja ostvaruje pravo na naknadu odobriti korištenje službenog automobila ili osobnog vozila za službene potrebe.

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka za članove i potpredsjednike Skupštine i članove odbora daje predsjednik Skupštine, a za predsjednika Skupštine daje Župan.

Naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe obračunava se na način propisan za službenike i namještenike u upravnim tijelima Županije.

Članak 12.

Osoba koja ostvaruje pravo na naknadu temeljem ove Odluke ostvaruje i pravo na korištenje parkirnog prostora, bez naknade, u vrijeme održavanja sjednice Skupštine, sjednice odbora odnosno sjednice klubova članova Skupštine ili drugog sastanka po pozivu predsjednika Skupštine ili Župana.

Članak 13.

Za službene potrebe Župan može predsjedniku Skupštine odobriti korištenje računala i mobilnog telefona u vlasništvu Županije.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama članova Županijske skupštine i članova radnih tijela Županijske skupštine („Službene novine“ broj 26/17 i 5/18).

Članak 15.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalni i područne (regionalne) samouprave.

KLASA: 021-04/21-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-14

Rijeka, 18. veljače 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v .r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr