SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

3.

Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. točke 1. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 23/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici od 18. veljače 2021. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNA

STATUTA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U Statutu Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20), u članku 29. stavku 1. riječi „45 članova“ zamjenjuje se riječima „41 člana“.

U stavku 5. riječi „45 članova“ zamjenjuju se riječima „41 člana“.

Članak 2.

U članku 33. stavak 5. mijenja se i glasi:

„Članovi Skupštine za svoj rad u Skupštini imaju pravo na naknadu u visini koja je određena posebnom odlukom Skupštine, u skladu sa Zakonom.“

Stavak 6. mijenja se i glasi:

„Član Skupštine ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Skupštine i njenih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“

Članak 3.

U članku 74. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Županija je dužna javno objavljivati informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama na lako dostupan i pretraživ način“.

Članak 4.

Podnaslov iznad članka 75. mijenja se i glasi: „a) Pravo podnošenja prijedloga i peticija“

U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Građani imaju pravo Skupštini predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Skupštine, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije.“

U stavku 2. iza riječi „prijedlogu“ dodaju se riječi „ i peticiji“, a riječ „ga“ zamjenjuje se riječju „ih“.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Skupštine, u skladu sa zakonom.“

Članak 5.

Ove izmjene i dopuna Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, osim članka 1. i članka 2. stavka 1. ove Odluke koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

KLASA: 021-04/21-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-8

Rijeka, 18. veljače 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr