SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
GRAD RAB

4.

Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) i članka 22. Statuta Grada Rab („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 23/14, 4/18 i 4/20) članak 26. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik na prvoj sjednici Gradskog vijeća polaže prisegu ispred vijećnika kao izabranih predstavnika građana.

Predsjednik Gradskog vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost gradonačelnika Grada Raba obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada Raba, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada Raba”.

Predsjednik Gradskog vijeća poslije pročitane prisege proziva gradonačelnika, a gradonačelnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”. Poslije pročitane prisege, gradonačelnik pristupa i potpisuje izjavu o davanju prisege.“.

Članak 2.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik prisustvuje sjednicama Gradskog vijeća.“.

Članak 3.

U članku 34. stavku 1. iza riječi: „gradonačelnik“, briše se zarez i riječi „zamjenik gradonačelnika“.

Članak 4.

U članku 49. stavku 4. riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se.

Članak 5.

U članku 49.a stavku 2. iza riječi: „Hrvatske“ dodaju se riječi „te najmanje 1/3 vijećnika“.

Članak 6.

U članku 51. stavku 1. iza riječi „gradonačelniku“ briše se zarez i riječi: “zamjeniku gradonačelnika“.

U stavku 8. riječi: “zamjenik gradonačelnika“ brišu se.

Članak 7.

U članku 52. stavku 1. riječ: „zamjeniku“ briše se.

Članak 8.

U članku 53. riječi: „zamjenik gradonačelnika“ brišu se.

Članak 9.

U članku 61. stavku 3. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: „s tim da se zbog obimnog dnevnog reda ili drugog opravdanog razloga mogu održati u više nastavaka.“.

Članak 10.

U članku 62. stavku 5. iza riječi „gradonačelniku“ briše se zarez i riječi: “zamjeniku gradonačelnika“.

Članak 11.

Iza članka 62. dodaje se članak 62.a koji glasi.

„Članak 62. a

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Gradskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem u skladu sa tehničkim mogućnostima Grada.

Na sjednicu održanu na način propisan u stavku 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika.“.

Članak 12.

Iza članka 72. dodaje se članak 72.a koji glasi:

„Članak 72.a

Tijekom sjednice Gradskog vijeća vijećnik može jednom zatražiti stanku.

Predsjedatelj može odobriti stanku, s tim da za stanku, u pravilu, ne može odrediti vrijeme kraće od 5 niti dulje od 15 minuta.

Predsjedatelj neće odobriti stanku ako se zahtjev za stanku podnosi prije utvrđenoga dnevnog reda i prelaska na dnevni red.“.

Članak 13.

U članku 73. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Prigodom svakog odlučivanja, u pravilu, predsjedatelj utvrđuje broj nazočnih vijećnika.“.

Članak 14.

Ovlašćuje se Komisija za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba.

Članak 15.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, osim članaka 1.,2., 3., 4., 6., 7., 8. i 10. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 023-06/21-01/01

URBROJ: 2169-01-02/03-21-2

Rab, 18. veljače 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=51280&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr