SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
GRAD OPATIJA

22.

Na temelju članka 7. stavka 3. podstavka 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20), članka 8. stavka 2. Pravilnika o smjernicama za izradu Procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16), Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije KLASA: 022-04/17-01/5, URBROJ: 2170/01-01-01/5-17-11 od 6.veljače 2017.godine, Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije KLASA: 810-01/17-01/3 URBROJ: 383-18-15, članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak i 03/20), donosi

ODLUKU

o načinu izrade Revizije Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Opatije

Članak 1.

Utvrđuje se da je Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije donijeta na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije, održanoj dana 2.ožujka 2018. godine te da je Zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije objavljen u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije broj 6/18.

Članak 2.

Revizija Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Opatije izrađuje se na temelju Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko- goranske županije i Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije iz članka 1. ove Odluke, slijedom kojih se procjena rizika od velikih nesreća za područje jedinica lokalne samouprave izrađuje najmanje jednom u tri godine.

Članak 3.

Nositelj izrade Revizije Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Opatiju je izvršno tijelo Grada - Gradonačelnik Grada Opatije, kao glavni koordinator, uz suradnju sudionika koji se određuju ovom Odlukom, kako je to regulirano člankom 7. Pravilnika.

Sudionici u izradi Revizije Procjene rizika Grada je Povjerenstvo-u obliku radne skupine određene ovom Odlukom, a za stručnu pomoć u izradi angažirati će se i ovlaštenik-ovlaštena pravna osoba za izradu planskih dokumenata civilne zaštite, u svojstvu konsultanta.

Revizija dokumenta se radi u uvjetima provođenja protuepidemijskih mjera i postupaka uzrokovanih virusom SARS-CoV-2, odnosno bolesti COVID-19.

Članak 4.

Za voditelja Povjerenstva Grada Opatije radne kupine određuje se zamjenica Gradonačelnika Grada Opatije, VERA ANIČIĆ, koja će izradu obavljati uz pomoć članova Povjerenstva i ovlaštene pravne osobe za izradu dokumenata CZ (ovlaštenika) tvrtke »VIZOR« d.o.o. iz Varaždina, u svojstvu konsultanta. Konsultant će organizirati rad Povjerenstva i koordinirati izradu dokumenta u cjelini, organizirati radne skupine po pojedinim scenarijima i usmjeravati njihov rad.

Članak 5.

U Povjerenstvo Grada Opatije za izradu Revizije Procjene rizika od velikih nesreća određuje se:

1. VERA ANIČIĆ - voditelj Povjerenstva - Zamjenica gradonačelnika

2. GORDAN FILINIĆ - član - Zapovjednik JVP Opatija

3. TIN RUDAN - član - Viši stručni suradnik za tehničke poslove,

dok će konsultant (ovlaštenik) samostalno odrediti najmanje tri stručne osobe zaštite i spašavanja, s voditeljem svog sastava. Tijekom rada Povjerenstva po radnim skupinama u potrebnom obimu angažirati i druge djelatnike Grada Opatije, pripadnike Vatrogasne zajednice i drugih cjelina Grada.

Članak 6.

Nositelj izrade Procjene rizika predstavit će rezultate rada radnih skupina i Reviziju Procjene rizika u cjelini, u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke te će izvršiti potrebna daljnja usklađivanja dokumenta odnosno predložiti isti radi usvajanja Gradskom vijeću Grada Opatije.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 810-01/21-01/1

URBROJ: 2156/01-06-01-21-3

Opatija, 16. veljače 2021.

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=10006&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr