SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
OPĆINA BAŠKA

4.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj ­­­­­­­­­­­­­­17. veljače 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za prijenos prava služnosti
na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske, te za promjenu nositelja projekta
iz obnovljivih izvora energije

Članak 1.

Daje se suglasnost za prijenos prava iz Ugovora o osnivanju prava služnosti na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, KLASA: 940-06/19-01/32, URBROJ: 525-11/1063-19-6 od 5. travnja 2019. godine za izgradnju sunčane elektrane Barbičin, s Općine Baška na trgovačko društvo OTOK KRK ENERGIJA d.o.o. Baška, Palada 88, OIB 52935221368.

Članak 2.

Daje se suglasnost za promjenu nositelja projekta temeljem Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-310-02/17-01/17, URBROJ: 517-06-2-2-18-9 od 11. rujna 2018. godine, kojim je Općini Baška izdano energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja pod nazivom Sunčana elektrana Barbičin kapaciteta 5 MW sa SN priključkom, te za prijenos prava i obveza iz Rješenja na novog nositelja projekta - trgovačko društvo OTOK KRK ENERGIJA d.o.o. Baška, Palada 88, OIB 52935221368.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da, u ime i za račun Općine Baška, poduzima sve aktivnosti, te donosi i potpisuje sve isprave i akte vezane uz prijenos prava i obveza iz članaka 1. i 2. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2142-03-01/1-21-8

Baška, 17. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=10007&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr