SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
OPĆINA BAŠKA

2.

Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 144/20) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donijelo je

POSLOVNIČKU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Baška

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20), u članku 12. stavku 1. točki 5. brišu se riječi: „i zamjeniku općinskog načelnika“.

Članak 2.

U članku 15. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Članu Općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika općinskog načelnika mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.“

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6. brojka: „4“ zamjenjuje se brojkom: „5“.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. brojka: „6“ zamjenjuje se brojkom: „7“.

Dosadašnji stavci od 8., 9. i 10. postaju stavci od 9., 10. i 11.

Iza dosadašnjeg stavka 11., koji postaje stavak 12., dodaje se stavak 13. koji glasi:

„Iznimno, ograničenje iz stavka 12. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća kojemu je mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 3. ovoga članka.“

Članak 3.

Članak 17. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Član Vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno Sporazumu s poslodavcem.“

Članak 4.

U članku 32. stavku 3. iza riječi: „njegov“ dodaje se riječ: „ privremeni“.

Članak 5.

Članak 45. mijenja se i glasi:

„Sjednicama Vijeća nazoči općinski načelnik, odnosno njegov privremeni zamjenik.“

Članak 6.

U članku 68. stavku 4. brišu se riječi: „i njegovom zamjeniku“.

Članak 7.

Iza članka 68. dodaje se novi članak 68.a koji glasi:

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice se iznimno mogu održavati elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka sjednice se održavaju izjašnjavanjem elektroničkom poštom ili putem video konferencije.

O održavanju sjednice elektroničkim putem odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog članka održava izjašnjavanjem elektroničkim poštom, predsjednik u pozivu na sjednicu određuje dan i vrijeme održavanja sjednice, dan i vrijeme u kojem se dostavljaju amandmani i u kojem se ovlašteni predlagatelj izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u kojem se glasuje po predloženim točkama dnevnog reda.

Glasuje se na obrascu za glasovanje koji se dostavlja predsjedniku i službeniku Jedinstvenog upravnog odjela koji sastavlja zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća te ostalim vijećnicima.

Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan u stavku 3. ovoga članaka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice i dostavu materijala, predlaganje točaka dnevnog reda, dostavu amandmana i glasovanju.

Ako se sjednica po odluci predsjednika Općinskog vijeća održava putem video konferencije, na sjednicu sazvanu i održanu putem video konferencije primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice, dostavu materijala, predlaganje točaka dnevnog reda, postavljanje vijećničkih pitanja, dostavi amandmana, održavanju reda na sjednici i glasovanju.“

Članak 8.

U članku 70.a stavku 4. brišu se riječi „i njegov zamjenik, te“.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o načinu sazivanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća Općine Baška elektronskim putem u izvanrednim situacijama („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/20).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu 27. veljače 2021. godine, osim članaka 1., 2., 4., 5., 6 i 8. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2142-03-01/1-21-6

Baška, 17. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=10007&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr