SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
OPĆINA BAŠKA

1.

Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 144/20) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Baška

Članak 1.

U Statutu Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20), u članku 16. briše se riječ: „mjesnog“.

Članak 2.

U članku 18. stavci 1. do 4. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika“.

Članak 3.

U članku 19. stavak 6. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“.

Članak 4.

U članku 23. stavku 1. briše se riječ: „mjesnog“.

U stavku 2. brišu se riječi: „i općinski načelnik“.

Članak 5.

Članak 24. mijenja se i glasi:

„ Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 23. stavka 3. ovog Statuta.

Zbor građana može sazvati i općinski načelnik radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine.

Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Odluke na zboru građana donose se većinom glasova prisutnih građana.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće i općinskog načelnika.“

Članak 6.

Članak 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine, u skladu sa zakonom i statutom.“

U stavku 2. iza riječi: „o prijedlogu“ dodaju se riječi: „i peticiji“.

Dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća“.

Članak 7.

U članku 32. brojka: „11“ zamjenjuje se s brojkom: „9“.

Članak 8.

U članku 36. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Članu Općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika općinskog načelnika mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.“

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7. brojka: „4“ zamjenjuje se brojkom: „5“.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. brojka: „7“ zamjenjuje se brojkom: „8“.

Dosadašnji stavci od 9., 10. i 11. postaju stavci od 10., 11. i 12.

Iza dosadašnjeg stavka 12., koji postaje stavak 13., dodaje se stavak 14. koji glasi:

„Iznimno, ograničenje iz stavka 13. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća kojemu je mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 4. ovoga članka.“.

Članak 9.

Članak 44. mijenja se i glasi:

„ Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 5. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 5. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.“.

Članak 10.

Članak 45. mijenja se i glasi:

„ Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.“

Članak 11.

U članku 46. stavku 1. riječi „i njegovom zamjeniku“ brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“.

U stavku 4. riječi: „i njegov zamjenik mogu“ zamjenjuju se riječju: „može“.

Članak 12.

U članku 70. stavku 2. riječi: „raspustiti vijeće“ zamjenjuju se riječima: „predložiti Općinskom vijeću raspuštanje vijeća“.

Članak 13.

Članak 76. mijenja se i glasi:

„ Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Općinski načelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika, povjerenika Vlade Republike Hrvatske ili drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Općinskog vijeća donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupak propisan zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, a općinski načelnik je onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika.

Kada je konstituirano novoizabrano predstavničko tijelo nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koje donosi općinski načelnik.

Ukoliko u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Ukoliko Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun, predstavničko tijelo dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od dana objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“, a do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.“

Članak 14.

U članku 78. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Općina će sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.“

Članak 15.

Zamjenik općinskog načelnika koji je zatečen na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, osim članaka 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11. i članka 13. stavka 5. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2142-03-01/1-21-5

Baška, 17. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=10007&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr