SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
GRAD OPATIJA

20.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije ('Službene novine“ Primorsko goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/13, 3/18, 5/18-spravak i 3/20), članka 7. točka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu („Narodne novine“ broj 148/2020) i odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini („Narodne novine“ broj 148/2020), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 10. veljače 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA FINANCIRANJE
REDOVITE DJELATNOSTI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE OPATIJA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda javnih vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ broj 148/2020 od 31.12.2020.godine) u visini od 4.212.501,00 kn, namijenjena za financiranje decentraliziranih rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda, rasporedit će se primjenom odredbi navedene Odluke za sljedeće namjene:

I RASHODI ZA ZAPOSLENE3.789.130

- plaće2.967.060

- doprinosi na plaće750.450

- ostali rashodi za zaposlene71.620

II MATERIJALNI RASHODI423.371

- naknade za prijevoz na posao76.032

- rashodi za materijal i energiju221.927

- rashodi za usluge78.969

- ostali nespomenuti rashodi46.443

UKUPNO4.212.501

Ukupan iznos raspoređuje se osnivačima Javne vatrogasne postrojbe razmjerno udjelima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Planirana sredstva iz članka 1. ove Odluke razvrstavaju se u skladu sa Proračunom Grada Opatije za 2021. godinu, a s istima raspolaže UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji raspoređuje sredstva korisniku.

Javna vatrogasna postrojba Opatija dužna je postupati u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 3.

Javna vatrogasna postrojba će planirana sredstva iz članka 1. ove Odluke povlačiti sa računa Riznice na temelju ovjerenog zahtjeva i unesenog naloga u aplikaciju Nalozi proračunskih korisnika na osnovi stvarno nastalih rashoda.

Zapovjednik JVP odgovoran je za točnost, pravovremenost i istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te namjensko trošenje tih sredstava.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama PGŽ“.

KLASA: 011-01/21-01/7

URBROJ: 2156/01-03/01-21-2

Opatija, 10. veljače 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=10006&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr