SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
GRAD OPATIJA

19.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije ('Službene novine' Primorsko goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/13, 3/18, 5/18-spravak i 3/20) i točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini ('Narodne novine' broj 148/2020), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 10. veljače 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o načinu raspoređivanja sredstava
za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov Opatija za 2021. godinu

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini za Grad Opatiju iznose ukupno 1.259.590 kuna, a rasporedit će se na sljedeći način:

I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 955.446 kn

1. Materijalni troškovi 815.165 kn

2. Financijski rashodi 15.000 kn

3. Prijevoz učenika 125.281 kn

II. RASHODI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE 91.900 kn

1. Za rashode za materijal, dijelove i usluge

tekućeg i investicijskog održavanja 91.900 kn

III. KAPITALNA ULAGANJA 212.244 kn

1. Za rashode za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja

na nefinancijskoj imovini 212.244 kn

IV. UKUPNO 1.259.590 kn

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke doznačavat će se na sljedeći način:

1. Materijalni i financijski rashodi, prema nastalom trošku na račun korisnika OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija (u daljnjem tekstu: Škola)

2. Troškovi prijevoza učenika (prema zakonu kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi)

a) Odabranom prijevozniku prema ugovoru, na temelju računa za izvršenu uslugu za prijevoz učenika na linijama javnog prijevoza

b) Za prijevoz učenika osobnim automobilom na relaciji Vela Učka - Veprinac (zbog nemogućnosti korištenja javnog prijevoza), prema ostvarenom broju kilometara uz priznati trošak od 10% cijene goriva po kilometru, na račun Škole

3. Za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja - za hitne intervencije te za tekuće i investicijsko održavanja prema Planu škole, prema nastalom trošku na račun Škole

4. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (kapitalna ulaganja) - prema Planu Škole, na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom (odluka o odabiru izvoditelja prema propisima o javnoj nabavi, ugovor o radovima i drugo) te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove, na račun Škole.

Korisniku Školi doznačit će se sredstva na temelju ovjerenog zahtjeva i unesenog naloga u aplikaciju Nalozi proračunskih korisnika, a na osnovi stvarno nastalih rashoda.

Ravnatelj Škole odgovoran je za točnost, pravovremenost i istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te za namjensko trošenje tih sredstava.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama PGŽ“.

KLASA: 602-01/20-01/6

UR.BROJ: 2156/01-01-21-7

Opatija, 10. veljače 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=10006&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr