SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
GRAD OPATIJA

18.

Na temelju članka 4. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija, na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije održanoj 10.2.2021. godine, na sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji održanoj 2.2.2021. godine, na sjednici Općinskog vijeća Općine Lovran održanoj 28.1.2021. godine i na sjednici Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga održanoj 28.1.2021. godine, utvrđuju i usvajaju pročišćeni tekst Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija.

Pročišćeni tekst Odluke obuhvaća:

- ODLUKU O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OPATIJE (SN PGŽ 5/00)

- ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OPATIJE (SN PGŽ 27/04)

- ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OPATIJE (SN PGŽ 38/07)

- ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA (SN PGŽ 39/20, SN Općine Lovran 18/20 i SN Općine M. Draga 15/20)

- ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA koja je donesena na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije održanoj 10.2.2021. g., na sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji održanoj 2.2.2021. g., na sjednici Općinskog vijeća Općine Lovran održanoj 28.1.2021. g. i na sjednici Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga održanoj 28.1.2021. g.

ODLUKA

O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

(PROČIŠĆENI TEKST)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga putem svojih predstavničkih tijela osnivači su i vlasnici javne ustanove JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA (u daljnjem tekstu: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA).

Međusobni odnosi osnivača vezani za njihova prava i obveze, a u vezi s osnivanjem, početkom rada, poslovanjem i prestankom ustanove, ako ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno, zasnivaju se na razmjerima koji su utemeljeni učešćem na intervenciji, požarnim opasnostima i požarnom opterećenju, gustoći naseljenosti te površini i to kako slijedi :

 • GRAD OPATIJA57%
 • OPĆINA MATULJI23%
 • OPĆINA LOVRAN14%
 • OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA6%

Za pravovaljanost odluke koja se donosi uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga dovoljna je odluka osnivača koji ima većinski udjel.

II. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE

Članak 2.

Naziv ustanove glasi: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA.

Članak 3.

Sjedište JAVNE VATROGASNE POSTROJBE je u Opatiji.

Adresa sjedišta JAVNE VATROGASNE POSTROJBE je Sv. Florijana 6.

III. DJELATNOST USTANOVE

Članak 4.

Djelatnost JAVNE VATROGASNE POSTROJBE je:

O 84.25 Djelatnost vatrogasne službe.

Vatrogasna djelatnost podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

Članak 5.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA obavljat će djelatnost iz prethodnog članka na području svih osnivača - jedinica lokalne samouprave.

Područje djelovanja i odgovornosti JAVNE VATROGASNE POSTROJBE utvrđuje se na temelju Vatrogasnih planova osnivača i zajedničkom procjenom ugroženosti od požara.

IV. UPRAVLJANJE I POSLOVODSTVO

Vatrogasno vijeće

Članak 6.

JAVNOM VATROGASNOM POSTROJBOM upravlja Vatrogasno vijeće od 3 člana.

Vatrogasno vijeće čine predstavnik vatrogasne zajednice Primorsko- goranske županije, predstavnik radnika i u ime osnivača predstavnik Grada Opatije.

Predstavnika radnika u Vatrogasnom vijeću bira se primjenom postupka za izbor radničkog vijeća sukladno posebnom zakonu koji uređuje radne odnose.

Predsjednika Vatrogasnog vijeća imenuje gradonačelnik Grada Opatije uz prethodno mišljenje načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga. Načelnici su dužni dostaviti prethodno mišljenje u roku od 15 dana od dana zaprimljenog poziva, u suprotnom se smatra da je dano pozitivno mišljenje.

Mandat članova Vatrogasnog vijeća traje pet godina.

Članovi Vatrogasnog vijeća nemaju pravo na naknadu.

Način rada Vatrogasnog vijeća uređuje se Statutom i Poslovnikom o radu.

Članak 7.

Vatrogasno vijeće obavlja funkcije utvrđene zakonom, a osobito:

 • donosi Statut JAVNE VATROGASNE POSTROJBE uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga
 • donosi opći akt o unutarnjem ustroju uz prethodno mišljenje gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga
 • donosi programe rada i razvoja JAVNE VATROGASNE POSTROJBE i nadzire njihovo izvršavanje uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga
 • donosi financijski plan uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga
 • donosi godišnji obračun
 • odlučuje o raspodjeli dobiti JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
 • daje osnivačima JAVNE VATROGASNE POSTROJBE prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima
 • donosi poslovnik o svome radu
 • odlučuje uz suglasnost gradonačelnika Grada Opatije i načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretnina vrijednosti iznad 200.000 kuna, o raspodjeli dobiti u skladu s posebnim odlukama osnivača, o promjeni djelatnosti vatrogasne postrojbe, o davanju u zakup objekata i prostora JAVNE VATROGASNE POSTROJBE ili mijenjanju namjene objekata i prostora, o osnivanju druge pravne osobe
 • donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom i Statutom ustanove.

Osnivači su dužni dostaviti prethodnu suglasnost iz stavka 1. alineje 1. i prethodno mišljenje iz stavka 1. alineje 2. ovog članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog poziva, u suprotnom se smatra da je suglasnost dana odnosno da je mišljenje u skladu s predloženim.

Osnivači su dužni dostaviti prethodnu suglasnost iz stavka 1. alineje 9. ovog članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog poziva.

Osnivači su dužni dostaviti prethodnu suglasnost iz stavka 1. alineje 3. i 4. ovog članka u roku koji je propisan Statutom.

Zapovjednik

Članak 8.

Zapovjednik je poslovodno tijelo JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.

Zapovjednik ima zamjenika kojeg imenuje i razrješava zapovjednik.

Zapovjednika JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, te uz prethodno mišljenje načelnika Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga, imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Opatije, na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.

Zapovjednik u funkciji upravljanja JAVNOM VATROGASNOM POSTROJBOM ima prava i obveze utvrđene zakonom, Statutom i drugim propisima, a osobito:

 • organizira i vodi rad i poslovanje JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
 • predstavlja i zastupa JAVNU VATROGASNU POSTROJBU
 • odgovoran je za zakonitost rada JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

Zapovjednik zastupa JAVNU VATROGASNU POSTROJBU samostalno, pojedinačno i bez ograničenja.

V. SREDSTVA

Članak 9.

Za financiranje redovne djelatnosti JAVNE VATROGASNE POSTROJBE sredstva osiguravaju osnivači u svojim proračunima razmjerno udjelima navedenim u članku 1. ove Odluke, a sukladno financijskom planu ustanove.

Pored sredstava iz stavka 1. ovog članka za potrebe obavljanja djelatnosti JAVNE VATROGASNE POSTROJBE sredstva se osiguravaju na temelju godišnjeg programa rada i iz sljedećih izvora:

- iz prihoda vlastite djelatnosti,

- iz zaklada, sponzorstava, dotacija i drugih načina u skladu s zakonom.

VI. RASPOLAGANJE S DOBITI

Članak 10.

U slučaju da JAVNA VATROGASNA POSTROJBA po završnom računu iskaže dobit u poslovnoj godini, ova dobit koristit će se za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti.

VII. NAČIN POKRIVANJA GUBITKA USTANOVE

Članak 11.

Gubitak JAVNE VATROGASNE POSTROJBE iskazan po završnom računu podmiruje se u narednom poslovnom
razdoblju u pravilu iz redovnih prihoda, racionalizacijom
poslovanja i sl.

Ako se gubitak ne može pokriti na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, osnivači sukladno razmjerima utvrđenim u članku 1. ove Odluke sudjeluju u pokrivanju iskazanog gubitka JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.

VIII. OGRANIČENJA GLEDE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA IMOVINE USTANOVE

Članak 12.

Zapovjednik može opterećivati ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu JAVNE VATROGASNE POSTROJBE do iznosa od 20.000,00 kn, a iznad navedenog iznosa uz suglasnost Vatrogasnog vijeća.

IX. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE USTANOVE I OSNIVAČA

Članak 13.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA je dužna osnivačima radi usvajanja dostavljati godišnje planove rada, izvješća o radu, izvršenja planova rada, te prijedloge akata o financijskom i materijalnom poslovanju za prethodnu godinu.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Osnivači su suglasni da je osnivanje JAVNE VATROGASNE POSTROJBE i obavljanje vatrogasne djelatnosti od njihovog posebnog interesa, te da će međusobne odnose vezane s time rješavati sporazumno i sa ciljem unaprjeđenja vatrogasne djelatnosti.

Svaki od osnivača može istupiti iz JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, ali prethodno mora do 1. rujna tekuće godine za narednu proračunsku godinu, o tome izvijestiti ostale osnivače.

Osnivač može pri istupanju preuzeti (izlučiti) iz imovine ustanove samo onaj dio imovine koji je unio u JAVNU VATROGASNU POSTROJBU nakon donošenja ove Odluke.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, osnivači sklapaju sporazum o podjeli imovine.

Članak 15.

U slučaju prestanka JAVNE VATROGASNE POSTROJBE masa preostale imovine dijeli se u razmjerima utvrđenim člankom 1. ove Odluke, a u skladu s tim razmjerima osnivači mogu posebnim sporazumom odlučiti o preuzimanju pojedinih stvari iz preostale imovine.

Ulog Grada Opatije u nekretninama i pokretninama evidentiran u poslovnim knjigama JAVNE VATROGASNE POSTROJBE na dan donošenja ove Odluke preuzima Grad Opatija u slučaju istupa bilo kojeg od članova, odnosno samog Grada Opatije.

Ulog Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga u pokretninama evidentiranim u poslovnim knjigama nakon 28. kolovoza 2007. godine preuzimaju Grad Opatija, Općina Matulji, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga u postocima utvrđenim u članku 1. stavku 2. ove Odluke.

Članak 16.

Ova Odluka zajedno s pročišćenim tekstom objavit će se u službenom glasilu osnivača.

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2020. godine.

Vatrogasno vijeće JAVNE VATROGASNE POSTROJBE će do 31. prosinca 2020. godine uskladiti odredbe Statuta s ovom Odlukom.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v.r.

KLASA: 011-03/20-01/33

URBROJ: 2156/01-01-21-8

Opatija, 10. 2. 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, v.r.

KLASA: 011-01/20-01/0018

URBROJ: 2156-04-01-01/21-11

Matulji, 2. 2. 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Branislav Petković, v.r.

KLASA: 011-01/20-01/10

URBROJ: 2156/03-02-21-10

Lovran, 28. 1. 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Galović, v.r.

KLASA: 214-01/20-01/13

URBROJ: 2156/03-02-21-5

Mošćenička Draga, 28. 1. 2021. godine

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=10006&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr