SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
GRAD OPATIJA

13.

Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 10. veljače 2021.godine donosi

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
GRADA OPATIJE

Članak 1.

U Statutu Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak i 3/20) članak 32. mijenja se i glasi:

„Članak 32.

Gradsko vijeće ima 15 vijećnika.“

Članak 2.

U članku 33. stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4) Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“

Članak 3.

U članku 44. stavku 1. podstavak 21. mijenja se i glasi:

„- podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,“

Članak 4.

Članak 47. mijenja se i glasi:

„Članak 47.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Opatije ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“

Članak 5.

Članak 48. mijenja se i glasi:

„Članak 48.

(1) Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka zamjenik gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.“

Članak 6.

U članku 49. stavku 1. riječ „zamjenicima“ zamjenjuje se riječju „zamjeniku“.

Članak 7.

(1) U članku 50. stavku 1. riječ „zamjenicima“ zamjenjuje se riječju „zamjeniku“.

(2) U istom članku u stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.“

Članak 8.

(1) U članku 51. stavku 1. riječ „njegovi zamjenici“ zamjenjuje se riječju „ njegov zamjenik“.

(2) U istom članku u stavku 2. riječi „njegovih zamjenika“ zamjenjuju se riječima „njegovog zamjenika“.

Članak 9.

(1) U članku 58. stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4) Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga, odnosno utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisuje referendum.“

(2) U istom članku dodaje se stavak 5. koji glasi:

„(5) Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih vijećnika.“

Članak 10.

(1) U članku 59. stavku 1. riječi „njegovih zamjenika“ zamjenjuju se riječima „njegovog zamjenika,“

(2) U istom članku u stavku 2. riječ „središnjem“ briše se.

(3) U istom članku u stavku 3. riječ „središnje“ briše se.

Članak 11.

U članku 60. riječi „njegovih zamjenika“ zamjenjuju se riječima „njegovog zamjenika“.

Članak 12.

U članku u 61. stavku 1. i stavku 2. riječi „njegovih zamjenika“ zamjenjuju se riječima „njegovog zamjenika“.

Članak 13.

U članku 65. riječ „središnje“ briše se.

Članak 14.

Članak 66. mijenja se i glasi:

„Članak 66.

(1) Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada.

(2) Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.“

Članak 15.

Iz članka 66. dodaje se članak 66.a koji glasi:

„Članak 66.a

„(1) Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada

(2) Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća.

(3) Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.“

Članak 16.

U članku 67. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća za područje mjesnog odbora ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.“

U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, ako se na zboru građana većinom glasova prisutnih ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.“

Članak 17.

Iz članka 67. dodaju se članci 67.a , 67.b. 67.c. koji glase:

„Članak 67.a.

„Zbor građana može sazvati i gradonačelnik radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada.“

Članak 67.b.

(1) Odlukom o sazivanju zbora građana određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zbora građana, područje za koje se saziva, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

(2) Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko vijeće i gradonačelnika.

Članak 67.c

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom Gradskog vijeća.“

Članak 18.

Članak 68. mijenja se i glasi:

„Članak 68.

(1) Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada.

(2) Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Gradu.

(3) Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.“

Članak 19.

Iza članka 68. dodaje se članak 68.a koji glasi:

„Članak 68.a

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.“

Članak 20.

U članku 95. stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika ili drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Gradskog vijeća donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.“

Članak 21.

Iza članka 97. dodaje se članak 97.a koji glasi:

Članak 97.a

Grad će sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva nadležnog za financije na mrežnim stranicama Grada objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da su informacije lako dostupne i pretražive.“

Članak 22.

(2) Članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

(3) Osobe zatečene na dužnosti zamjenika Gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) nastavljaju s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Članak 23.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Opatije.

Članak 24.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, osim članaka 6., 7., 8., 10., 11. i 12. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 012-03/21-01/1

URBROJ: 2156/01-01-21-1

Opatija, 10. veljače 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=10006&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr