SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
GRAD OPATIJA

12.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak i 3/20) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana ­ 10. veljače 2021. godine, donosi

PROGRAM

POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I PODUZETNIŠTVA TE RAZVOJA ZALEĐA U 2021. GODINI

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Programom utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Grad) u 2021. godini i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, poticanje osnivanja novih obrta i drugih slobodnih zanimanja, poticanje otvaranja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) i samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: SOPG), subvencije kamata na kredite po Programima kreditiranja poduzetništva i obrta koje raspisuje Primorsko-goranska županija i/ili nadležno ministarstvo Republike Hrvatske i/ili po programima HBOR-a (program Poduzetništvo mladih, žena i početnika i program Investicije privatnog sektora) i/ili na kredite kod poslovnih banaka za financiranje investicija u osnovna sredstva, subvencije kamata na kredite ugovorenima za financiranje likvidnosti projekta ili vlastitog udjela za projekte za koja su odobrena bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova, subvencije troškova prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova, poticanje obavljanja određenih djelatnosti u zaleđu te poticanje školovanja nosioca obrta i slobodnih zanimanja i članova uže obitelji

(2) Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore.

Članak 2.

(1) Korisnici poticaja po ovom Programu mogu biti:

- postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Opatije,

- obrtnici i slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu “obrtnici”) s prebivalištem na području Grada,

- nosioci OPG-a i SOPG-a s prebivalištem na području Grada, (u daljnjem tekstu: Poduzetnici),

te

- neprofitne organizacije koje imaju sjedište na području Grada Opatije.

(2) Pod obrtnicima iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se fizička osoba koja obavlja djelatnost obrta, sporednog zanimanjima te domaće radinosti registriranih sukladno Zakonu o obrtu.

(3) Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

- iznos ukupne aktive 2.600.000,00 kuna,

- prihod 5.200.000,00 kuna i

- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10.

(4) Mali poduzetnici oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

- ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna,

- prihod 60.000.000,00 kuna,

- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

(5) Poticaji po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Poticaji za zapošljavanje

Članak 3.

(1) Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti Poduzetnici iz članka 2. te neprofitne organizacije koje imaju sjedište na području Grada Opatije, a koji su u 2021. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja ili im je to prvo zaposlenje, kao i da u protekloj godini nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti i to:

a. za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa

- jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 40% bruto plaće, a najviše do 5.000,00 kuna mjesečno.

b. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa

- jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 50% bruto plaće, a najviše do 6.000,00 kuna mjesečno.

c. za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom

- jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 60% bruto plaće, a najviše do 8.000,00 kuna mjesečno.

(2) Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj već koristili.

(3) Za svaku novozaposlenu osobu može se koristiti jedan od oblika poticaja iz stavka (1) ovog članka.

(4) Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

(5) U slučaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme ostvaruje pravo na poticaje iz stavka 1. ovog članka srazmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme.

(6) Sredstva poticaja ne mogu se odobriti za zapošljavanje osoba koje se nalaze u mirovini.

Članak 4

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje iz članka 3. potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca (za trgovačka društva):

a. godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-i,

b. prijavu poreza na dobit za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja porezne prijave s Bilancom i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane Porezne uprave,

3. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva. Izjava mora sadržavati i podatak o broju zaposlenih osoba na neodređeno i određeno vrijeme, te podatak o trajanju radnog odnosa na određeno vrijeme,

4. Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora, ovjeren od strane Porezne uprave,

5. Popis osoba za koje se traži potpora,

6. Dokaz o utvrđivanju invaliditeta,

7. Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,

8. Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,

9. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo da je osoba prijavljena kod podnositelja Zahtjeva,

10. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

11. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti,

12. Dokaz o poslovnoj jedinici na području Grada Opatije (dostavljaju mikro i mali poduzetnici koji nemaju sjedište na području Grada Opatije - npr. Ugovor o zakupu poslovne jedinice na području Grada Opatije ili dokaz o vlasništvu poslovnog prostora u kojem je smještena poslovna jedinica na području Grada Opatije ili slično).

Poticaji za početak obavljanja registrirane djelatnosti

Članak 5.

(1) Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije, nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca ili u mirovini, a koje su u periodu od 01.12.2020. do 31.12.2020. ili u 2021. godini započele ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja, i to:

- jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna,

- 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno.

(2) Izuzetno od stavka 1. ovog članka, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa prebivalištem na području Grada Opatije, zajednički obrt može ostvariti poticaj srazmjerno broju obrtnika sa prebivalištem na području Grada Opatije u zajedničkom obrtu.

(3) Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ili OPG-a.

(4) Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati istu registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci o dana prestanka.

(5) Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti fizičkim osobama koje istovremeno koriste poticaj iz članka 16.

Članak 6.

(1) Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije, a koje su u u periodu od 01.12.2020. do 31.12.2020. ili u 2021. godini započele ili će započeti obavljanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) ili samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG-a), i to:

- jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna,

- 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak.

(2) Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koji su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG-a ili obrta ili slobodnih zanimanja.

Članak 7.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja iz članka 5. ovog Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

3. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak,

4. Presliku osobne iskaznice,

5. Izjavu da podnositelj zahtjeva nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca odnosno da nije u mirovini,

6. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti,

7. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo da je osoba prijavljena kod podnositelja Zahtjeva.

Članak 8.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG-a ili SOPG-a iz članka 6. ovog Programa potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

3. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak ili izjava da nije upisan u registar obveznika poreza na dohodak,

4. Presliku osobne iskaznice,

5. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

Subvencije za kamate na kredite

Članak 9.

(1) Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti Poduzetnici iz članka 2. koji ulažu na području Grada Opatije, a koji su u periodu od 01.12.2020. do 31.12.2020. ili u 2021. godini zaključili ugovor o kreditu po Programima kreditiranja koje raspisuje Primorsko-goranska županija i/ili nadležna ministarstva Republike Hrvatske i/ili po programima HBOR-a (program Poduzetništvo mladih, žena i početnika i program Investicije privatnog sektora) i/ili ugovor o kreditu zaključenim s poslovnom bankom za financiranje investicije u osnovna sredstva.

(2) Grad Poduzetnicima iz stavka 1. ovog članka subvencionira dio redovne kamate koja nije subvencionirana od strane Primorsko-goranske županije, nadležnih ministarstava ili iz drugih izvora u visini do maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna na godišnjoj razini.

Članak 10.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za kamate na kredite iz članka 9. potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Presliku Ugovora o kreditu,

3. Otplatni plan,

4. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

5. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

Članak 11.

(1) Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti Poduzetnici iz članka 2. koji ulažu na području Grada Opatije, a koji su u periodu od 01.12.2020. do 31.12.2020. ili u 2021. godini zaključili ugovor o kreditu za financiranje projekata za koja su odobrena bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova i to kako za osiguravanje likvidnosti cijelog projekta tako i radi financiranja vlastitog udjela.

(2) Grad Poduzetnicima iz stavka 1. ovog članka subvencionira trošak redovne kamate u visini od maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna na godišnjoj razini.

Članak 12.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za kamate na kredite iz članka 11. potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Presliku Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,

3. Presliku Ugovora o kreditu,

4. Otplatni plan,

5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

6. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

Članak 13.

Ukupan iznos poticaja za sve Poduzetnike zajedno s osnove kamate na kredite iz članka 9. i 11. ovog Programa može iznositi najviše do 100.000,00 kuna u 2021.g.

Poticaji za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova

Članak 14.

(1) Poticaje za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova mogu koristiti Poduzetnici i neprofitne organizacije iz članka 2.

(2) Poticaji za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova sastoje se od subvencije troškova konzultantskih usluga nastalih u periodu od 01.12.2020. do 31.12.2020. ili u 2021. godini (izrade prijava, izrade studija, savjetovanja kod izrade prijava i druge naknade) u visini 50% stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna.

Članak 15.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja iz članka 14. potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Dokaz o izvršenoj prijavi na natječaj za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova,

3. Presliku prijave (prijavnog obrasca),

4. Presliku ugovora / narudžbenice iz kojih mora biti razvidna opis i vrsta usluge kao i ugovorena cijena,

5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

6. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

Poticaji za obavljanje djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora

Članak 16.

(1) Sredstva poticaja za obavljanje djelatnosti oznake 47.1 Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama i to u obliku klasične prodavaonice ili mini marketa mogu koristiti Poduzetnici iz članka 2. koji tu djelatnost obavljaju na području naselja Veprinac, Vela i Mala Učka, Poljane, Oprić i Dobreć, naselja Opatija na području mjesnih odbora Kosovo, Tošina i Volosko, a u ostalim mjesnim odborima na prostoru iznad Nove ceste.

(2) Sredstva poticaja za obavljanje ugostiteljske djelatnost oznake 56.10. Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ili/i 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića i to u skupini Restorana, Barova, Objekti jednostavnih usluga, mogu koristiti Poduzetnici iz članka 2. koji te djelatnosti obavljaju na području naselja Veprinac, Poljane, Ika, Pobri, Oprić i Dobreć, te na području naselja Opatija iznad Nove ceste, pod uvjetom da se prostori nalaze u slijedećim objektima:

a. u sklopu društvenih domova ili

b. u sklopu sportskih objekata kojima upravljaju sportski klubovi (boćarije) ili

c. u sklopu objekata u kojima se nalaze klasične prodavaonice ili mini marketi i zajedno sa tim prostorima čine funkcionalnu cjelinu.

(3) Sredstva poticaja za obavljanje ugostiteljske djelatnost oznake 56.10. Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ili/i 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića i to u skupini Restorana, Barova, Objekti jednostavnih usluga, mogu koristiti Poduzetnici iz članka 2. koji te djelatnosti obavljaju na području naselja Vela i Mala Učka.

(4) Poticaji za obavljanje djelatnosti sastoje se od 12 mjesečnih poticaja za subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) u visini stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 2.000,00 kuna mjesečno.

(5) Poticaje iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka ne može se odobriti fizičkim osobama koje istovremeno koriste poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja.

Članak 17.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za obavljanje djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora iz članka 16. potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Presliku Ugovora o korištenju prostora,

3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

4. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

Poticaji za školovanje nosioca obrta i slobodnih zanimanja i članova uže obitelji

Članak 18.

(1) Sredstva poticaja za školovanje nosioca obrta i slobodnih zanimanja i njihovih članova uže obitelji (supružnici i djeca nosioca obrta i slobodnih zanimanja koji su zaposleni u obrtu ili slobodnom zanimanju ili pomažu u obavljanju obrta ili slobodnog zanimanja bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Zakonu o obrtu ili potvrdi strukovne organizacije) mogu se odobriti obrtima i slobodnim zanimanjima koji imaju prebivalište na području Grada Opatije (Korisnik poticaja), čiji nosioci ili članovi uže obitelji, koji također imaju prebivalište na području Grada Opatije, tijekom 2021.g. upisuju:

- program stručnog usavršavanja (usavršavanje, edukacijski programi ili prekvalifikacija) kod obrazovne ustanove (u daljenjem tekstu: Polaznik programa stručnog usavršavanja)

ili

- studijsku godinu u statusu redovnog ili izvanrednog studenta na visokom učilištu (stručni studij, preddiplomski studij, diplomski studij, integrirani preddiplomski studij i diplomski studij te specijalistički diplomski stručni studij) u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Student).

(2) Korisnik poticaja se obvezuje da će Polaznik programa stručnog usavršavanja za kojeg se dobije poticaj uspješno završiti svaku godinu školovanja i upisati višu godinu školovanja te završiti cjelokupno školovanje u roku od godine dana nakon završetka godine u kojoj je pohađao posljednju redovitu godinu školovanja.

Početkom svake školske godine Korisnik poticaja dužan je dostaviti dokaze o uspješnom završetku školske godine i prijelazu u višu školsku godinu za Polaznika programa stručnog usavršavanja.

Ukoliko Polaznik programa stručnog usavršavanja upisuje stručno usavršavanje (npr. edukacijski program za strani jezik) kod kojeg uspješan završetak školovanja podrazumijeva završetak pojedine godine školovanja ili ciklusa školovanja za koji je ostvaren poticaj, za slučaj kada nije nužan prijelaz na višu razinu školovanja (višu godinu školovanja ili viši ciklus), Korisnik poticaja dužan je dostaviti dokaz o uspješnom završetku školovanja godine ili ciklusa za koju je ostvario poticaj.

(3) Korisnik poticaja se obvezuje da će Student za kojeg se dobije poticaj uspješno završiti svaku školsku (studijsku) godinu i upisati višu školsku (studijsku) godinu te završiti cjelokupno školovanje (studij) u roku od godine dana nakon završetka školske (studijske) godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

Početkom svake akademske godine Korisnik poticaja dužan je dostaviti dokaze o uspješnom završetku školske (studijske) godine i prijelazu u višu školsku (studijsku) godinu za Studenta.

(4) Iznos poticaja iznosi 50% troška školarine, a najviše do 3.000 kuna godišnje za svaku godinu školovanja. Poticaj se isplaćuje na temelju računa za školarinu ili drugog dokumenta kojim se dokazuje obveza Polaznika programa stručnog usavršavanja ili Studenta o obvezi uplate školarine, i to:

a) na transkacijski račun obrazovne ustanove na kojoj se Polaznik programa stručnog usavršavanja ili Student školuje

ili

b) na transkacijski račun Korisnika poticaja ukoliko je Korisnik poticaja, Polaznik programa stručnog usavršavanja ili Student prethodno izvršio plaćanje školarine (refundacija školarine)

(5) Poticaj se može ostvariti kroz cijelo vrijeme školovanja ukoliko su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, do najviše od 3.000 kuna na godišnjoj razini.

Članak 19.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za studiranje nosioca obrta i slobodnih zanimanja i članova uže obitelji iz članka 18. potrebno je priložiti:

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak ili izjava da nije upisan u registar obveznika poreza na dohodak,

3. Preslika osobne iskaznice nosioca obrta i slobodnih zanimanja

4. Dokaz o upisu školovanja (školska godina ili ciklus)

5. Račun za školarinu ili drugi dokument kojim se dokazuje obveza plaćanja školarine

6. Dokaz o izvršenom plaćanju školarine u slučaju refundacije troška školarine

7. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate

10. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

Dodatni dokumenti u slučaju korištenja potpore za članove obitelji (supružnik, djeca):

11. Preslika osobne iskaznice člana uže obitelji za kojega se traži poticaj (Polaznik programa stručnog usavršavanja ili Student)

12. Izjava o članovima obitelji (u prilogu)

13. Dokaz o radnom statusu člana obitelji:

a) ukoliko je član obitelji zaposlen u obrtu ili slobodnom zanimanju

- ugovor o radu

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo da je osoba prijavljena kod podnositelja Zahtjeva,

b) ukoliko član obitelji nije zaposlen u obrtu ili slobodnom zanimanju:

- izjava obrtnika da član obitelji za kojega se traži poticaj pomaže u obavljanju obrta ili slobodnog zanimanja bez zasnivanja radnog odnosa (sukladno Zakonu o obrtu i potvrdi strukovne organizacije); izjava mora biti ovjerena kod javnog bilježnika

Ugovorne obveze

Članak 20.

(1) Sa Korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Upravnog odjela za Financije i društvene djelatnosti o potpunosti podnesenog zahtjeva, gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

(2) Korisnik poticaja je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ili bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava. Trošak ovjere zadužnice ili bjanko zadužnice kod javnog bilježnika snosi Korisnik poticaja.

(3) Korisnik poticaja je obvezan pristupiti potpisivanju ugovora u roku od 30 dana od dana poziva na potpisivanje istog. U suprotnom će se smatrati da je odustao od Zahtjeva za dodjelu poticaja.

Članak 21.

(1) Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.

(2) Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, uz uvjet predočenja dokaza o isplati plaće novozaposlenoj osobi.

(3) Mjesečni poticaj za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca poslovanja, uz uvjet dostave Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplaćuje.

(4) Mjesečni poticaji iz stavka 2. i 3. ovog članka isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen.

Članak 22.

(1) Poticaj za obavljanje djelatnosti u zaleđu Grada Opatije i na području pojedinih mjesnih odbora iz članka 16. ovog Programa isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen, i to u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu.

(2) Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz dokaz o plaćenim troškovima korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) za mjesec za koji se poticaj isplaćuje.

Članak 23.

(1) Poticaj za subvenciju kamata na kredite iz članka 9. i 11. ovog Programa isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen, za čitavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, i to u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu.

(2) Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz dokaz o plaćenim kamatama za koji se poticaj isplaćuje.

Članak 24.

(1) Poticaj za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova iz članka 14. ovog Programa isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave zahtjeva za isplatu.

(2) Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz koji prilaže presliku računa za izvršenu uslugu te dokaz o plaćenim troškovima.

(3) Poticaj se neće isplatiti u slučaju da se iz dostavljene dokumentacije utvrdi da troškovi za koje se traži isplata poticaja usluge nisu u svezi sa ugovorom.

Članak 25.

(1) Poticaji za školovanje nosioca obrta i slobodnih zanimanja i članova uže obitelji iz članka 18. ovog Programa isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave urednog zahtjeva za isplatu. Poticaji se mogu isplaćivati za čitavo vrijeme školovanja, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu.

(2) Za nastavak korištenja poticaja za višu školsku godinu Korisnik poticaja dužan je uz zahtjev dostaviti potvrdu za Polaznika programa stručnog usavršavanja odnosno Studenta o upisu u višu školsku godinu te račun za školarinu ili drugi dokument kojim se dokazuje obveza plaćanja školarine.

Članak 26.

(1) Korisnik poticaja iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2) Korisnik poticaja iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.

(3) U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod Korisnika poticaja, odnosno u slučaju da Korisnik poticaja prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavka 1. i 2. ovog članka, Korisnik poticaja obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(4) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3.ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 3.ovog članka, na iznos potraživanja za obračunati će se kamata po stopi od 4,5% godišnje.

Članak 27.

(1) Izuzetno od odredbi članka 26. stavka 3. Korisnik poticaja nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika sa prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja, ili im je to prvo zaposlenje, kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnost.

(2) Izuzetno od odredbi članka 26. stavka 3. Korisnik poticaja nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika minimalno za vrijeme trajanja ugovora o radu osobe s kojom je raskinut radni odnos i minimalno na radno vrijeme na koje je osoba bila zaposlena, a za koju nije korišten poticaj.

(3) Odredba stavka 2. ovog članka ne odnosi se na slučaj kada zaposleniku za kojeg nije korišten poticaj prestane radni odnos kod Korisnika poticaja radi odlaska u mirovinu.

(4) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka, mjesečni poticaji neće se isplaćivati sve dok se ne zaposli drugi zaposlenik, a s ostatkom isplata će se nastaviti za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je zaposlen drugi zaposlenik, te se ugovorna obveza produžuje za onoliko vremena koliko se nisu isplaćivali mjesečni poticaji.

(5) Mjesečni poticaji prestati će se isplaćivati u slučaju da osoba za koju se koriste poticaji tijekom trajanja ugovora promjeni prebivališta izvan granica Grada Opatija i to počev od mjeseca koji slijedi nakon promjene prebivališta

(6) U slučaju da dođe do promjene radnog vremena novozaposlene osobe s punog na nepuno ili obrnuto, sklopiti će se Aneks ugovoru o dodjeli poticaja.

(7) U slučaju da dođe do promjene radnog vremena novozaposlene osobe s punog na nepuno Korisnik poticaja biti će u obvezi vratiti dio jednokratne potpore srazmjerno radnom vremenu i mjesecima u kojima se smanjuje radno vrijeme, i to za mjesece koji slijede nakon promjene radnog vremena.

(8) U slučaju da dođe do promjene radnog vremena novozaposlene osobe s nepunog na puno Korisnik poticaja ostvariti će dio jednokratne potpore srazmjerno mjesecima u kojima je došlo do promjene, i to za mjesece koji slijede nakon promjene radnog vremena.

(9) Ukoliko novozaposlena osoba za koju se koriste poticaji koristi pravo na rodiljni / roditeljski / posvojiteljski dopust ili je privremeno nesposobna za rad u toku trajanja Ugovora o dodjeli poticaja, obustavlja se primjena Ugovora u dijelu isplate mjesečnih poticaja za tu osobu. S ostatkom isplata će se nastaviti za mjesece koji slijede nakon povratka novozaposlene osobe s rodiljnog / roditeljskog / posvojiteljskog dopusta ili povratka na posao nakon privremene nesposobnosti za rad pod uvjetom da ostali uvjeti iz Ugovora ostanu nepromijenjeni i da postoje raspoloživa proračunska sredstva za ovu namjenu.

Članak 28.

(1) Korisnik poticaja iz članka 5. i 6. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada Opatije najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2) Izuzetno od stavka 1., Korisnik poticaja iz članka 5. koji je registriran za obavljanje sezonske djelatnosti odnosno godišnje kraće od 12 mjeseci, obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada sve dok zbroj mjeseci obavljanja djelatnosti ne dosegne ukupno dvanaest mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(3) U slučaju da Korisnik poticaja iz članka 5. unutar roka iz stavka 1. i 2. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Opatije, zasnuje radni odnos kod drugih poslodavca ili ode u mirovinu također je obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(4) U slučaju da Korisnik poticaja iz članka 6., unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Opatije, također je obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(5) Izuzetno od stavka 3. Korisnik poticaja nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da nakon prestanka obavljanja sporednog zanimanja ili domaće radinosti po sili zakona, u roku od 30 dana nakon prestanka, nastavi obavljati djelatnost upisom novog obrta.

(6) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. i 4. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 3. i 4., na iznos potraživanja obračunati će se kamata po stopi od 4,5% godišnje.

(7) Ukoliko Korisnik poticaja iz članka 5. koristi pravo na rodiljni / roditeljski / posvojiteljski dopust ili je privremeno nesposobna za rad u toku trajanja Ugovora o dodjeli poticaja, obustavlja se primjena Ugovora u dijelu isplate mjesečnih poticaja za tu osobu. S ostatkom isplata će se nastaviti za mjesece koji slijede nakon povratka osobe s rodiljnog / roditeljskog / posvojiteljskog dopusta ili povratka na posao nakon privremene nesposobnosti za rad pod uvjetom da ostali uvjeti iz Ugovora ostanu nepromijenjeni i da postoje raspoloživa proračunska sredstva za ovu namjenu.

Članak 29.

(1) Korisnik poticaja iz članka 9. i 11. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište/sjedište na području Grada Opatije za čitavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu.

(2) U slučaju da Korisnik poticaja, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište/sjedište izvan područja Grada Opatije, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(3) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 2., na iznos potraživanja obračunati će se kamata po stopi od 4,5% godišnje.

Članak 30.

(1) Korisnik poticaja iz članka 14. obvezan je obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2) U slučaju da Korisnik poticaja, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promjeni prebivalište/sjedište izvan područja Grada Opatije, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(3) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 2., na iznos potraživanja obračunati će se kamata po stopi od 4,5% godišnje.

(4) U slučaju da Korisnik poticaja iz članka 14. svojevoljno odustane od zaključenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ili odustane od prijave obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije uvećano za zateznu kamatu po stopi od 4,5% godišnje.

Članak 31.

(1) U slučaju da Korisnik poticaja iz članka 14. ostvari pravo na bespovratna sredstva i zaključi ugovor o dodjeli istih i kojim mu se refundiraju (priznaju) troškovi za koje je zaključen ugovor o dodjeli poticaja, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva u omjeru koji odgovora udjelu financiranja od strane fondova EU ili nacionalnih fondova, u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

(2) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku stavka 1. ovog članka na iznos potraživanja obračunati će se kamata po stopi od 4,5% godišnje.

Članak 32.

(1) Korisnik poticaja iz članka 18. obvezan je obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2) U slučaju da Korisnik poticaja, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promjeni prebivalište/sjedište izvan područja Grada Opatije, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

(3) Korisnik poticaja dužan je do 30.10. svake godine dostaviti dokaz o završenoj školskoj godini i nastavku školovanja Polaznika programa stručnog usavršavanja odnosno Studenta. Ukoliko Polaznik programa stručnog usavršavanja odnosno Student ne završi uspješno školsku godinu, cjelokupno školovanje ili prekine školovanje, Korisnik poticaja dužan je izvršiti povrat cjelokupnog iznosa poticaja koji je Grad Opatija isplatio, u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

Ukoliko Polaznik programa stručnog usavršavanja upisuje stručno usavršavanje kod kojeg uspješan završetak školovanja podrazumijeva završetak pojedine godine školovanja ili ciklusa školovanja za koji je ostvaren poticaj, za slučaj kada nije nužan prijelaz na višu razinu školovanja, Korisnik poticaja dužan je dostaviti dokaz o uspješnom završetku školovanja godine ili ciklusa za koju je ostvario poticaj.

Iznimno, u slučaju da Polaznik programa stručnog usavršavanja odnosno Student iz opravdanih razloga nije u mogućnosti nastaviti odnosno završiti školovanje, Korisnik poticaja može se obratiti Gradu Opatija radi reguliranja odnosa (produženje roka za nastavak odnosno završetak školovanja ili rokova za povrat školarine). Konačnu odluku donosi Gradonačelnik.

(4) U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. i 3. ovog članka ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 2. i 3., na iznos potraživanja obračunati će se kamata po stopi od 4,5% godišnje.

Članak 33.

(1) Ukoliko je kod Korisnika poticaja za zapošljavanje čiji su Ugovori o dodjeli poticaja još u tijeku, kao posljedica obvezne obustave rada došlo do raskidanja radnih odnosa produžuje se rok u kojem moraju zaposliti drugog zaposlenika, na način da je Korisnik poticaja obvezan zaposliti drugu osobu u roku od 60 dana od dana prestanka epidemije.

(2) Ukoliko Korisnik poticaja za zapošljavanje koristi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak ujedno i trošak plaće osobe za koju koriste poticaje za zapošljavanje Grada Opatije, obustaviti će se primjena Ugovora o dodjeli poticaja u dijelu isplate mjesečnih poticaja. S ostatkom isplata nastaviti će se za mjesece koji slijede nakon isteka razdoblja korištenja mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugih davatelja, te se ugovorna obveza produžuje za onoliko vremena koliko se nisu isplaćivali poticaji.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka sklopiti će se Aneks ugovoru o dodjeli poticaja.

(4) Ukoliko je kod Korisnika poticaja za početak obavljanja djelatnosti, čiji su Ugovori o dodjeli poticaja još u tijeku, kao posljedica obvezne obustave rada došlo do zatvaranja objekata u kojima obavljaju svoju djelatnost, nastaviti će se s isplatom mjesečnih poticaja. Umjesto Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplaćuje, Korisnik poticaja se obvezuje dostaviti dostavi dokaze o izvršenom plaćanju svojih obveza najmanje u visini ugovorenog iznosa poticaja (plaće, porezi, doprinosi, zakup, dobavljači ili sl.).

(5) Ukoliko je Korisnik poticaja za obavljanje djelatnosti u zaleđu čiji su Ugovori o dodjeli poticaja još u tijeku, zatvorio objekt uslijed obvezne obustave rada, ne raskine ugovor o najmu te se sa zakupodavcem dogovori da se oslobađa plaćanja zakupnine dok traje zabrana rada, obustaviti će se primjena Ugovora o dodjeli poticaja u dijelu isplate mjesečnih poticaja. S ostatkom isplata nastaviti će se za mjesece koji slijede nakon donesene Odluke o prestanku obustave, te se ugovorna obveza produžuje za onoliko vremena koliko se nisu isplaćivali poticaji.

(6) Obustava rada iz ovog članka odnosi se samo na obustave nastale temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Članak 34.

(1) U roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa, gradonačelnik objavljuje javni poziv s uvjetima davanja poticaja.

(2) Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Opatije.

Članak 35.

Ovaj Program ostaje na snazi do 31.12.2021. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Opatije za 2021. godinu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 36.

(1) Za sve obveze koje se preuzmu provedbom ovog Programa, a koje će dospjeti u idućim godinama, sredstva će se osigurati u Proračunu Grada.

(2) Obrasci zahtjeva za dodjelu poticaja, popis osoba za koje se traži poticaj te Izjave o korištenim potporama malih vrijednosti sastavni su dio ovog Programa.

Članak 37.

Ovaj Program stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u "Službenim novinama PGŽ".

KLASA: 403-01/21-01/2

UR.BROJ: 2156/01-01-21-9

Opatija, 10. veljače 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=10006&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr